روند اپيدميولوژيکي داده‌هاي رسته‌اي سوانح و حوادث شهرستان سقز در سال 1393