مجله اخلاق پزشکی در پایگاه های ذیل نمایه می گردد:

ISC

Google Scholar

SID

magiran

noormags