تیم سردبیری

 

مدیر مسئول: دکتر علیرضا زالی؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: azali@sbmu.ac.ir - Email: dr_alirezazali@yahoo.com

سردبیر: دکتر فریبا برهانی؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: faribaborhani@sbmu.ac.ir - Email: faribaborhani@msn.com

معاون سردبیر: دکتر بهاره صالحی؛ استادیار، هیأت علمی مأمور به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: bahar.salehi007@gmail.com

دبیر علمی: دکتر محمود عباسی؛ دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

دبیر علمی آماری: حسین رضایی علی آبادی؛ مربی، دانشگاه علوم پزشکی بم

Email: H.rezai@mubam.ac.ir     

مدیر اجرایی: مرجان آقا نوه سی؛ کارشناس ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: mrs.aghasi@sbmu.ac.ir - Email: medlaw2018@gmail.com