ما كتابداران محقق را تشويق مي كنيم كه اين مجله را در ميان منابع مجلات الكترونيكي كتابخانه خود قرار بدهند. همچنین ، شایان ذکر است که سیستم انتشار منبع آزاد این مجله برای  کتابخانه ها واعضای هیئت علمی آنها مناسب است تا  از آنها استفاده کنند (نگاه کنید به Open Journal Systems).