پژوهشی/ اصیل پژوهشی


ارزيابي میزان نیترات در منابع سطحي تغذیه‌کننده سد مخزني تهم زنجان و پهنه‌بندی آن در زمستان 1393 و بهار 1394

محمدرضا مسعودي نژاد, جلیل نصیری, علیرضا ملک زاده, جعفر نوری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 212 - 207
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11826

 

سابقه و هدف: رودخانه‌ها جزء کوچکی از منابع آب‌های جهان می‌باشند و به‌عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب برای مصارف گوناگون ازجمله کشاورزی، شرب و صنعتی مطرح هستند. هدف از این مطالعه تعیین میزان غلظت نیترات در منابع آب سطحی تغذیه‌کننده سد مخزنی تهم زنجان و پهنه‌بندی آن هست.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ابتدا 40 ایستگاه بر اساس نقاط ورود آلودگی و شاخه‌های تغذیه‌کننده در هر دو رودخانه مشخص شد. تعداد 160 نمونه آب از رودخانه‌های تهم و گلهرود بر اساس زمان کود دهی و فصل بارش در طی دو دوره زمانی زمستان 1393 و بهار 1394 اخذ و طبق روش شماره 123‌4 استاندارد متد آزمایش شد. پس از مقایسه نتایج با استانداردهای ملی و بین‌المللی، با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS نسخه 16 و Arcview GIS 9.3 تحلیل گرديد. نقشه پراکنش غلظت در محیط توسط سیستم اطلاعات جغرافیایی ترسیم و عوامل تأثیرگذار بررسی شد.

یافتهها: غلظت نیترات نمونه‌ها کمتر از حد رهنمود سازمان بهداشت جهانی و استاندارد آب شرب كشور بود. غلظت نیترات در فصل‌های زمستان و بهار در هر دو رودخانه اختلاف معنی‌داری نداشت. غلظت نیترات در دو رودخانه تفاوت معنی‌داری وجود داشت (05/0>p. value). با توجه به نقشه‌های به‌دست‌آمده، بیشترین غلظت نیترات در نقاط 134، 151 و 169 مشاهده گرديد.

نتیجهگیری: مهم‌ترین دلایل تغییرات غلظت نیترات مربوط به دفع غیربهداشتی فاضلاب انسانی و فضولات حیوانی هست. بررسی نتایج حاصل از پهنه‌بندی غلظت نیترات در طول رودخانه‌ها نشان داد که با دور شدن از منبع آلودگی، غلظت آلاینده‌ها دوباره کاهش‌یافته است. بااین‌وجود با توجّه به قدرت خود پالایی رودخانه، کیفیت آب پایین‌تر از حد استاندارد مي‌باشد.

 

How to cite this article:

Massoudinejad M,Nassiri J,Malekzadeh A, Nori j.Investigation of Nitrate in Surface Water Supply Taham Dam Zanjan and Zoning in Winter and Spring 2015. J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):207-12 .

بررسی ارتباط شاخص ‌نمره‌ استرین گرمایی با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک معدن روباز

محمدجواد جعفری, غلامحیدر تیموری, سهیلا خداکریم, حسن اصیلیان مهابادی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 222 - 213
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11828

 

سابقه و هدف: افرادي که در معادن روباز مشغول به کار هستند، غالباً در فصول گرم سال در معرض استرس گرمايي شديد قرار دارند. هدف اين مطالعه بررسي شاخص نمره استرين گرمايي و تعيين ارتباط آن با پارامترهاي فيزيولوژيکي بدن کارگران يک معدن روباز بود.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي بر روي120 مرد سالم سازش يافته شاغل در يک معدن روباز در تابستان 1393 در خراسان رضوي انجام گرفت. دماي تمپان و دماي پوست با استفاده از دستگاه ترمومتر ديجيتالي مدل FT70 ساخت شرکت بئورر کشور آلمان اندازه‌گيري شد. ضربان قلب و فشارخون با استفاده از دستگاه ديجيتال Emsig (مدل BO26) ساخت کشور تايوان اندازه‌گيري شد. کليه متغيرهاي محيطي به‌طور همزمان با پارامترهاي فيزيولوژيکي اندازه‌گيري و ثبت شدند. پرسش‌نامه شاخص نمره استرين گرمايي نيز تکميل گرديد. براي تجزيه‌وتحليل آماري از آزمون‌هاي همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي استفاده شد.

