پژوهشی/ اصیل پژوهشی


ارزيابي فرهنگ ايمني در بندر خرمشهر بر اساس مهندسي رزيلينس

زهرا قاسمي, ليلا ابراهيمي قوام‌آبادي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 2 (2019), 20 دی 2020, صفحه 68 - 65
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.28726

سابقه و هدف: بندرها به‌عنوان دروازه ورود و خروج کالا نقش اساسي در پيشرفت اقتصادي کشورهاي درحال‌توسعه و توسعه‌يافته دارند. فشردگي و پيچيدگي کاري در بندرها باعث شده است که اين مناطق به يکي از مناطق مخاطره‌آميز با نرخ آسيب‌پذيري بالا تبديل شده و ضريب حوادث در اين مکان از نرخ بالايي برخوردار باشد. لذا براي رسيدن به حداقل خسارت و ارتقا سطح ايمني در محيط بندر و همچنين آمادگي بندر در مقابل حوادث پيش‌بيني‌نشده و ايجاد بستري مناسب جهت ارتقا فرهنگ ايمني نيازمند استقرار يک الگوي استاندارد مناسب با رويکرد فرهنگ‌سازي در بعد ايمني و مهندسي رزيلينس است.

روش بررسي: مطالعه حاضر به‌صورت توصيفي و مقطعي در سال 1397 و بر روي 90 نفر از کارکنان عملياتي بندر خرمشهر صورت گرفت. نمونه‌گيري به‌صورت تصادفي ساده انجام شد. براي رعايت ملاحظات اخلاقي شرکت افراد در اين مطالعه به‌صورت داوطلبانه بود. جمع‌آوري دادهها با پرسشنامه‌ استاندارد فرهنگ ايمني انجام شد. براي تحليل داده‌ها از آزمون آماري t تک نمونه اي، آزمون کولموگروف - اسميرنوف، آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده گرديد.

يافتهها: شش بعد مؤثر بر فرهنگ ايمني شامل تعهد مديريت، شفافيت، فرهنگ آموختن، آمادگي، انعطاف‌پذيري و آگاهي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد بعد تعهد مديريت با رتبه 69/4  داراي بيشترين تأثير و بعد آگاهي با رتبه 61/2 نسبت به ساير بعد‌ها داراي کمترين اهميت بود.

نتيجهگيري: به‌منظور بهبود فرهنگ ايمني و رزيلينس، مي بايست بر روي بعد‌هاي تأثيرگذار بر اساس اولويت، تمرکز نموده و نسبت به پايش و بهبود آن‌ها اقدام نمايد. اصلاح و بهبود اين بعد‌ها مي تواند منجر به ارتقا ايمني و سطح تاب آوري شود.

 

How to cite this article:

Ghasemi Z, Ibrahimi Ghavaamabadi L. The Assessment of Safety Culture in the Khorramshahr Port Based on Resilience Engineering. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(2):65-8.

ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397

الهام اخلاقي پيرپشته, علي کريم, علي صالحي سهل آبادي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 2 (2019), 20 دی 2020, صفحه 77 - 69
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.28734

سابقه و هدف: اختلالات اسکلتي عضلاني در حال حاضر ازجمله آسيب‌هاي گسترده شغلي در ميان کارکنان بهداشتي و درماني است. اين مطالعه با هدف ارزيابي شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني در بين کارکنان درماني بيمارستان‌هاي منتخب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي در سال 1397 انجام گرفت.

