دوره 3, شماره 6 (1390)

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ پزشکی، بهار 1390

ISSUE XML

فهرست مطالب

سخن سردبیر

سخن سردبیر PDF XML
محمود عباسی 7-11

مقاله پژوهشی

گفتگو با حلقه زار و تحلیل مردم‌شناختی آن PDF XML
علیرضا حسن‌زاده 13-41
بررسی شیوه‌های درمان سنتی با داروهای غیر گیاهی (مطالعه موردی گناباد، تربت جام، تایباد و خواف) PDF XML
محمد مُکاری 43-67
دعانویسان طوایف مقدس و درمان بیماری در بین ترکمن‌ها (نمونه موردی طایفه آتا و خوجه) PDF XML
زلیخا قرنجیک 69-84
پيشگيري و درمان دو نمونه از بيماري‌هاي شايع در ميان مقنيان يزد بر اساس دانش پزشکي مردمي منطقه PDF XML
گلفام شريفي 85-95
بررسی مردم‌شناختی شفای آیینی با تأکید بر نقش «دعا درمانی» در استان کرمانشاه PDF XML
پرویز فیضی, بهمن رحیمی 97-113
جایگاه تمیمه در طب عامیانه بوشهر PDF XML
مریم عباسی 115-126
شیوه‌های استفاده از خواص درمانی بلوط در بعضی مناطق زاگرس‌نشین PDF XML
معصومه رخشا 127-137
گونه‌شناسی درمانگران سنتي در نواحي جنوبي ايران (مطالعه موردي استان هرمزگان) PDF XML
زهرا آپند, ژيلا مشيري 139-159
نقش گیاهان در درمان بيمارهای انساني بين كرمانج‌هاي خراسان PDF XML
سليم سليمي مؤيد 161-192