بررسی مردم‌شناختی شفای آیینی با تأکید بر نقش «دعا درمانی» در استان کرمانشاه