بررسی ارتباط شاخص ‌نمره‌ استرین گرمایی با پارامترهای فیزیولوژیکی بدن کارگران در یک معدن روباز