بررسي کارايي خاکستر ساقه درخت زرشک در حذف کروم شش ظرفيتي از محلول‌هاي آبي