پژوهشی/ اصیل پژوهشی


کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار

احسان زارعی, عباس شمس الدینی لری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 8 - 1
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17615

 

سابقه و هدف: سنجش دیدگاه بیمار درباره کیفیت ارائه خدمات سلامت به‌عنوان عنصری مهم در ارزیابی‌های کیفیت خدمات، توجه زیادی را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. این مطالعه با هدف مقایسه کیفیت خدمات از دیدگاه بیمار در بخش اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1394 انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 373 بیمار ترخیص شده از هشت بیمارستان دولتی و خصوصی به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش یک پرسشنامه 20 آیتمی بود که روایی و پایایی آن تائید شد. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آزمون‌های من ویتنی و رگرسیون چند متغیره در نرم‌افزار SPSS استفاده شد.

یافته‌ها: دو بُعد؛ آموزش قبل از ترخیص و سرعت ارائه مراقبت‌ها با کمترین نمره به‌عنوان نقاط ضعف و دو بُعد محیط فیزیکی و مراقبت از بیمار با بالاترین نمره به‌عنوان نقاط قوت کیفیت خدمات بخش اورژانس از دیدگاه بیماران ارزیابی شد. میانگین نمره کیفیت خدمات بخش اورژانس در بیمارستان‌های خصوصی (3/4) و بالاتر از بیمارستان‌های دولتی (9/3) بود که این تفاوت از دیدگاه بیماران معنادار بود (001/0˂p). رابطه معناداری بین نمره کیفیت خدمات با آموزش بدو ورود بیمار، محل سکونت، سن و وضعیت سلامتی هنگام ترخیص بیماران وجود داشت (0۵/0˂p).

نتیجه‌گیری: وضعیت کیفیت خدمات اورژانس در بیمارستان‌های خصوصی نسبت به بیمارستان‌های دولتی بهتر بود. مدیریت بیمارستان‌ها باید در خصوص جنبه‌های آموزش قبل از ترخیص و پیگیری درمان و همچنین رسیدگی سریع توجه بیشتری نشان داده و با دادن کتابچه آموزشی به بیمار حین ترخیص به همراه پیگیری تلفنی و کاهش زمان انتظار از طریق بازمهندسی فرایندهای مراقبت موجب افزایش رضایت در بیماران شود.

 

 

How to cite this article:

Zarei E, Shamsaddini A. Service Quality in Emergency Departments of the Public and Private Hospitals from the Patient’s Perspective. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(1):1 - 8 .

 

بررسي عوامل تعيين‌کننده حمل‌ونقل مطلوب از ديدگاه سالمندان

سعاد محفوظ پور, منیژه ایرانفر, الهه عینی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 14 - 9
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17661

 

سابقه و هدف: تعيين وضعيت حمل‌ونقل در سالمندان، خلاء هاي موجود را شناسايي مي‌کند. مطالعه حاضر باهدف تعيين مشخصه‌هاي حمل‌ونقل مطلوب از ديدگاه سالمندان صورت پذيرفت.

روشبررسي: در يک مطالعه  توصيفي مقطعي مشخصه‌هاي حمل‌ونقل مطلوب (فراهمي، مقبوليت، دسترسي، سازگاري، استطاعت مالي) از ديدگاه 200 سالمند 60 سال و بالاتر موردبررسي قرار گرفت. جمعيت موردبررسي کليه سالمندان مراجعه‌کننده به فرهنگ‌سراها و پارک‌هاي مناطق: شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز شهر تهران بودند که به شکل تصادفي انتخاب شدند. اطلاعات طرح  با استفاده از پرسشنامه گردآوري شد. روايي و پايايي پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوي و آزمون مجدد (آلفاي کرونباخ 89%) تعيين شد.

