الگوي تصادفات درون‌شهري با تأکيد بر عوامل مؤثر در بروز آن‌ها در شهر کرمان 1393- 1391