روشبررسي: اين مطالعه از نوع مقطعي بر روي 80 نفر از کارکنان درماني بيمارستان هاي منتخب با سابقه‌کاري 87/7±2/11 سال انجام گرفت. شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني با استفاده از پرسشنامه Body Map و ارزيابي ارگونوميکي وضعيت پوسچر کاري توسط روش ارزيابي سريع کل بدن انجام گرفت. با مجوزهاي لازم و کسب رضايت آگاهانه از شرکت‌کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصله، مطالعه انجام گرفت. اطلاعات توسط نرم افزارSPSS نسخه 25 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافتهها: بيشترين شيوع اختلالات اسکلتي-عضلاني به ترتيب مربوط به کمر 25/71% و زانوها 75/68 % بود. نتايج ارزيابي به روش ارزيابي سريع کل بدن نشان داد که بيشترين تعداد افراد به ترتيب در سطح ارگونوميک با خطر متوسط 50 % ، سطح ارگونوميک با خطر بالا 75/28% و سطح ارگونوميک با خطر بسيار بالا 5/7 % قرار داشتند. رابطه مستقيم‌ معني‌داري بين نمره ارزيابي سريع کل بدن و شدت درد در دو ناحيه کمر و گردن  مشاهده شد (0/05 0(05/0.(P<.

نتيجهگيري: نتايج مطالعه نشان داد که شيوع اختلالات اسکلتي عضلاني نواحي کمر و زانوها نسبتا زياد بوده واغلب افراد داراي سطح ارگونوميک با خطر متوسط و بالا بودند. بنابراين اصلاح ايستگاه‌هاي کار از طريق مداخلات ارگونوميکي، ارتقاء سطح آگاهي پرسنل در خصوص عوامل خطر اختلالات اسکلتي عضلاني و روشهاي صحيح انجام کار براي اين افراد ضروري است.

 

How to cite this article:

Akhlaghi Pirposhteh E, Karim A, Salehi Sahl Abadi A. Evaluation the Prevalence of Musculoskeletal Disorders among the Medical Staff of Selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2018. J Saf Promot Inj Prev. 2019;7(2):69- 77.

 

سابقه و هدف: گردن درد يکي از ضايعات شايع اسکلتي عضلاني مي‌باشد و عدم درمان مناسب اين عارضه مي تواند سبب ايجاد درد و ناتواني در افراد شود. لذا هدف از اين مطالعه بررسي مقايسه تاثير تمرينات ثباتي و تکنيک انرژي عضلاني بر ميزان درد، ناتواني و دامنه حرکتي گردن مردان داراي گردن درد مزمن بود .

روش بررسي: بيماران  داراي گردن درد مزمن به صورت تصادفي به سه گروه تقسيم شدند. گروه اول (مداخله1)، تمرينات ثباتي و گروه دوم (مداخله2)، تکنيک انرژي عضلاني را دريافت نمودند. گروه هاي مداخله، به مدت 6 هفته و هر هفته 4 جلسه پروتکل مربوط به خود را دريافت کردند و گروه کنترل فقط رهنمودهاي مربوط به اصلاح پوسچر در خانه را دريافت کردند . درد بر اساس مقياس بصري درد، ناتواني بوسيله پرسشنامه شاخص ناتواني گردن  و دامنه حرکتي گردن بوسيله شيب سنج، قبل و 48 ساعت بعد از درمان ارزيابي شد. ملاحضات اخلاقي مطالعه طبق اعلاميه هلسينکي انجام شد. روش هاي آماري مورد استفاده شامل آزمون تحليل واريانس با اندازه‌گيري مکرر بود.

نتايج: اختلاف معني‌داري در مقياس شدت درد، ناتواني و دامنه حرکتي گردن بعد از مداخلات تمريني در دو گروه مداخله نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (0/005≥P). همچنين در مقايسه دو گروه مداخله پس از درمان، در متغير شدت درد، ناتواني و همچنين دامنه حرکتي گردن اختلاف معني‌داري مشاهده گرديد (0/005≥P)، به طوري که در گروه تمرينات ثباتي نسبت به تکنيک انرژي عضلاني بهبود بيشتري حاصل شد.

نتيجهگيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي‌دهد که در افراد مبتلا به گردن درد مزمن، با وجود اين‌که هر دو روش تمرينات ثباتي و تکنيک انرژي عضله، در بهبود درد، ناتواني و دامنه حرکتي گردن مؤثر بوده‌اند، ولي بيماران در گروه  تمرينات ثباتي بهبودي بيشتري داشته‌اند.

 

How to cite this article:

Javdaneh N, Hadadnezhad M. Comparison of the Effect of Stability Training and Muscle Energy Technique on Pain, Disability and Neck Range of Motion in People with Chronic Neck Pain. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(2):78-87.