يافتهها: 40 درصد از افراد موردبررسي درآمدي زير يک‌ميليون تومان داشتند. 4/75 درصد از سالمندان از فراهمي وسايل حمل‌ونقل عمومي اظهار نارضايتي کردند. مشخصه مقبوليت را 5/45 درصد خوب، دانستند. 60 درصد سالمندان شرکت‌کننده در مطالعه دسترسي به وسايل حمل‌ونقل عمومي را نامطلوب اظهار کردند. 4/76 درصد از افراد مشخصه سازگاري را خوب اعلام کردند. مردان سالمند استطاعت مالي خود درزمينه حمل‌ونقل را خوب و زنان آن را ضعيف دانستند.

نتيجهگيري: نتايج مؤيد نامطلوب بودن حمل‌ونقل سالمندان مي‌باشد. براي دستيابي به حمل‌ونقل مطلوب، برنامه‌ريزي، ضرورت اصلاح زير ساختار و بهبود وضعيت ترافيکي در مشخصه‌هاي فراهمي دسترسي بين زنان و مردان و استطاعت مالي در بين زنان بيش از ساير مشخصه‌ها احساس مي‌شود.

 

How to cite this article:

Mahfoozpour S, Iranfar M, Ainy E. Determinant Factors and Elderly Perspectives of Users’ Friendly Transportation. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(1):9-14 .

 

 

 

رابطة امنيت شغلي و حمايت سازماني با رويدادهاي شرکت گاز استان اصفهان: نقش تعديل کنندگي ويژگي هاي جمعيت شناختي

آرزو سليماني, حسين سماواتيان, ابوالقاسم نوري

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 24 - 15
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17663

سابقه و هدف: صنايع وابسته به نفت و ازجمله آن شرکت گاز از صنايع بزرگ ايران هستند. توسعه هر چه بيشتر صنايع ملزم به توسعة تجهيزات فني مورد استفاده است و استفاده ابزارهاي پيشرفته موجب بروز حوادث بيشتري مي شود.

روش بررسي: اين پژوهش با هدف بررسي نقش تعديل کنندگي متغيرهاي جمعيت شناختي در رابطه امنيت شغلي و حمايت سازماني با رويدادهاي شرکت گاز استان اصفهان درسال 1395 به انجام رسيد. روش پژوهش توصيفي و نوع آن همبستگي است. جامعه آماري شامل کارکنان شرکت گاز اصفهان که در سال 1390-94 رويداد گزارش شده داشتند (72مورد). نمونه به صورت در دسترس و شامل افرادي که هنوز در سازمان مشغول به کار هستند (32مورد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه امنيت شغلي سماواتيان و نوري (1389)، حمايت سازماني روهادز و آيزنبرگر (2002)  و پرسشنامه عوامل جمعيت شناختي بودند همچنين گزارش رويداد توسط کارشناس ايمني در يک مقياس ليکرتي از 1تا10 درجه بندي کردند. به منظور ملاحظات اخلاقي، داده هاي تکميل شده توسط مشارت کننده ها به صورت محرمانه نزد پژوهشگر باقي ماند. درنهايت داده ها به کمک32 Spss در سطح 50/0α -تحليل شد.

يافته ها: تحليل رگرسيون نشان داد محل سکونت، نوع شغل و تحصيلات با رويداد رابطه معنادار دارند. تحليل تعديلي نشان داد که تحصيلات رابطه ي امنيت شغلي و رويدادها، همچنين سن و سابقه کاري رابطه حمايت سازماني و رويدادها  را به صورت معنادار تعديل مي کند (p≤50/0).

نتيجه گيري: در نتيجه مي توان نتيجه گرفت براي افزايش ايمني محيط کار و کاهش رويدادها  بايد به ويژگي هاي جمعيت شناختي کارکنان توجه کرد و پس از آن به راهکار انديشيد به اين دليل که در برخي گروه هاي سازمان امنيت شغلي و حمايت سازماني با رويداد ارتباط دارد.

 

How to cite this article:

Soleimani A, Samavatyan H, Nouri A. The Relationship between Job Security and Organizational Support with the Accidents at the Province of Isfahan’s Gas Company: The Moderating Role of Demographic Factors. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(1):15-24 .

