مدیرمسئول، Chairman

 • mostafa mohaghegh damad, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

سردبیر، Editor in chief

 • saeid nazari tavakoli

هیئت تحریریه، Editorial Board

 • alireza zali, عضو هیآت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • mohammadtaghi rafeie, عضو هیات علمی دانشگاه نهران، پردیس قم
 • mostafa almousavi, دانشگاه کویت
 • abolfazl mohsen, دانشگاه ویرجینیا
 • hossein safaei, عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • mohammad Roshan, عضو هیآت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • mohamad bojnordi, عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم
 • mohamadjavad Abolghasemi, سازمان سمت
 • aliasghar yazdani, مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
 • taha merghati, سازمان سمت
 • abbas sadathosseini, عضو هیات علمی دانشگاه صدوقی یزد
 • aliakbar velayati, عضو هیات علمی داانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • mehrzad kiani, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • bagher larijani, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • mohammad emami kashani, مدرسه عالی شهید مطهری
 • mostafa mohaghegh damad, عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • abdolali tavajohi, دانشگاه شاهد
 • mohammadreza rezania moalem
 • ebrahim mousa, استاد دانشگاه ویرجینیا، امریکا
 • alireza feiz
 • ladan abbasian, عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • jalil ghanavati, عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • abdolaziz sachedina
 • iraj fazel, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • mahmoud Abbasi, عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • saeid nazari tavakoli

cooperators

 • asghar aghamahdavi
 • gholam alvari
 • ardavan arzhang,
 • abbas kalantari
 • mehdi nikjoo
 • sedigheh mahdavi kani
 • nasrin karimi
 • mohamad kazemian
 • abbasali soltani
 • hosseinali saadi
 • amirhamzeh salarzaei
 • aliasgar rahimi
 • hossein khakpour
 • alireza pouresmaili

مدیر اجرایی : افسانه قنبری 

 

Figh of Medicine Journal , pISSN: 2008-8620, eISSN: 2476-4299

Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran