مقايسه تأثير تمرينات ثباتي و تکنيک انرژي عضلاني بر ميزان درد، ناتواني و دامنه حرکتي گردن افراد مبتلا به گردن درد مزمن غير اختصاصي