مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی

مجله علمی - پژوهشی فقه پزشکی، از يك سو شامل مطالعاتي ميان رشته اي می باشد كه براي دست يابي به نتايجي واقعي و مفيد، نيازمند بهره گيري از دانش هاي مختلفي همچون فقه، حقوق، اخلاق و پزشكي اند. از ديگر سو، حاوی مطالعاتي تطبيقي هستند، چرا كه عنوان فقه ناظر به دانشي است كه گستره آن دست كم دربرگيرنده چهار دستگاه فقهي در ميان اهل سنت (فقه حنفي، فقه حنبلي، فقه مالكي، فقه شافعي) و يك دستگاه فقهي در ميان شيعيان (فقه اماميه) است. نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های نامبرده را براي بررسي و چاپ در «مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی» مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ارسال نمايند.


تصویر صفحه خانگی مجله

دوره 8, شماره 27-26 (1395): مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی، سال 8، شماره 27-26، بهار و تابستان 1395

فهرست مطالب

عباس كلانتری‌ خلیل‌آباد, فاطمه قدرتی, علی‌اکبر کریمی زارچ
PDF
11-37
نازیلا تقوی, رضا عمانی سامانی, سیدمحمد اسدی نژاد
PDF
39-66
نرگس یوسفی راد
PDF
67-107
امیرحمزه سالارزایی, راضیه رعیتی حیدرآبادی, رضا عبدی
PDF
109-136
فاطمه رجائی, سیدمصطفی محقق داماد
PDF
137-173
مریم گوهری, حمیدرضا بصیری, سیدمحمد اکرمی
PDF
175-194
محمود عباسی, حسین شفیعی فینی, علی‌اکبر پورفتح‌اله, احمد امی
PDF
195-223
خاطره شاهین‌فرد, سعید نظری توکلی, رضا عمانی سامانی, احمد عابدینی
PDF
225-261