يافتهها: مطابق شاخص نمره استرين گرمايي، 7/6 درصد افراد فاقد استرين گرمايي، 50 درصد افراد احتمالاً داراي استرين گرمايي و 3/43 درصد افراد داراي استرين گرمايي بودند. بين شاخص نمره استرين گرمايي با هرکدام از پارامترهاي فيزيولوژيکي شامل: دماي تمپان، دماي پوست، ضربان قلب، فشار سيستوليک و دياستوليک ارتباط معني‌داري وجود داشت (P<0/01) ولي همبستگي بالايي نشان نداد که اين مقدار براي ضربان قلب بيشترين بود (450/0=r).

نتيجهگيري: درصد بالايي از کارگران در معرض خطر استرين گرمايي قرار داشتند و بيشترين نمره شاخص استرين گرمايي مربوط به واحد حفاري بود. به نظر مي‌رسد بتوان از شاخص نمره استرين گرمايي در ارزيابي استرين گرمايي چنين محيط‌هاي کاري استفاده کرد.

How to cite this article:

Jafari MJ, Teimori GH, Khodakarim S, Assilian-Mahabadi H. Investigation the Relationship between Heat Strain Score Index and Physiological Parameters among Open Pit Miners. J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):213-22.


 

تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392

سيد سلمان علوي, محمدرضا محمدی, حمید سوری, فرشته جنتي فرد, سروش محمدی کلهری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 232 - 223
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11842

 

 سابقه و هدف: وسايل نقليه از ویژگی‌های تمدن است و رانندگي به‌عنوان امري ضروري در فعالیت‌های مختلف زندگي روزمره همچون كار، زندگي اجتماعي و تفريح به‌حساب می‌آید. مطالعه حاضر باهدف تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی در سال 92 انجام شد.

روش بررسی: در اين تحقيق 800 راننده پایه‌یک به روش مقطعی بررسی شدند. آزمودنی‌ها از ميان رانندگانی که جهت انجام تست عدم اعتياد برای دريافت يا تمديد گواهينامه پایه‌یک رانندگي در سال‌‌های 1393-1392 به بيمارستان سجاد ناجا مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند. برای ارزيابي سلامت رواني رانندگان از مصاحبه ساختاریافته استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش آمار نا پارامتریک (من ویتنی) و تحلیل چند متغیره استفاده شد.

یافتهها: ميانگين سني رانندگان برابر با 46.5 و انحراف معیار 11.44 بود. نتایج نشان داد بین میانگین نمرات افسردگی و رانندگانی که سابقه تصادف داشته و نداشته‌اند تفاوت معنی‌داری وجود دارد (P.value <0.05). افسردگی و اضطراب به میزان 3.6 و 2.6 شانس تصادفات رانندگی را افزایش می‌داد. از بین ویژگی‌های شخصیتی فقط نوروز گرایی شانس وقوع تصادفات را 1.05 برابر بیشتر می‌کرد و بقیه عوامل شخصیتی در وقوع تصادفات معنی‌دار نبود.

نتیجهگیری: برخی از اختلالات روانی بر رفتار رانندگي و رخداد تصادفات تأثیر دارند. با توجه به اهميت و حساسيت رفتار رانندگي در رخداد تصادفات انجام ارزیابی‌های روان‌شناختی جامع‌تری در بين رانندگان قبل و بعد از دريافت گواهينامه ضروری است.

 

How to cite this article:

Alavi SS, Mohammadi MR, Soori H, Jannatifard F, Mohammadi-alhory S. The Determination of Cognitive-Behavioral Features of Bus and Truck Drivers during Road Accidents in 2013-2014. J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):223-32.

 

 

پهنه‌بندی نیترات در منابع آب‌رسانی شهر اسلامشهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی طی سال‌های 94-89

محمدرضا مسعودی نژاد, مجید فرخ نیا

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 242 - 233
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11846

 

سابقه و هدف: نیترات یکی از آلوده‌کننده‌های منابع آب زیرزمینی است که عمدتاً در ارتباط با مناطق کشاورزی و محدوده‌های دفع فاضلاب می‌باشد. هدف از این بررسی تعیین پهنه‌بندی نیترات در منابع آب‌رسانی شهر اسلامشهر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی طی سال‌های 94-89 و بررسي منابع آلوده‌کننده سفره آب زيرزميني منطقه بود.