شيوع و علت‌شناسي آسيب‌هاي ورزش کراسفيت در ايران

محمد کلانتريان

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 2 (2019), 20 دی 2020, صفحه 94 - 88
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.28738

سابقه و هدف: کراسفيت از جمله ورزش‌هاي جذاب و پرطرفداري است که اخيراً مورد توجه ورزشکاران قرار گرفته است. با اين حال خطر بروز آسيب يکي از دغدغه‌هاي مهم مخاطبان اين رشته ورزشي مي‌باشد. ادبيات پيشينه درخصوص آسيب‌هاي اين رشته ورزشي چندان غني نمي‌باشد. لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي شيوع و علت‌شناسي آسيب‌هاي ورزش کراسفيت در ايران مي‌باشد.

روش بررسي: تحقيق حاضر توصيفي-مقطعي و نحوه گردآوري اطلاعات آينده‌نگر مي‌باشد. اطلاعات مربوط به آسيب‌هاي 163 ورزشکار کراسفيت‌کار ايراني بوسيله پرسشنامه محقق‌ساخت ثبت آسيب در طول 6 ماه ثبت شد. نوع، شدت، علت، موضع و زمان بروز آسيب مهم‌ترين متغيرهاي مورد بررسي بودند. پيش از شرکت در تحقيق، کليه آزمودني‌ها فرم رضايت‌نامه مشارکت آگاهانه در تحقيق را تکميل کردند. پس از ثبت اطلاعات، از روش آماري خي‌دو (x2) جهت تجزيه و تحليل آماري يافته‌هاي تحقيق استفاده شد.

يافتهها: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که کراسفيت، ورزش پرخطري مي‌باشد؛ بطوريکه 45% آسيب‌ها از نوع عضلاني تاندوني مي‌باشند. اکثر آسيب‌ها با شدت متوسط گزارش شدند (5/53%). گرم نکردن و سابقه قبلي آسيب مهم‌ترين دلايل آسيب مي باشند (24%). اندام فوقاني رايج‌ترين موضع بروز آسيب بود (3/42%). بيشتر از نيمي از آسيب‌ها در 15 دقيقه ابتدايي و انتهايي تمرين رخ دادند (62%).

نتيجهگيري: در صورت عدم رعايت نکات ايمني از جمله گرم کردن و سرد کردن صحيح بدن و همچنين افزايش دانش و آگاهي مربيان و ورزشکاران در زمينه علل بروز آسيب، ورزش کراسفيت مي‌تواند ورزشي پرآسيب باشد.

How to cite this article:

Kalantariyan M. Prevalence and Etiology of Crossfit’s Injuries in Iran. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(2):88- 94.

روشي نوآورانه به‌منظور شناسايي و کشف عوامل و نشانه هاي وقوع تقلب در مميزي‌هاي سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست

حميد سرخيل, عليرضا علوي تبار, پيام شايان فرد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 2 (2019), 20 دی 2020, صفحه 105 - 95
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.29938

 

 

سابقه و هدف: خسارات سنگيني که هرساله در اثر وقوع حوادث و بيماري‌هاي شغلي به وجود مي‌آيد، لزوم توجه و نظارت دقيق و مؤثر بر موضوع بهداشت، ايمني و محيط زيست را نشان مي دهد. دراين‌بين اهميت استقرار نظام يکپارچه‌اي تحت عنوان سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط‌زيست و مميزي آن به‌عنوان راهکاري جهت اطمينان از حرکت دائمي در مسير صحيح و انطباق با الزامات، امري ضروري به‌حساب مي‌آيد. اما وقوع تقلب در مميزي‌هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست علاوه بر اينکه باعث کاهش بازدهي آن مي‌شود، مي‌تواند خطرات جاني و خسارات مالي زيادي در پي داشته. هدف از اين پژوهش شناسايي علل و عوامل وقوع تقلب در اين مميزي‌ها (جهت پيشگيري از وقوع تقلب) و شناخت نشانه‌هاي وقوع تقلب به همراه ارائه يک راهکار جديد براي کشف تقلب بود.

