پيشگيري و درمان دو نمونه از بيماري‌هاي شايع در ميان مقنيان يزد بر اساس دانش پزشکي مردمي منطقه