روش بررسی: این‌یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 50 منبع آب شرب شهرستان اسلامشهر صورت گرفت. نتایج آنالیز 6 ساله آرشیوشده توسط شرکت آب و فاضلاب با نرم‌افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی نسخه 9.3 و SPSS نسخه 16 و آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه تحلیل شد. نمونه‌برداری و اندازه‌گیری نیز توسط محقق و مطابق با کتاب روش‌های استاندارد انجام شد.

یافتهها: بهترین روش درون‌یابی برای نیترات با توجه به نرمال بودن توزیع داده‌ها، کریجینگ معمولی و مدل گوس بود. بیشترین مقادیر نیترات بر اساس نقشه‌ها در اکثر موارد مربوط به نقاط غربی بود. آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه نشان داد که میانگین مقدار نیترات در سال‌های مختلف موردبررسی (94 تا 89) تفاوت معنی‌داری با یکدیگر دارد (001/0> P). میانگین نتایج راستی آزمایی با میانگین اندازه‌گیری شده، به‌جز سال 89 (001/0> P)، در سال‌های مختلف تفاوت معنی‌داری نداشت. میانگین نیترات در همه‌سال‌ها به‌طور معنی‌داری کمتر از استاندارد جهانی یعنی 50 میلی‌گرم در لیتر (001/0> P) بود.

نتیجهگیری: جهت جلوگیری از روند افزایشی نیترات در منابع آب‌رسانی، اقداماتی همچون حریم‌گذاری چاه‌ها، استفاده از رودخانه جهت تأمین آب کشاورزی و ساخت تصفیه‌خانه فاضلاب ضروری به نظر می رسد.

How to cite this article:

Massoudinejad MR, Farokhnia M. Zoning of Nitrate in Water Sources of Eslamshahr City using Geographic Information System during 2010-2015. J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):233-42.

ارزیابی میزان مواجهه شغلی کارگران نئوپان‌سازی با آیروسل‌های قارچی و گردوغبار چوب

فاطمه بادیردست, منصور رضازاده آذری, علی قجری, سهیلا خداکریم

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 248 - 243
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11847

 

سابقه و هدف: گردوغبار چوب طیف گسترده‏ای از ذرات آلی و غیر آلی و بیوآیروسل ها است گردوغبار چوب به‌عنوان یک عامل خطر برای بیماری‌های سیستم تنفسی در طی فرایند تولید، پردازش و حمل‌ونقل در صنایع تولید می‌شود. با توجه به کمبود اطلاعات درزمینهٔ میزان مواجهه شغلی کارگران صنعت چوب با این نوع از گردوغبار، هدف این مطالعه ارزیابی وضعیت مواجهه شغلی کارگران صنایع نئوپان سازی شهرستان گنبد کاووس در شمال ایران با گردوغبار استنشاقی و عوامل بیولوژیکی بود.

مواد و روشها: این مطالعه توصیفی- مقطعی دریکی از کارخانه‌ها نئوپان سازی شهرستان گنبد در استان گلستان، شمال ایران انجام گردید. ارزیابی میزان مواجهه کارگران با گردوغبار چوب استنشاقی با استفاده از روش استانداردشده سازمان ملی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی امریکا به‌ شماره 0500 انجام شد. بررسی تراکم آئروسل‌های قارچی هوای محیط کار هم با استفاده از دستگاه نمونه‌بردار میکروبی با دبی 10 لیتر بر دقیقه انجام شد. درمجموع 68 نمونه جمع‌آوری و در آزمایشگاه قارچ‌شناسی آنالیز گردید. از آزمون‌های آماری من-ویتنی و کروسکال والی برای آنالیز نتایج استفاده گردید.

