گزارش کوتاه


ريزش ساختمان پلاسکو به دنبال آتش‌سوزي و درس آموخته‌هاي آن

داود خراساني زواره, محمدرضا شکوهي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 3 (2017), 14 January 2018, صفحه 124 - 120
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i3.19818

 

هرساله تعداد زيادي از انسان‌ها درنتيجه آتش‌سوزي جان خود را از دست مي‌دهند يا دچار جراحات و صدمات بسيار جدي مي‌شوند. بيش از 95 درصد از اين مرگ‌ها در کشورهاي با درآمد کم و متوسط هست. اين گزارش شامل يک مورد آتش‌سوزي در ساختمان پلاسکو مي‌باشد که يکي از ساختمان‌هاي بلندمرتبه تجاري شهر تهران است، فرسودگي و ناايمن بودن سيم‌کشي برق، وجود کپسول‌هاي متعدد گاز مايع و مايعات اشتعال‌زا و انباشت البسه و پوشاک چيده شده در راهروها و طبقات ساختمان از علل بروز و گسترش آتش‌سوزي بود. همچنين از بين رفتن مقاومت ستون‌ها و تيرهاي فولادي در اثر حرارت زياد و به وجود آمدن نيروهاي ثانويه بزرگ در سازه در اثر انبساط حرارتي اجزاي سازه از علل ريزش ساختمان پلاسکو دکر شده است. چالش هاي مديريت صحنه و مشخص نبودن فرمانده در لحظات اوليه حادثه، ازدحام جمعيت و مسائل مرتبط به عدم اطلاع‌رساني صحيح در ساعت‌هاي نخست حادثه از مشکلات اين حادثه بوده است.

 

پژوهشی/ اصیل پژوهشی


بررسي شيوع شناختي خشونت و آسيب‌هاي ناشي از آن در مراجعين به مرکز کشيک پزشکي قانوني تهران در سال 1394

سید فرهاد رضواني اردستاني, حسین شهنوازی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 3 (2017), 14 January 2018, صفحه 131 - 125
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i3.19828

سابقه و هدف:خشونت‌ها شامل طيفي از اعمال عمدي خشن جسمي، رواني، عاطفي و کلامي ميباشدکه تأثير منفي بر سلامت جسم و روان فرد و درک از خود بر جاي مي‌گذارد. بررسي وشناخت زمينه‌هاي ايجاد کننده خشونت و شناخت صدمات ناشي از آن مي‌تواند در پيشگيري و کاهش عوارض جسمي و رواني آن کمک کننده باشد. شناخت اعضايي که بيشتر در نزاع‌ها صدمه مي‌بينند و انجام پژوهش‌هاي بنيادي مي‌تواند افقهاي تازه‌اي در جهت اجراي کارشناسي پزشکي قانوني و نيز مواجهه آسيب شناسي اجتماعي با معضل خشونت در سطح جامعه بگشايد.

روش بررسي: اين پژوهش بصورت مطالعه توصيفي بود. در اين مطالعه تعداد 1000 نفر از مراجعين مرکز کشيک شب اداره کل پزشکي قانوني استان تهران در مقطع زماني سال 1394 که در اثر بروز خشونت دچار آسيب شده‌ بودند مورد بررسي قرار گرفتند. محرمانه بودن مشخصات مراجعين و داوطلبانه بودن تکميل پرسشنامه بعنوان ملاحظات اخلاقي مد نظر قرار گرفت. مصدومين مراجعه کننده که از طرف مراجع قضايي يا انتظامي معرفي شدند توسط پزشکان مربوطه مورد معاينه قرار گرفته و مشخصه‌هاي دموگرافيک و باليني آنان در پرسشنامه‌هاي مخصوص جمع آوري گرديد؛ و در نهايت داده‌ها پس از کدبندي توسط نرم افزار آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافتهها: 32.5 % (188 نفر) از مراجعين را زنان و 66%(331 نفر) را مردان تشکيل مي‌دادند.342 نفر در محدوده سني 30-40 بودند. بيشترين علت بروز خشونت مربوط به اختلافات زن و شوهر به ميزان 16.4% و پس از ان درگيري بر سر فضاي مشاع شهري و مسکوني به ميزان 13.9% ثبت گرديده است. عمده وسيله ايراد ضرب و جرح ضربات مشت به ميزان 46% مي‌باشد. يشترزمان بروز خشونت مابين 12 ظهرتا 8 شب بوده است. بيشترين ضايعه ايجاد شده در سطح بدن بصورت کبودي، قرمزي و سياه شدگي بود (38.2%) 18.5% مراجعين داراي سابقه نزاع قبلي بودند.

