مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.

فصلنامه فقه پزشکی بر اساس نامه 100/236 مورخ 90/02/26 و مفاد یکصدو پنجمین جلسه کمیسیون نشریا ت علوم پزشکی کشور مورخ 90/02/03 دارای درجه علمی _ پژوهشی است.

بر اساس نهمین جلسه شورای راهبری ISC  مورخ 19 بهمن ماه 1392 ، فصلنامه علمی _ پژوهشی فقه پزشکی دارای ضریب تاثیر(IF) می باشد و در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می شود.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:26179


دوره 11, شماره 39-38 (1398): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 11، شماره 38-39، بهار و تابستان 1398

فهرست مطالب

سیدمحسن مرتضوی, مجتبی نوروزی
PDF
7-20
سیدرضا اسدی وانانی, محمد محسنی دهکلانی, سعید ابراهیمی, عباسعلی سلطانی
PDF
21-31