بررسي کارايي خاکستر ساقه درخت زرشک در حذف کروم شش ظرفيتي از محلول‌هاي آبي

فاطمه سهل آبادی, طاهره جاسمی زاد, سید مهدی قاسمی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 32 - 25
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17664

سابقه و هدف: کروم عمدتاً به‌صورت اکسيدهاي سه و شش ظرفيتي وجود داشته و در فاضلاب صنايع مختلفي نظير آبکاري، شيشه، سراميک، چرم و دباغي وجود دارد. کروم شش ظرفيتي باعث مخاطرات بهداشتي اثبات‌شده‌اي مانند سرطان‌زايي مي‌شود. هدف از اين مطالعه بررسي کارايي خاکستر ساقه درخت زرشک در حذف کروم شش ظرفيتي از محلول‌هاي آبي بود.

روش بررسي: اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي و به‌صورت ناپيوسته انجام گرديد. خاکستر ساقه درخت زرشک در شرايط آزمايشگاهي تهيه و با استفاده از الک‌‌هاي استاندارد ASTM (اندازه‌ي مش بين 40 تا 60) دانه‌بندي شد و اثر مقدار جاذب، غلظت اوليه کروم، زمان واکنش و pH بر حذف کروم شش ظرفيتي توسط خاکستر ساقه درخت زرشک بررسي گرديد. سنجش غلظت کروم شش ظرفيتي در نمونه‌هاي استاندارد و مجهول با استفاده از روش اسپکتروفتومتري در طول‌موج 540 نانومتر انجام گرديد. براي درک بهتر فرايند جذب، داده‌هاي آزمايش با مدل‌هاي ايزوترم لانگمير و فروندليچ و مطالعات سينتيک شبه درجه اول و شبه درجه دوم مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. درنهايت داده‌هاي حاصل از تحقيق با استفاده از نرم‌افزار EXEL تجزيه‌وتحليل شد.

يافتهها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد راندمان حذف کروم شش ظرفيتي در تمام مقادير جاذب ثابت و برابر 100 درصد است. با افزايش زمان واکنش، مقدار حذف آلاينده افزايش و با افزايش غلظت آلاينده وpH، مقدار حذف آلاينده کاهش يافت. با افزايش pH از 2 به 7، کارايي حذف در غلظت اوليه کروم 2 ميلي‌گرم در ليتر به ترتيب از 100% به 4/16% کاهش يافت. همچنين مشخص شد داده‌هاي حاصل از اين تحقيق از ايزوترم فرندليچ و سينتيک شبه درجه دوم تبعيت مي‌کند.

نتيجهگيري: بر اساس نتايج اين تحقيق خاکستر ساقه درخت زرشک قادر به جذب کروم شش ظرفيتي است و کارايي حذف در pH برابر 2 بيشتر از بقيه pH ها مي‌باشد. با توجه به نتايج به‌دست‌آمده از اين تحقيق در مقايسه با جاذب‌هاي ديگر جهت حذف اين آلاينده، خاکستر ساقه درخت زرشک مي‌تواند به‌عنوان جاذبي مؤثر و مناسب جهت حذف کروم شش ظرفيتي مورداستفاده قرار گيرد.

 

How to cite this article:

Sahlabadi F, Jasemi zad T, Ghasemi S M. Evaluation of Barberry Stems ash on Chromium (VI) Removal Efficiency from Aqueous Solutions. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(1):25-32 .

 

 

روند اپيدميولوژيکي داده‌هاي رسته‌اي سوانح و حوادث شهرستان سقز در سال 1393

مسعود محمدي, مرتضي محمد زاده, اسد احمدي, عظيمه اسماعيلي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 50 - 43
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17666

 

سابقه و هدف: سوانح و حوادث به‌عنوان يکي از بزرگ‌ترين مشکلات زندگي انسان‌ها شناخته مي‌شوند. لذا اين مطالعه قصد دارد با استفاده از روش‌هاي دقيق و استاندارد آماري در بررسي داده‌هاي رسته‌اي حاصل از سوانح و حوادث در شهرستان سقز جهت پيشگيري از اين حوادث راهنماي سياست‌گذاران سلامت باشد.

