مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:16379


دوره 9, شماره 31-30 (1396): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 31-30، بهار و تابستان 1396

فهرست مطالب

امیر حمزه سالارزایی, فرشته ابراهیم‌آبادی
PDF
7-19
سیده‌ فاطمه طباطبائی‌, عبدالرضا محمد حسین‌زاده, سمیه مولوی‌فر
PDF
21-32
امیر وطنی, طه زرگریان
PDF
33-45
پژمان برزعلی, سیدعبدالمطلب احمدزاده بزاز
PDF
47-62
شمس‌الملوک راجی, محمود حائری, حمید رحمانی منشادی
PDF
79-92