یافته ها: میانگین مواجهه با گردوغبار استنشاقی کارگران نئوپان‏سازی 32 میلی‌گرم بر مترمکعب بود. میانگین تراکم بیوآیروسل ما در محیط کار نیز برابر 269 کلنی بر مترمکعب برآورد شد. بالاترین تراکم قارچی مربوط به گونه پنی سیلیوم بود.

نتیجهگیری: نتایج نشان داد که متوسط میزان مواجهه کارگران نئوپان سازی با گردوغبار استنشاقی چندین برابر بیشتر از حد استاندارد مجاز مواجهه شغلی توصیه‌شده توسط مرکز سلامت محیط کار ایران برای گردوغبار غیر سرطان‌زا بود. با توجه به‌مواجهه‌ کارگران این صنعت با گردوغبار چوب و عوامل بیولوژیک هوابرد، انجام اقدامات کنترلی جهت حفظ سلامتی کارگران الزامی به نظر می‌رسد.

How to cite this article:

 Badirdast Ph, Rezazade Azari M,  Ghajari A, Khodakarim S. Assessment of the Exposure of Chipboard Workers’ to  Fungal Bioaerosols and Wood Dusts. J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):243-8.

 

مطالعه ایزوترم و عوامل مؤثر بر رنگ بری متيلن بلو با استفاده از پودر کربن فعال تهیه‌شده از برگ درخت انگور

سيد علیرضا موسوی, مریم خشیج, پرستو شهبازی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 249 - 256
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11850

 

سابقه و هدف: یکی از تکنولوژی‌های مؤثر برای تصفيه فاضلاب‌های رنگی، استفاده از جاذب‌های طبيعی است. فرایند جذب سطحی به دلایلی ازجمله هزینه پایین و توانایی اجرای آسان‌تر و عدم حساسیت نسبت به مواد سمی نسبت به سایر روش‌ها در اولویت قرار دارد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی ایزوترم و عوامل مؤثر بر رنگ بری متيلن بلو با استفاده از پودر کربن فعال تهیه‌شده از برگ درخت انگور است.

 روش بررسي: مطالعه حاضر به‌صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی پارامترهایی از قبیل غلظت اولیه ماده رنگی، دوز ماده جاذب و زمان تماس در يک سيستم ناپیوسته موردبررسی قرار گرفت.

یافتهها: نتایج مطالعه حاضر کارایی حذف 100% رنگ را در دو غلظت 10 و 100 میلی‌گرم بر لیتر با دوز جاذب 2 گرم در لیتر و زمان تماس 90 و 70 دقیقه در pH برابر با 7 را نشان داد. فرايند جذب رنگ متیلن بلو از ایزوترم های فروندلیچ (994/0=R2) و لانگمویر (984/0=R2) پیروی می‌کند که با استفاده از مدل فروندلیچ حداکثر ظرفیت جذب این رنگزا 77/25 میلی‌گرم برگرم ماده جاذب محاسبه گردید.

نتیجهگیری: بر اساس نتایج، کربن فعال تهیه‌شده از برگ درخت انگور از ظرفیت بالایی در جذب رنگ متیلن بلو از محلول‌های آبی برخوردار است.

 

How to cite this article:

Mousavi SA, Khashij M, Shahbazi P. Adsorption Isotherm Study and Factor Affected on Methylene Blue Decolorization using Activated Carbon Powder Prepared Grapevine Leaf. J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):249-56.

بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان لرستان در سال 1391

فرشته داودی, سید سعید هاشمی نظری, محمدرضا قدیر زاده

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 262 - 257
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11852

 

سابقه و هدف: سوانح ترافیکی دلیل عمده مرگ و ناتوانی در سراسر جهان است. این مطالعه باهدف بررسی اپیدمیولوژیک حوادث رانندگی منجر به مرگ در استان لرستان در سال 1391 بر اساس یافته‌های پزشکی قانونی انجام‌گرفته است.

مواد و روشها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است. در این بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات منجر به فوت استان لرستان، میزان بروز مرگ‌ومیر، میزان بروز استانداردشده آن، میزان بروز بر حسب ماه، سطح تحصیلات، جنسیت، گروه‌های سنی، وضعیت تأهل، تعداد ترددها در ماه‌ها محاسبه گردید و همچنین فراوانی مرگ‌ومیر بر اساس متغیرهای مختلف با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده پزشکی قانونی از مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات جاده‌ای، از فروردین 1391 لغایت آخر اسفند 1391، بررسی شد. داد ه ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Stata نسخه 11 تجزیه‌وتحلیل شد.

