مدیر مسئول: دکتر سید مصطفی محقق داماد

سردبیر: دکتر سعید نظری توکلی

دبیر علمی: دکتر محمود عباسی

مدیر اجرایی: دکتر سهیلا رستمی