کلیه نسخه ­های قبل از انتشاری که به مجله اخلاق پزشکی ارسال می­ شوند توسط تیم سردبیری از نظر اصالت، اعتبار اطلاعات و ارجاع صحیح به منابع مورد بررسی قرار می­ گیرند. همچنین با استفاده از نرم افزارهای رایج تشخیص سرقت ادبی  قبل از ارسال به داوری کنترل می­ شوند. میزان مشابهت در مقاله نباید بیشتر از 10 درصد باشد. در صورتی که سرقت علمی و ادبی وجود داشته باشد، بلافاصله مقاله رد می­ گردد. چنانچه مقاله مورد پذیرش قرار گیرد، قبل از چاپ نیز با استفاده از نرم افزار تشخیص سرقت ادبی یکبار دیگر کنترل می­ شود.