روش بررسي: مطالعه به صورت مقطعي اجرا شد. از اطلاعات سوانح و حوادث شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در سال 1393 استفاده‌شد. کليه اطلاعات به منظور رعايت موازين اخلاق در پژوهش بدون ذکر نام مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار R و از محاسبات آماري شامل آناليز روند با روش رگرسيون نا پارامتري موضعي loess، رگرسيون چندجمله‌اي و آزمون نسبت چند نمونه‌اي و آزمون‌هاي تعقيبي استفاده شد.

يافته ها: بيشترين حادثه در جنس مذکر با 73% و بيشترين محل رخداد حادثه در خارج از شهر با 33% و تصادف نيز با 45% بيشترين نوع حادثه را به خود اختصاص داد که برحسب آزمون کاي دو در همه گزينه برحسب سطوح تفاوت معنيدار بود (P<0.05). شانس وقوع حوادث در روستا نسبت به خارج از شهر باگذشت از ماه پنجم سال(رفرنس) 16% به ازاي هرماه کاهش مي‌يافت، درحالي‌که شانس وقوع حادثه بافاصله گرفتن از ماه پنجم براي حوادث شهري نسبت به خارج از شهر تفاوت معنيداري نداشت.

نتيجهگيري: با توجه به يافته مي‌توان برنامه‌هاي پيشگيري را براي گروه هدف 18 تا 35 سال خصوصاً در مردان تعريف و بيشترين تمرکز پيشگيري را بر تصادفات رانندگي از طريق آموزش‌هاي لازم در اين گروه سني پيشنهاد داد.

 

 How to cite this article:

Mohammadi M, Mohammadzadeh M, Ahmadi A, Esmaeili A. The Trend of pidemiological Investigation of Accidents and Injuries Categorical Data in the City of Saqez in 2014. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(1):43-50.

 

 

 

کیفی


تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي

شهين شوشتري, محمدرضا عابدي, مسعود بهرامي, راحله سموعي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 58 - 51
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17667سابقه و هدف: زنان ازجمله بيشترين قربانيان بلايا هستند. با توجه به اهميت پيشگيري، شناسايي گروه‌هاي آسيب‌پذيرتر به مواجه بهتر اين افراد با بلايا مي انجامد. مطالعه باهدف تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا انجام‌شد.

روش بررسي: مطالعه به‌صورت کيفي از نوع نظريه مبتني بر داده‌ها و از طريق مصاحبه نيمه ساختارمند با 33 نفر از صاحب‌نظران رشته‌هاي روانشناسي، روان‌پزشکي، روان پرستاري، مددکاري و رفاه اجتماعي، پزشکي اجتماعي و مطالعات زنان و مطلعين حوزه بحران، با نمونه‌گيري گلوله برفي در استان‌هاي تهران و اصفهان و شهرستان‌هاي مشهد و تبريز در سال 1395 انجام شد. براي قابليت انتقال‌يافته‌ها، نمونه با حداکثر تنوع انتخاب شد. براي اطمينان‌پذيري و تائيد پذيري متن مصاحبه و کدها در اختيار هر يک از پاسخگويان قرار گرفت. روش تحليل موضوعي براي گزارش داده‌ها استفاده شد. ملاحظات اخلاقي تحقيقات کيفي در اين مطالعه در نظر گرفته شد.

يافتهها: يافته‌هاي اين مطالعه 3 کد اصلي و 30 کد فرعي را در پاسخ به  سؤال دلايل آسيب‌پذيري زنان در بلايا ازنظر روان‌شناختي را مطرح نمود ازجمله: دلايل زيستي (هورموني، مسائل عاطفي، توان فيزيکي کمترَ)؛ دلايل اجتماعي (نقش‌هاي اجتماعي ضعيف‌تر، حمايت اجتماعي کمتر، باورها و ارزش‌هاي فرهنگي نادرست، تعارض بين سنت و مدرنيته، فرهنگ مردسالار، نگاه جنسيتي و عدم امنيت، نداشتن امدادگر خانم و حضور کمرنگشان در سازمان‌ها، وضعيت اقتصادي و سطح سواد پايين‌تر، اعتقادات مذهبي، سياست‌ها و قوانين) و دلايل روان‌شناختي (اختلالات رواني، عواطف و انگيزه مادري).

