مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:23257


دوره 9, شماره 33-32 (1396): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 9، شماره 33-32، پاییز و زمستان 1396

فهرست مطالب

امیر وطنی, محمدجعفر صادق‌پور
PDF
7-22
نازلی محمودیان, سیدمحمدرضا آیتی, محمود عباسی
PDF
23-39
میثم خزائی
PDF
41-54
سعید نظری توکلی, میثم احمدی
PDF
55-69
سیدمصطفی اختراعی طوسی, حسین ناصری مقدم
PDF
71-86
سیدعلیرضا میرکمالی, محمدمهدی حسنی, کورش دلپسند, سحر رجبی‌فرد
PDF
87-101
حمید مسجدسرائی, اعظم نظری
PDF
103-115
محمدمهدی محب‌الرحمان, سیف‌الله صرامی
PDF
117-128