وضعيت ناتواني عملکردي مصدومان تصادفات جاده‌اي در مرکز آموزشي درماني شهدا تبريز 1393