تهران- خیابان ولیعصر- روبر,ی توانیر- بن بست شمس- پلاک 8- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی- طبقه اول- گروه فقه پزشکی


تماس با سردبیر

دکتر سعید نظری توکلی- سردبیر مجله
تلفن 08733664600- داخلی 2243

تماس با پشتیبانی

دبیرخانه مجله
تلفن 08733664600- داخلی 2243