 روش بررسي: در اين مطالعه پس‌ازاينکه تحقيقات ميداني و مصاحبه با نفرات خبره، پرسشنامه‌اي شامل 60 عامل احتمالي وقوع تقلب در پنج دسته کلي شامل: مديريت سازمان، وضعيت صنعت، شرايط سازمان، واحد بهداشت، ايمني و محيط زيست و گروه مميزي تهيه شد که موارد اخلاقي همچون (وجود وابستگي با مميز، نداشتن تجربه و تحصيلات مرتبط، عدم سلامت رفتاري مسئول بهداشت، ايمني و محيط زيست، بي تفاوتي مديران ارشد و غيره) را در برداشتند. همچنين به‌منظور کمک به مميزان جهت تشخيص تقلب در مميزي، پرسشنامه ديگري نيز شامل 13 نشانه احتمالي وقوع تقلب تهيه و با استفاده از روش آلفاي کرون باخ، پايايي هر دو پرسشنامه تأييد شد. سپس 58 نفر از متخصصان بهداشت، ايمني و محيط زيست داراي سوابق مميزي به تکميل پرسشنامه ها پرداختند.

نتايج: تحليل پرسشنامه اول نشان مي‌دهد از ميان عوامل پنج‌گانه تقلب، عوامل مربوط به «گروه مميزي» و عوامل مربوط به «مديريت» تأثيرگذارترين موارد در وقوع تقلب در مميزي مي‌باشند. همچنين با استفاده از نتايج پرسشنامه دوم، چک‌ليست پيشنهادي کشف تقلب تدوين گرديد.

 نتيجهگيري: در اين تحقيق با انجام مطالعه موردي، دريکي از مميزي‌هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در فاز 17و 18 مجتمع گازي پارس جنوبي، ضمن بررسي عوامل وقوع تقلب در مميزي هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست در اين واحدها، چک ليست تنظيم شده براي شناخت نشانه ها و علل وقوع تقلب اعمال گرديد. بطوريکه مي‌توان از اين چک‌ليست به‌عنوان ابزار تکميلي جهت افزايش بازدهي مميزي‌هاي بهداشت، ايمني و محيط زيست استفاده نمود.

 

How to cite this article:

Sarkheil  H, Alavi-Tabar  A, Shayan Fard P. An Innovative Method for Identifying and Detecting Factors and indication of Fraud Occurrences in Health, Safety and Environmental Management System Audits. Case Study: J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(2):95-105.

 

سابقه و هدف: یکی از معیارهای مورد سنجش جهت میزان  شاخص های توسعه یک کشور میزان سلامت در حوادث و بلایا می باشد. هرساله تعداد زیادی از افراد در کشور ایران به دلایل مختلف دچار غرق شدگی می شوند که هدف این تحقیق تخمین روند غرق شدگی در کشور ایران می باشد.

روش بررسی: این تحقیق مطالعه طولی از نوع سری زمانی است، که با استفاده از آمار  غرق شدگان در کشور که از سازمان پزشکی قانونی  بین سال 1384 تا 1396کسب شده، به پیش بینی برای آینده با استفاده از روش سری زمانی آریما پرداخته است.  مدل های باکس جنکینز که برای تخمین روند غرق شدگان استفاده شده شامل فرآیند خودرگرسیون، فرآیند میانگین متحرک، فرآیند خودرگرسیون میانگین متحرک، و فرآیند خودرگرسون میانگین متحرک انباشته، می باشد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار ITSM  استفاده گردیده است.

یافته ها : در طی سال های 1384 تا 1396 مجموعا تعداد 14127 نفر در کشور بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند که میانگین سالانه تعداد غرق شدگان متوفی برابر با 1086 نفر در سال می باشد.  بررسی آخرین سال مطالعه غرق شدگان در این تحقیق یعنی سال 1396 نشان داد که بیشترین تعداد غرق شدگان متوفی مربوط به استان خوزستان با 161 نفر و کمترین آن مربوط به استان خراسان جنوبی با یک نفر متوفی است.  تخمین روند غرق شدگان، روند کاهشی تعداد غرق شدگان در کشور در سال‌های آینده را پیش بینی کرد.

