مدیرمسئول  

سردبیر

دبیر علمی 

  • دکتر محمد ابراهیم زحلی نژاد  

مدیر اجرایی 

  • دکتر فاطمه فدایی

مدیر داخلی 

  •  دکتر بابک عباس بیگی

هیئت تحریریه:

علی اکبر ولایتی

کوروش دل پسند

فرزانه غفاری

ولی الله محرابی

مهدی محقق

محسن ناصری

محمدرضا شمس اردکانی

رسول چوپانی

حسن کریمیان

حسین حاتمی