فهرست وارسی (Check List) ارسال مقاله

از نویسندگان/ نویسنده مسئول مقالات خواهشمند است قبل از ارسال مقاله به موارد زیر توجه فرمایند.

فرم تعهدنامه (Commitment form)

 • در این فرم که به امضای کلیه نویسندگان رسیده است، به سردبیر مجله اعلام می­گردد که این مقاله در مجله دیگری به چاپ نرسیده است و کلیه نویسندگان صحت مطالب درج شده در مقاله را تایید می نمایند.
 • هر گونه تعارض منافع توضیح داده شود.
 • از افراد و یا موسساتی که در انجام مطالعه مشارکت داشته و یا از آن حمایت مالی نموده اند، تشکر و قدردانی گردد.
 • اطلاعات نویسنده مسئول شامل آدرس کامل پستی محل کار، کدپستی محل کار، شماره تماس ثابت و همراه، کد ORCID و ایمیل دانشگاهی ذکر گردد.

صفحه عنوان (Title Page):

 • عنوان به طور کامل به فارسی و انگلیسی نوشته شود.
 • نام نویسندگان، ابتدا نام و سپس نام خانوادگی ذکر گردد.
 • بالاترین مرتبه علمی نویسندگان نوشته شود.
 • نام موسسه شامل گروه، وابستگی سازمانی نویسندگان در زمان مطالعه ، شهر و کشور ذکر گردد.
 • کد ORCID نویسنده اول و مسئول ذکر گردد.
 • آدرس نویسنده مسئول، شامل آدرس کامل پستی محل کار، کدپستی محل کار، شماره تلفن ثابت و همراه نوشته شود.
 • آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول ترجیحا پست الکترونیک دانشگاهی ذکر گردد.
 • کد (Iranian Registry of Clinical Trials) IRCT در مورد مقالات تجربی ذکر گردد.

چکیده (Abstract):

 • چکیده به زبانهای فارسی و انگلیسی به طور جداگانه نوشته شود.
 • خلاصه مقالات برای مقالات اصیل پژوهشی، گزارش کوتاه و مروری باید به صورت ساختارمند باشد. محدودیتی در تعداد کلمات نیست اما بهتر است از 500 کلمه بیشتر نباشد.
 • خلاصه مقالات نامه به سردبیر می­تواند بدون ساختار باشد.
 • ملاحظات اخلاقی به طور مختصر توضیح داده شود.
 • تعداد کلمات کلیدی حداقل 3 و حداکثر 7 باشد.

بدنه نسخه قبل از چاپ (Manuscript Body):

 • کلیه اسامی انگلیسی در متن فارسی به زبان انگلیسی نوشته شود و از برگردان آوایی به فارسی خودداری گردد.
 • متن کامل مقاله به دو صورت بدون نام و با نام همراه با چکیده انگلیسی و فارسی در سامانه آپلود گردد.
 • در قسمت ملاحظات اخلاقی، برای مقالاتی که دارای آزمودنی انسانی و حیوانی هستند، کد کمیته اخلاق ذکر گردد.
 • هر گونه تعارض منافع توضیح داده شود.
 • سهم نویسندگان در تهیه مقاله توضیح داده شود.
 • از افراد و یا موسساتی که در انجام مطالعه مشارکت داشته و یا از آن حمایت مالی نموده اند، تشکر و قدردانی گردد.

منابع (References):

 • منابع بر اساس روش ونکوور (Vancouver style) نوشته شود.
 • منابع حتما با استفاده از نرم افزار اندنوت (End Note) نوشته شود.
 • همه منابع به زبان انگلیسی نوشته شوند و در صورتی که منبع به زبان فارسی است، به زبان انگلیسی برگردانده شود. عنوان مقاله و نام نویسندگان بر اساس چکیده انگلیسی مقاله چاپ شده تنطیم شود.