نتيجه گيري: در مجموع نتايج حاصل از تحقيق نشان دهنده افزايش خشونتهاي خانوادگي خصوصاً عليه زنان در سطح جامعه، تعداد زياد درگيري بر سر فضاي مشاع مسکوني و بروز خشونتهاي بسيار بدليل مسائل ترافيکي همچون درگيري بر سر پارک خودرو مي‌باشد که اين امر لزوم اهتمام بيشتر به ترويج و تلطيف روابط زناشويي و پرداختن به حل مشکلات روان‌شناسي و مشاوره‌اي در برنامه‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين حوزه واز سوي ديگر ارتقاء بهداشت رواني جامعه و آموزش همگاني فرهنگ درست زندگي مشترک در مجموعه‌هاي مسکوني در سطح جامعه را مي‌طلبد.

 

 

How to cite this article:

Rezvani F, Shahnavazi H. Epidemiological Investigation of Violence and related Damage in Clients Referring to Tehran Forensic Medicine Shift Center in 1394. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(3):125- 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراواني صدمات ورزشي و عوامل مرتبط با آن دريکي از مراکز آموزشي درماني شهر رشت

شادمان رضا ماسوله, زهرا محتشم امیری, آرزو منفرد, شاهرخ یوسف زاده چابک, حسین اتحاد, لیلا کوچکی نژاد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 3 (2017), 14 January 2018, صفحه 139 - 132
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i3.19832

 

سابقه و هدف: ورزش از اجزاي مهم در سلامت افراد هست، اما متأسفانه ممکن است باعث افزايش خطر بروز آسيب شود که به ‌نوبه خود منجر به تحميل بار اقتصادي، فيزيکي و رواني گردد. با توجه به اهميت تأثير صدمات ورزشي در زندگي افراد بررسي ميزان صدمات ورزشي و عوامل تأثيرگذار بر اين آسيب‌ها حائز اهميت هست. اين مطالعه باهدف تعيين فراواني صدمات ورزشي و عوامل مرتبط با آن در مراجعه‌کنندگان به مرکز آموزشي درماني پورسينا در شهر رشت 1393 انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي-مقطعي بود که در مراجعين به اورژانس مرکز آموزشي درماني پورسيناي رشت که دچار آسيب‌ديدگي ناشي از ورزش شده‌اند در سال 1393 انجام گرفت. نمونه‌گيري به روش در دسترس بود. در اين تحقيق براي جمع‌آوري اطلاعات از پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافيک و عوامل مرتبط با صدمات ورزشي استفاده گرديد. پس از کسب مجوز و رضايت از نمونه‌هاي پژوهش داده‌ها جمع‌آوري شد. داده‌ها  با نرم افزارSPSS نسخه 20 مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت.

يافتهها: ميانگين سني نمونه‌هاي موردمطالعه 01/10±98/22 سال بود. رشته ورزشي اکثراً افراد بازي‌هاي با توپ (4/63%) و سپس ورزش‌هاي رزمي (5/16%) بود. 5/58 درصد آسيب‌ها در ورزشکاران به‌صورت شکستگي و 4/74 درصد در اندام‌هاي فوقاني و تحتاني بود. 46 درصد افراد نيز بعد از آسيب‌ديدگي با آتل يا گچ درمان شدند. بين عضو آسيب‌ديده با رشته ورزشي (008/0=P)، نوع آسيب‌ديدگي و درمان‌هاي انجام‌شده (0001/0=P) پيامد ناشي از آسيب (007/0=P) ارتباط آماري معناداري ديده شد.

نتيجهگيري: بسياري از آسيب‌هاي ورزشي و عوارض ناشي از آن قابل‌پيشگيري هستند، لذا بهترين راه مقابله با آسيب‌ديدگي در مرحله اول آشنايي با عوامل آسيب‌زا و چگونگي پيشگيري از آسيب‌ها و در مرحله بعد، نحوه درمان آن‌هاست.