یافتهها: نتایج تحقیق نشان داد که در طول سال 1391، 553 نفر به علت تصادفات رانندگی فوت نموده‌اند. میزان بروز استانداردشده سنی 2/33 در 100 هزار نفر بود. اکثریت قربانیان مرد (37/87 درصد) و متأهل (94/65 درصد) بودند. بیشترین فراوانی (61/13 درصد) مربوط به رده سنی 20-25 سال بوده است. میانگین سنی متوفیان 67/20± 74/36 سال بود. همچنین اکثر قربانیان در محل حادثه و به علت ضربه به سر فوت نمودند.

بحث و نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن میزان بروز مرگ ناشی از تصادفات در این استان، توصیه می‌شود اقدامات مناسب توسط مراجع ذیربط انجام شود.

 

How to cite this article:

Davoodi F, Hashemi- Nazari SS, Ghadirzadeh MR. Epidemiology Study of Road Traffic Accidents Resulting in Death: In Lorestan Province in 2012.J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):257-62.


 

تعیین میزان مواجهه شغلی کارگران ساختمانی با گرد و غبار کلی تنفسی و سیلیس کریستالی تنفسی

الهه توکل, منصور رضازاده آذری, سوسن صالح‌پور, سهیلا خداکریم

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 270 - 263
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11855

 

سابقه و هدف: یکی از مهم‌ترین مخاطرات شغلی برای سلامتی کارگران ساختمانی،گرد و غبار است که با توجه به ماهیت مواد مورد استفاده، می‌تواند شامل سيليس كريستالی باشد که به‌عنوان سرطان‌زاي قطعی برای انسان، طبقه‌بندي شده است. با توجه به نبود اطلاعات در مورد میزان مواجهه کارگران ساختمانی در ایران، این مطالعه با هدف تعیین میزان مواجهه کارگران ساختمانی با گرد و غبار تنفسی و سیلیس کریستالی تنفسی انجام شد.

روشبررسی: در این مطالعه مقطعی توصیفی، مواجهه شغلی 85 نفر از کارگران ساختمانی در پنج گروه شغلی ارزیابی گردید. پایش فردی کارگران با گرد و غبار کلی تنفسی به روش NIOSH0600 و گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسی به روش NIOSH7602 با استفاده از طیف‌سنجFT-IR  انجام گردید. ارزیابی خطر افزوده مرگ ‌و ‌میر ناشی از سیلیکوزیس و سرطان ریه در ارتباط با مواجهه تجمعی افراد به سیلیس کریستالی بر اساس مدل ارایه شده در مطالعه  RiceوManettej  انجام گردید.

یافتهها: میانگین مواجهه شاغلین با گرد و غبار کلی تنفسی mg/m3 35/0±9/8 و گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسی mg/m3 019/0 ± 13/0 اندازه‌گیری گردید. بین میزان مواجهه گروه‌های شغلی مختلف با گرد و غبار کلی تنفسی(001/0> p) و گرد و غبار سیلیس کریستالی تنفسی (007/0= p) اختلاف معنی‌داری مشاهده شد. در کارگران ساختمانی خطر نسبی مرگ ‌و میر ناشی از سیلیکوزیس بین 40-1 در هر هزار نفر و خطر افزوده مرگ ‌و میر بر اثر سرطان ریه در دامنه 49-21 در هر 1000 مورد مرگ ‌و میر تخمین زده شد.

نتیجهگیری: با توجه به ارزیابی خطر غیر قابل قبول و مواجهه شغلی چندین برابر حد تماس مجاز کارگران ساختمانی به گرد و غبار کلی تنفسی و سیلیس کریستالی تنفسی، اقدامات کنترل مدیریتی و فنی-مهندسی برای کاهش مواجهه و پیشگیری از عوارض و بیماری‌های ناشی از آن برای کارگران ساختمانی ایران ضروری است.

 

How to cite this article:

Tavakol E, Rezazadeh Azari M, Salehpour S, Khodakarim S. Determination of Construction Workers’ Exposure to Respirable Crystalline Silica and Respirable Dust.J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):263-70.

