آپرسیان روبن؛ استاد، آکادمی علوم روسیه

Email: apressyan@mail.ru

آندرنو روبرتو؛ دانشیار، دانشگاه زوریخ، سوئیس

Email: roberto.andorno@ibme.uzh.ch

ابوالقاسمی حسن؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

Email: Abolghasem@bmsu.ac.ir

الموسوی مصطفى؛ استاد، دانشگاه بیمارستان ابن سینای سفات، کویت

Email: drmosawi@yahoo.co

باقری لنکرانی کامران؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Email: Lankaran@sums.ac.ir

بیسیلون لورا؛ استاد، دانشگاه تورنتو، کانادا

Email: laura.bisaillon@utoronto.ca

پور­فتح الله علی اکبر؛ استاد، دانشگاه تربیت مدرس

Email: Pourfa@modares.ac.ir

تابعی سید ضیاء­الدین؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

Email: Ethics@sums.ac.ir

جوادی محمد علی؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: javadi@sbmu.ac.ir - Email: ma_ javadi@yhaoo.com

جولايي سودابه؛ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

Email: joolaee.s@iums.ac.ir

دينيز دبورا؛ انستیتوی اخلاق زیستی ریودوژانیرو، برزیل

Email: rb.gro.sina@zinid.d

زالی علیرضا؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: azali@sbmu.ac.ir - Email: dr_alirezazali@yahoo.com

ساشادینا عبدالعزیز؛ استاد، دانشگاه جرج میسون، فرفکس، ویرجینیا، ایالات متحده

Email: asachedi@gmu.edu

عباس زاده عباس؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: aabaszadeh@sbmu.ac.ir

عباسی محمود؛ دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: dr.abbasi@sbmu.ac.ir

عزیزی فریدون؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: azizi@endocrine.ac.ir

فاضل ایرج؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: fazel@sbmu.ac.ir

فرج خدا تهمینه؛ استادیار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقي یزد

Email: t.farajkhoda@ssu.ac.ir - Email: farajkhoda_t@yhaoo.com

کاظمی عبدالحسن؛ استاد، دانشگاه علوم پرشکی تبریز

Email: kazemia@tbzmed.ac.ir - Email: kazemi1338@gmail.com

محققی محمد علی؛ استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران

Email: mamohagheghi@gmail.com

مورنو جاناتان؛ استاد، دانشگاه پنسیلوانیا، ایالات متحده

Email: morenojd@pennmedicine.upenn.edu

ولایتی علی اکبر؛ استاد ممتاز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Email: aavelayati@sbmu.ac.ir