1. درج کد ارکید کلیه نویسندگان مقاله در زمان سابمیت الزامی می باشد

2. درج شماره تماس نویسنده مسئول مکاتبات در زمان سابمیت الزامی می باشد