*** نکته مهم: پاسخگویی برای پیگیری مقالات فقط با ارسال پیام به ایمیل نشریه و در موارد ضروری با ارسال پیام به شماره همراه مدیر اجرایی نشریه میسر است.
شماره تماس : ارتباط فقط از طریق ارسال ایمیل صورت گیرد.
ساعات تماس: تمامی روزهای هفته
مدیر اجرائی: دکتر سارا فرض پور ماچیانی
آدرس پست الکترونیک مدیر اجرائی : tarikh@sbmu.ac.ir
مشاور علمی و مدیر داخلی : سیدمحمد هاشمی مهر
آدرس پست الکترونیک مشاور علمی و مدیر داخلی :
tarikh@sbmu.ac.ir
دبیر علمی : دکتر کورش دل پسند
آدرس پست الکترونیک دبیر علمی : k.delpasand@muk.ac.ir
سردبیر : دکتر فرزانه غفاری
آدرس پست الکترونیک سردبیر : tarikh@sbmu.ac.ir
نشانی پستی : تهران - خیابان ولی عصر - بن بست شمس - پلاک 8 - طبقه اول - مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و شهید بهشتی
کد پستی : 1512745811

تماس با سردبیر

دکتر فرزانه غفاری
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

تماس با پشتیبانی

دکتر سارا فرض پور ماچیانی