بررسی کارآیی حذف آرسنیک توسط کربن فعال ساخته شده از پوست گردو از محیط‌های آبی