هزینه انتشار

.انتشار در مجله اخلاق پزشکی برای نویسندگان رایگان است