سبک زندگی رانندگان اتوبوس بین‌شهری کشور در سال 1393

علیرضا سوری, علی دل پیشه, کوروش سایه میری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 278 - 271
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11856

 

سابقه و هدف: رانندگان با توجه به شرایط کاری خود به دلیل استرس‌های شغلی، عدم تحرک، نوبت‌کاری و عادات غذایی بیشتر در معرض خطر بیماری‌های قلبی، به ویژه اجزای تشکیل‌دهنده سندرم متابولیک و عوارض ناشی از آن هستند. مطالعه باهدف بررسی وضعیت دموگرافیک و سبک زندگی رانندگان اتوبوس بین‌شهری ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشورایران اجرا شد.

روش بررسی: مطالعه به‌صورت مقطعی در سال 1393 بر روی 2416 راننده اتوبوس از سراسر کشور، به روش طبقه‌بندی تصادفی شده صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. برای تحلیل دادها از آزمون‌های آماری کای دو و رگرسیون لجستیک چند متغیره استفاده گردید.

 یافتهها: میانگین نمایه توده بدنی شرکت‌کنندگان 1/2±38/26 بود و 422 نفر (7/17%) دارای نمایه توده بدنی طبیعی، 1862 نفر (78%) اضافه‌وزن و 92 نفر (85/3%) چاق بودند. همچنین 56/65% و 54/8% افراد به ترتیب دارای فشارخون طبیعی و حد مرزی بودند. از کل 2416 راننده 5/68% مصرف‌کننده سیگار، 4/41% معتاد به مواد مخدر، 4/29% دارای رفتار پرخطر جنسی و 8/36% الکل مصرف می‌کردند که ازنظر آماری رابطه معنی‌داری بین تعداد سیگار مصرفی و سابقه تصادف مشاهده گردید (0001/0=P). از میان افرادی که سابقه تصادف ذکر نموده بودند 11/78% خودروی اسکانیا، 86/18% خودروی ولوو داشتند. بین نوع اتوبوس و سابقه تصادف اختلاف آماری معنی‌داری مشاهده شد (001/0>P).

نتیجهگیری: توجه رانندگان به خود مراقبتی و انجام برنامه‌های مداخله‌ای و ضابطه‌مند در پیشگیری از مصرف مواد مخدر، سیگار و الکل و همچنین اجباری نمودن کاندوم در جعبه کمک‌های اولیه می‌تواند به حفظ سلامت رانندگان و مسافرین کمک شایانی نماید.

 

How to cite this article:

Souri A, Delpisheh A, Sayehmiri k. Life style of bus drivers in 2014-2015.J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):271-8.

 

 

برآورد بار سوانح ترافیکی استان قزوین در سال 1390

کیومرث اله‌بخشی, علی‌ اکبری ساری, ناهید جعفری, علی اردلان, حسین کاظمینی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 286 - 279
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11860

 

 

سابقه و هدف: در کشورهای مختلف سهم هزینه‌های اقتصادی ناشی از سوانح ترافیکی از تولید ناخالص ملی متفاوت است. این مطالعه باهدف برآورد بار ناشی از سوانح ترافیکی استان قزوین طی سال 1390 انجام شد.

روش بررسی:  در این مطالعه مقطعی برای محاسبه هزینه‌های خدمات درمانی، دارو، وسایل مصرفی اتاق عمل، تعیین فراوانی مصدومان و استخراج اطلاعات مرگ‌ومیر از داده‌های معاونت درمان و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین استفاده شد.  از جدول امید به زندگی ایران برای محاسبه سال‌های عمر ازدست‌رفته به دلیل مرگ زودرس استفاده شد. درنهایت با استفاده از شاخص‌های جمعیتی و اقتصادی سال 1390، ارزش پولی تولید ازدست‌رفته به علت مرگ ناشی از تصادفات برآورد شد.

