مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

Visits:25700


دوره 10, شماره 37-36 (1397): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 10، شماره 37-36، پاییز و زمستان 1397

فهرست مطالب

طه زرگریان, مجید قورچی‌بیگی, علی خاکسار حقانی دهکردی
PDF
7-19
زهرا سادات میرهاشمی, بهاره اسودی رازلیقی
PDF
21-32
محمدعادل ضیائی, ایوب شافعی‌پور
PDF
33-45
عبداله بهمن‌پوری, حامد نعیمی
PDF
47-60
محمدجعفر صادق‌پور, اعظم مهدوی‌پور, مهدی سعیدی
PDF
61-76
سیده‌فاطمه طباطبائی, بتول شاهرخی شاهرخ‌آبادی
PDF
77-89
اعظم رحمتي
PDF
91-107