نتیجه گیری: روند تعداد متوفیان بر اثر غرق شدن در کشور نزولی است که نشان دهنده موثر بودن اقدامات صورت گرفته جهت کاهش حوادث حوزه غرق شدگی است، بنابراین با ادامه و بهبود برنامه های کاهش تلفات غرق شدن ، می‌توان روند نزولی بودن را با شیب بیشتری کاهش داد.

 

How to cite this article:

Omidi MR. Survey of the number of deceased drowned in the country between 2005 and 2016 and forecast of drowning trends using Arima time series. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(2):123 -30.

موردنگاری


شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر در تصادفات جرحي تقاطع‌هاي چهارشاخه چراغ‌دار (مطالعه موردي: شهر اصفهان)

محسن ابوطالبي‌اصفهاني, اميرمسعود رحيمي, سهيلا سعيدي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 2 (2019), 20 دی 2020, صفحه 122 - 106
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i2.30060

 سابقه و هدف: جراحات و صدمات حاصل از تصادفات ترافيکي در راهها به يک معضل جهاني تبديل شده است. طبق آمار بخش قابل توجهي از تصادفات به دليل همگرا شدن جريانهاي ترافيکي در تقاطعها رخ ميدهد. هدف پژوهش حاضر، بررسي عوامل مؤثر بر ايمني تقاطعها و ارزيابي آنها و ارائه مدل‌هاي آماري براي پيشبيني تصادفات و در نهايت ارائه راهکارهايي براي ايمني تقاطعها و کاهش افراد جراحت ديده در تقاطعها است.

روش بررسي: براي تعيين عوامل مؤثر و پيشبيني تعداد تصادفات جرحي براساس پارامترهاي ترافيکي، هندسي و خصوصيات وسايل کنترل ترافيک، از مدلهاي آماري در سه خانواده لگ خطي پوآسون، لگ خطي دوجملهاي منفي و مدل خطي استفاده شد. مدلسازي و تحليل دادهها در اين تحقيق بر اساس نرم افزار SPSS  و اکسل انجام شد. مناسب بودن برازش مدل از طريق دويانس/ درجه آزادي و X2  پيرسون/ درجه آزادي کنترل گرديد.

يافتهها: طبق يافتهها به ترتيب کاهش حجم عبوري به ميزان 37/190%، وجود خط گردش به راست ويژه به ميزان 06/52%، وجود دوربين به ميزان 09/27%، افزايش طول خط گردش به راست ويژه به ميزان 06/1% سبب کاهش تصادفات ميشوند. چنانچه عرض ميانه در شاخه تقاطع يک متر افزايش يابد فراواني تصادفات جرحي 02/2% افزايش خواهد يافت. به ازاي افزايش هر خط به تقاطع فراواني تصادفات جرحي به ميزان 05/18% افزايش خواهد يافت. اگر دو تقاطع داراي شرايط کاملاً يکسان باشند و فقط تعداد فازهاي آنها متفاوت باشد، تقاطعي که داراي دو فاز است نسبت به تقاطع داراي سه فاز، کاهش تصادفات آن به ميزان 649/35% خواهد بود. بنابراين لازم است در خصوص کاهش تصادفات با اولويت بيان شده، اقدامات مناسب انجام شود.

نتيجهگيري: طبق نتايج، مدل پواسون نسبت به مدل دوجملهاي منفي از عملکرد و دقت بهتري برخوردار است. همچنين مشخص شد 7  متغير بيان شده در بالا بر ايمني تقاطعها تأثير دارد که پيشنهاد ميشود در برنامههاي ايمنسازي شهري مورد توجه قرارگيرد.

How to cite this article:

Aboutalebi Esfahani M, Rahimi AM, Saeidi S. Identifcation and Prioritization of Effective Parameters in Injury-Causing Accidents at FourLane Intersections (Case study: Isfahan City). J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(2):106 -22.