یافتهها: مجموع کل هزینه‌های تحمیل‌شده حدود 417 میلیارد ریال برآورد شد. 72 درصد از هزینه‌ها مرتبط با تولید ازدست‌رفته متعاقب مرگ در مردان، 20 درصد هزینه‌های مرتبط با تولید ازدست‌رفته متعاقب مرگ در زنان، 6 درصد هزینه‌های خدمات پزشکی و درمانی، 1 درصد هزینه اقلام دارویی و 1 درصد هزینه وسایل مصرفی اتاق عمل بود.

نتیجهگیری: بار سوانح ترافیکی در استان قزوین در قیاس با وسعت محدود آن، بالاست. بیشترین سال‌های ازدست‌رفته عمر به دلیل مرگ ناشی از سوانح ترافیکی مربوط به مردان جوان بود. لذا اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه پیشگیری، درمان باکیفیت مصدومان و باز توانی پس از سانحه به‌عنوان اولویت‌های بهداشتی استان ضروری است.

 

How to cite this article:

Allahbakhshi K, Akbari-Sari A, Jafari N, Ardalan A, Kazemeini H. Estimating Burden of Road Traffic Crashes in Qazvin Province during 2011-2012.J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):279-86.

 

بررسی کارآیی حذف آرسنیک توسط کربن فعال ساخته شده از پوست گردو از محیط‌های آبی

حسین جعفری منصوریان, مهدی فرزاد کیا, محسن انصاری, احسان احمدی, غریب مجیدی, اصغر امرایی, علی جغتایی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 3 شماره 4 (2016), 2 April 2016, صفحه 294 - 287
https://doi.org/10.22037/meipm.v3i4.11861

ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: آرسنیک به دلیل پتانسیل آسیب به سلامت انسان و محیط، به عنوان فلزی سنگین و آلاینده ای سمی مورد توجه است. یکی از مکانیزم های حذف آرسنیک از محیط های آبی فرآیند جذب است. از این رو ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ بررسی کارآیی حذف آرسنیک توسط کربن فعال ساخته شده از پوست گردو از محیط های  آبی بود.

روش بررسی: در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تجربی، پوست گردو سنتز شد و جاذب از آن تولید شد. ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮك آرسنیک در غلظت های 20، 40، 60، 80، 100، 120 و 140 میلی‌گرم بر لیتر ساخته شد. مطابق با آزمایش جار، به وسیله اختلاط سریع به مدت 7 ساعت با 120 دور در دقیقه برای رسم کینتیک واکنش، و اختلاط آرام به مدت 24 ساعت با 90 دور در دقیقه برای بررسی تعادل واکنش و نیز دوز ﺟﺎذب (10، 20 و 30 میلیگرم بر لیتر )، اﺛﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟـﺬب ﻧﻈﻴـﺮ pH (5/5، 2/6 ، 9/6، 6/7 و 3/8 ) ، ﺑﺮرﺳﻲ شد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮاي بیان عملیات آزمایشگاهی، اﻳﺰوﺗـﺮم ﻫـﺎي ﻻﻧﮕﻤـﻮﻳﺮ، ﻓﺮوﻧـﺪﻟﻴﭻ برای هر بار آزمون جارمورد استفاده قرار گرفتند. 

ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺪل ﻻﻧﮕﻤـﻮﻳﺮ، ظرفیت کربن فعال پودری حاصل از سنتز پوست گردو در جذب آرسنیک محلول حدود 15/3 (میلی گرم بر گرم) بدست آمد. همچنین بر طبق مدل فروندلیچ، این ظرفیت جذب در حدود 05/2 (میلی گرم بر گرم) حاصل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که با کاهش pH و میزان آرسنیک در محلول آبی، مقدار جذب در بیشترین سطح خود است. همچنین با افزایش میزان آرسنیک محلول و pH ، مقدار جذب کاهش یافت.

نتیجه گیری: کربن فعال سنتز شده توسط پوست گردو با توجه به ضایعاتی بودن پوست گردو در کشور و ارزان بودن سنتز آن ، می تواند به عنوان یک جاذب آرسنیک مورد استفاده قرار گیرد.

How to cite this article:

Jafari-Mansoorian H, Farzadkia M, Ansari M, Ahmadi E, Majidi Gh, Amraie A, Joghataie A. Evaluating the Activated Carbon Prepared from Walnut in Removal of Arsenic from Aqueous Solution.J Saf Promot Inj Prev.2016; 3(4):287-94 .