بررسی شیوه‌های درمان سنتی با داروهای غیر گیاهی (مطالعه موردی گناباد، تربت جام، تایباد و خواف)