 

 How to cite this article:

Masouleh SR, Mohtasham-Amiri Z, Monfared A, Yousefzadeh-Chabok, Ettehad H , Kouchakinejad-Eramsadati L. Prevalence of Sport Injuries and Associated Factors in one of the Educational Centers of Rasht. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(3):132 - 9 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثير و ماندگاري يک دوره تمريني عصبي-عضلاني بر تقارن تعادل ورزشکاران مبتلا به اسپرين مزمن مچ پا

الناز ذهبي, مهسا محمدجاني, فاطمه عليرضايي نقندر, سید علی اکبر هاشمي جواهري

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 3 (2017), 14 January 2018, صفحه 147 - 140
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i3.19833

 

سابقه و هدف:اسپرين مچ پا يکي از شايع ترين آسيب هاي ورزشي است که باعث بروز ناپايداري هاي مزمن در مفصل و اختلالات زيادي در الگوي حرکتي فرد و عدم تقارن در عملکرد اندام تحتاني مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي اثر تمرينات عصبي-عضلاني بر تقارن تعادل در افراد مبتلا به اسپرين مزمن مچ پا مي باشد.

روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي جامعه آماري متشکل از دختران ورزشکار منتخب از رشته هاي ورزشي با دامنه سني 26-19 سال بود.20 آزمودني مبتلا به بي ثباتي مزمن مچ پا به شيوه نمونه گيري هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. تمرينات عصبي-عضلاني به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته اجرا شد و تعادل آزمودني ها روي هر دو پاي آسيب ديده و سالم، قبل، بعد از اجراي تمرينات و پس از يک ماه بي تمريني به وسيله دستگاه تعادل سنج بايودکس اندازه گيري شد. تجزيه تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري آناليز واريانس با اندازه هاي تکراري و تي همبسته در سطح معناداري (05/0>p) انجام شد.

يافته ها: نتايج نشان داد که بين تعادل در پاي سالم و آسيب ديده در مرحله پيش آزمون تفاوت معناداري وجود داشت (05/0=p). علاوه بر اين در مرحله پس آزمون 1و2 تفاوت معناداري بين دو پا مشاهده نشد (05/0<p).

نتيجه گيري: اسپرين مچ پا باعث عدم تقارن تعادل در دو پا مي شود که تمرينات عصبي-عضلاني باعث بهبود تعادل يکساني روي هر دو پا شد و عدم تقارن تعادل را جبران کرد. بعد از گذشت يک ماه بي تمريني تقارن تعادل در هر دو پا حفظ شد.

 

 

 

 

How to cite this article:

Zahabi E, Mohamadjani M, Alirezaei- Noghondar F, Hashemi- Javaheri SA. A follow-up Study on the Effect of Neuromuscular Training on Asymmetry of Balance in Athletes with Chronic Ankle Instability. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(3):140-7.

 

 

 

 

 

 

 

بررسي فراواني و عوامل موثر بر سوانح ترافيکي منجر به جرح يا فوت در بيمارستان‌ها‌ي منتخب مازندران، سال 1392

قهرمان محمودی, معصومه عبدی تالارپشتی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 3 (2017), 14 January 2018, صفحه 156 - 148
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i3.19836

 

سابقه و هدف: مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيکي يکي از معضلات بهداشت عمومي است که ميتواند باعث بروز صدمات و ضايعات غيرقابل برگشت و تحميل هزينههاي سنگين بر جامعه شود لذا اين مطالعه با هدف شناسايي بررسي فراواني سوانح ترافيکي منجر به جرح و فوت و عوامل موثر بر آن در سال 1392 انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي و تحليلي بر روي کليه مراجعين به بخش اورژانس بيمارستانهاي شهرستان‌‌هاي امام خميني ساري، رازي قائمشهر، شهيد بهشتي بابل در شش ماهه اول سال 1392 انجام شد. اطلاعات مربوطه از پروندههاي در دسترس به صورت چک‌‌ ليست مرکز مديريت بيماريها و نيز مصاحبه و مشاهده جمعآوري شد. دادهها در نرمافزار آماري SPSS 17 و با روشهاي آمار توصيفي و استنباطي (آزمونهاي کاي اسکور) تحليل شد.

