مقالاتی که به مجله اخلاق پزشکی ارسال می شوند فقط زمانی می توانند باز پس گرفته شوند که به طور رسمی چاپ نشده باشند. برای این منظور یک نامه دقیق و واضح در مورد دلایل بازپس گیری مقاله باید به سردبیر مجله ارسال شود و این نامه باید به امضا همه نویسندگان برسد. در صورتی که دلایل ذکر شده مورد تایید تیم سردبیری قرار گرفت، مقاله قابل بازپس گیری است..

همچنین حق، حذف مقاله به هر دلیلی که سبب نقض کدهای ا خلاق نشر مانند سرقت ادبی، ارسال همزمان مقاله به چند مجله و تقلب در استفاده از داده ها و ... شده باشد، برای مجله اخلاق پزشکی محفوظ است.