سخن سردبیر


مقاله مروری


سیر تحول آموزش اخلاق پزشکی

علیرضا زالی

مجله اخلاق پزشکی - علمی پژوهشی, دوره 1 شماره 1 (1386), 23 October 2016, صفحه 11-26
https://doi.org/10.22037/mej.v1i1.14539

پیشینه آموزش اخلاق پزشکی به رهنمودهای اخلاقی بقراط باز می گردد و در طول تاریخ بشر با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. در ابتدا این فلاسفه و روحانیون و دیگر متخصصان علوم انسانی بودند که راهکارهای اخلاق عملی را ارائه می کردند ولی با پیشرفت فناوری در پزشکی و آثار آن بر تصمیمات اخلاق پزشکان، تحولی شگرف در این حوزه ها ایجاد شد. با مطالعه اهداف و روش های آموزش اخلاق پزشکی می شود دریافت که با بهره گیری از آموزه های اخلاقی مشاهیر ایرانی و استفاده از آخرین دستاوردهای علمی می توان به چالش های فراروی آموزش اخلاق پزشکی پرداخت که از ضرورت های اساسی جامعه پزشکی است.