يافته‌‌ها: نتايج نشان داد که بين مرگ و مير ناشي از حوادث ترافيکي در مراجعين به بيمارستانهاي مورد مطالعه با سن حادثه ديده (03/0 P= )، جنس (04/0 P=)، محل حادثه (005/0 P=)، نوع حادثه ( (000/0= P)، نحوه انتقال به بيمارستان (001/0 P=)، سابقه کار پرسنل اورژانس (001/0> p) رابطه معنيداري وجود داشت.

نتيجه‌‌گيري: سن، جنس ، مکان حادثه، نوع حادثه، نحوه انتقال و سابقه کار پرسنل اورژانس جزء عوامل موثر بر سوانح منجر به جرح يا فوت بودهند که در اين راستا پيشنهاد ميگردد علاوه بر آموزش و فرهنگ‌‌سازي مخصوصا در حوادث جادهاي، سياستگزاران بايد در مورد ايمني جادهها و استاندارد کردن آنها و ايجاد امکانات براي انتقال فوري بيماران به بيمارستان و به کارگيري پرسنل با تجربه در اورژانس بيمارستانها برنامهريزي نمايند.


How to cite this article:

Mahmodi GH, Abdi Talarposhti M. Investigating Frequency and Factors Affecting Traffic Accidents Leading to Injury or Death in the Selected Hospitals of Mazandaran Province, in 2013. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(3):148 - 56.

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه و هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسي متغيرهاي انساني و سازماني به‌عنوان پيش‌بين‌هاي آگاهي از موقعيت کاري در ميان کارکنان انجام شد. فرض بر اين بود که متغيرهاي انساني (خستگي، خواب‌آلودگي، استرس شغلي، سرنوشت گرايي، ويژگي‌هاي شخصيتي و نارسايي‌هاي شناختي) و متغيرهاي سازماني (گران باري شغلي، جوّ ايمني و تعارض‌هاي بين فردي در کار) مي‌توانند به‌عنوان متغيرهاي پيش‌بين، کارکنان با آگاهي از موقعيت کاري پايين و بالا را از همديگر تفکيک نمايند.

روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه مقطعي مي باشد. از بين کليه کارکنان عملياتي شاغل در شرکت خودروسازي پارس‌خودرو که در سال 1394 مشغول فعاليت بودند تعداد 200 نفر با استفاده روش نمونه‌گيري طبقه‌اي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که از اين تعداد 154 پرسش‌نامه تکميل‌شده از بين کارکنان جمع‌آوري شد. در ابتدا شرکت‌کنندگان با استفاده از مقياس آگاهي از موقعيت کاري، به دو گروه (کارکنان با آگاهي از موقعيت کاري پايين و بالا) تقسيم شدند. سپس هر گروه با استفاده از ساير پرسشنامه‌ها موردسنجش قرار گرفتند. در اين پژوهش براي تحليل داده‌ها از روش همبستگي پيرسون و تحليل مميز استفاده شد.

يافته ها: يافته‌هاي حاصل از كاربرد معادله مميز، فرضيه پژوهش را تأييد كرد. به‌بيان‌ديگر، مي‌توان از روي ويژگي‌هاي انساني و سازماني آگاهي از موقعيت کاري را در ميان کارکنان پيش‌بيني شوند. همچنين نتايج پژوهش حاضر اهميت خواب‌آلودگي، استرس شغلي، ويژگي‌هاي شخصيتي (روان رنجور خويي، برون‌گرايي، توافق جويي و وجداني بودن)، نارسايي‌هاي شناختي و جوّ ايمني را به‌عنوان پيش‌بين‌هاي آگاهي از موقعيت کاري نشان داد.

نتيجهگيري: با توجه به اهميت متغيرهاي انساني و سازماني در پيش بيني آگاهي از موقعيت کاري، پيشنهاد مي‌شود در گزينش و آموزش کارکنان براي به‌کارگماري آن‌ها در مناطق عملياتي و پرخطر بر اين متغيرها تأکيد شود.

 

How to cite this article:

Kiani F, Borjali A, Farahbakhsh K, Farrokhi N. Investigating Human and Organizational Variables as Predictors of Work Situation Awareness among Operational Workers’ of  ParsKhodro Automobile Company. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(3):157-68.