نتيجهگيري: ديدگاه بيشتر مصاحبه‌کنندگان بر آن بود که دلايل آسيب‌پذيري زنان در بلايا به‌جز حوزه روان‌شناختي به ساير حوزه‌هاي اجتماعي و زيستي مربوط است. اين نتايج مي‌تواند براي سازمان‌هاي مرتبط با حوزه سلامت و مديريت بحران کاربردپذير و براي جامعه زنان و ساير افراد مرتبط با اين جامعه مفيد باشد.

     

How to cite this article:

Shooshtari Sh, Abedi MR, Bahrami M, Samouei R. Determining the Reasons Behind Women’s Vulnerability During Disasters: A Qualitative Study. J Saf Promot Inj Prev. 2017; 5(1):51-8 .

 

موردنگاری


مديريت و تحليل ريسک ايمني در معادن سنگ ساختماني (مطالعه موردي؛ معادن سنگ محلات)

سعید دهقان, قاسم ستاری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 5 شماره 1 (2017), 1 July 2017, صفحه 42 - 33
https://doi.org/10.22037/meipm.v5i1.17665

 

سابقه و هدف: توجه به مسائل ايمني در معادن يکي از مهم‌ترين مباحث درزمينه استخراج فني و مهندسي معادن محسوب مي‌شود. تمرکز به اين مقوله نه‌تنها از بعد مسائل بهداشتي بلکه ازلحاظ راندمان توليدي و به‌تبع آن شرايط اقتصادي نيز داراي اهميت است، در اين راستا ارزيابي و تحليل ريسک موجود در معادن و ايجاد يک سيستم مديريت براي آن مي‌تواند نقش مؤثري در کاهش آمار حوادث در معادن ايفا کند.

روش بررسي: در اين مقاله، به تحليل و مديريت ريسک ايمني در سطح معادن شهرستان محلات با استفاده از تکنيک حالات خطا و تجزيه‌وتحليل اثرات آن پرداخته‌شده است. براي اين منظور پس از بررسي‌هاي صورت گرفته، حوادث موجود در اين معادن در 15 دسته شناسايي و طبقه‌بندي گرديدند، به‌منظور تجزيه‌وتحليل آن‌ها يک سري جدول‌هاي استاندارد در ارتباط با شدت و احتمال وقوع حوادث تنظيم و پايه‌گذاري شد.

يافتهها: در ارزيابي 15 ريسک شناسايي‌شده در اين معادن با استفاده از جدول‌هاي طرح‌ريزي‌شده، اعداد ريسک در بازه 105 تا 320 قرار گرفت که با توجه به حد ريسک موردقبول معادل 224، از اين ميان 7 ريسک در بازه غيرقابل‌قبول و با درجه ريسک بالا شناخته شد.

نتيجهگيري: وجود ريسک در پروژه‌هاي معدني امري اجتناب‌ناپذير است (به دليل وجود شرايط کاري و متغيرهاي زياد) و نمي‌توان آن را به‌طور کامل حذف نمود ولي مي‌توان سياست مناسبي، به‌کارگيري فرآيند مديريت و ارزيابي ريسک، براي کنترل و تعديل ريسک در مقابل آن اتخاذ نمود. در اين مطالعه نيز به‌منظور تعديل ريسک‌هاي غيرقابل‌قبول شناسايي‌شده اقدامات اصلاحي مناسب به همراه چگونگي و مدت پايش آن تعيين و ارائه گرديده است. 

 

   How to cite this article:

Dehghan S, Sattari Gh. Safety Risk Analysis of Teravertine Mines in the Mahallat’s Region:Case Study. J Saf Promot Inj Prev. 2017;5(1):33-42.