کلیه مقالاتی که در مجله اخلاق پزشکی منتشر می ­شوند، علاوه بر سرور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سامانه های زیر نیز بایگانی می­ گردند.

PKP Preservation Network (PN)

LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe)

CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff Safe)