 

 

تهيه و اعتبارسنجي پرسشنامه ارزيابي وضعيت ايمني پمپ‌بنزين‌هاي شهري

سعید یاری, مصطفی پویا کیان, محمد جواد جعفری, عباس علیپور, سکینه ورمزیار

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 3 (2017), 14 January 2018, صفحه 180 - 169
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i3.19840

 

سابقه و هدف: پمپ بنزينها يکي از اجزاي شبکهي گسترده حمل، توزيع و فروش فرآوردههاي سوختي در کشور محسوب ميشود. شواهد نشان ميدهد که پتانسيل بروز حوادث مهيب در اين مراکز به دليل قرارگيري آنها درون بافت شهري بسيار زياد است. سازمان‌هاي مختلفي با دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي مختص خود بر وضعيت ايمني پمپ‌بنزين‌ها نظارت مي‌کنند. هدف از اين تحقيق تهيه و اعتباربخشي پرسشنامه‌اي جهت ارزيابي وضعيت ايمني پمپ‌بنزين‌هاي شهري بر اساس دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي سازمان‌هاي ناظر مي‌باشد.

روش بررسي: در اين مطالعهي ساخت ابزار استانداردها و آيين‌نامه‌هاي سازمان‌هاي ناظر بر فعاليت و ايمني پمپ بنزينها در کشور جمع‌آوري شد. سپس بندها و مفاد مرتبط با ايمني بر اساس رويکردهاي چهارگانه در استراتژيهاي ايمني فرآيند (ايمني ذاتي، ايمني غيرفعال، ايمني فعال و دستورالعملهاي ايمني) استخراج و پرسشنامه اوليه ساخته شد. در گام بعد، روايي صوري (12 خبره) و روايي محتوايي (10 خبره) پرسشنامه مورد بررسي و اعتبارسنجي قرار گرفت.

يافتهها: از بررسي اوليهي استانداردها و دستورالعملهاي موجود 136 سؤال مرتبط با ايمني پمپ بنزين استخراج شد. در جريان سنجش روايي پرسشنامه، محتوا و کارکرد تمامي سؤالات توسط پنل خبرگان بررسي و در چهار گروه ايمني ذاتي (7 سؤال)، ايمني فعال (2 سؤال)،‌ ايمني غيرفعال (47 سؤال) و دستورالعمل‌هاي ايمني(80سؤال) قرار گرفتند. پس از سنجش روايي صوري و محتوايي با توجه به مقدار قابل ‌قبول شاخص روايي محتوايي(0.79=CVI) و شاخص نسبت روايي محتوايي (0.62= CVR) تعداد سؤالات پرسشنامه به 66 سؤال کاهش يافت. ثبات دروني پرسشنامه بر اساس آماره آلفاي کرونباخ 906/0 و پايايي آزمون بر اساس آماره ICC با حدود اطمينان 95% و توافق بين پاسخ‌دهندگان 906/0 و 671/F test=10 و 001/0 p-value= بين 942/0-862/0 محاسبه گرديد که بيانگر توافق بسيار عالي بين پاسخ دهندگان مي‌باشد.

نتيجهگيري: نتايج نشان داد که سازمان‌هاي ناظر بر پمپ‌بنزين‌ها در مواردي به صورت کاملاً موازي عمل مي‌کنند. همچنين بسيار کمي از بندهاي قوانين و دستورالعملهاي ايمني پمپ بنزينها به استراتژيهاي کارآمدتر ايمني (ايمني ذاتي و ايمني فعال) مربوط بوده و عمده قوانين بر به کارگيري روشهاي ايمني غيرفعال و دستورالعملهاي ايمني متمرکز هستند. لذا در بازنگري مقررات بايد اين يافته بسيار مهم مورد توجه قرار گيرد. ازآنجايي‌که پرسشنامهي طراحي شده جامع بوده و از روايي و پايايي بسيار خوبي برخوردار است مي‌تواند به طور مشترک توسط تمام سازمانهاي ذيربط مورد استفاده قرار گرفته و از موازي کاري بکاهد.

 

 

 

How to cite this article:

Yari S, Pouyakian M, Jafari MJ, Alipour A, Varmazyar S. Preparation and psychometry of a safety assessment questionnaire for urban gas stations. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(3):169-80  .