دکتر روبن آپرسیان (استاد، آکادمی علوم روسیه)

Email: apressyan@mail.ru

دکتر روبرتو آندرنو (استاد، دانشگاه بازل، سوییس)

Email: roberto.andorno@ibme.uzh.ch

دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)

دکتر مصطفى الموسوی (استاد، دانشگاه بیمارستان ابن سینای سفات، کویت)

Email: drmosawi@yahoo.co

دکتر کامران باقری لنکرانی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دکتر لورا بیسیلون (استاد، دانشگاه تورنتو، کانادا)

Email: laura.bisaillon@utoronto.ca

دکتر علی اکبر پور­فتح الله (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)

دکتر سید ضیاء­الدین تابعی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز)

دکتر محمد علی جوادی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر سودابه جولايي (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)

دکتر دبورا دينيز (انستیتوی اخلاق زیستی ریودوژانیرو، برزیل)

Email: rb.gro.sina@zinid.d

دکتر علیرضا زالی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر عبدالعزیز ساشادینا (استاد، دانشگاه جرج تاون، ایالات متحده)

Email: asachedi@gmu.edu

دکتر عباس عباس زاده (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر محمود عباسی (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر فریدون عزیزی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر ایرج فاضل (استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

دکتر تهمینه فرج خدا (دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي یزد)

دکتر عبدالحسن کاظمی (استاد، دانشگاه علوم پرشکی تبریز)

دکتر محمد­علی محققی (استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران)

دکتر جاناتان مورنو (استاد، دانشگاه پنسیلوانیا، ایالات متحده)

Email: morenojd@pennmedicine.upenn.edu

دکتر علی اکبر ولایتی (استاد ممتاز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)