پژوهشی/ اصیل پژوهشی


استفاده از روش واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي براي شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني اپراتورهاي اتاق کنترل در يک شرکت توليد سيمان

ابوالفضل قهرماني, عبدالناصر اديب حسامي, ايرج محبي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 191 - 183
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30659

سابقه و هدف: وقوع خطاهاي انساني و به‌تبع آن‌ها بروز حوادث ناگوار در صنايع امري انکارناپذير است. اتاق کنترل به‌عنوان مرکز اصلي يک سيستم صنعتي است و هرگونه خطا در حين انجام وظايف اپراتورهاي اتاق کنترل مي‌تواند پيامدهاي ناگوار و خسارات جبران‌ناپذيري به همراه داشته باشد. لذا اين مطالعه به‌منظور شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني در اتاق کنترل يکي از شرکت‌هاي توليد سيمان با استفاده از روش واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي انجام شد.
روش بررسي: اين پژوهش يک مطالعه کيفي و مقطعي بود که با استفاده از تکنيک روش واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي در اتاق کنترل يکي از شرکت‌هاي توليد سيمان انجام گرفت. پس از آناليز سلسله مراتبي وظايف شغلي، برگه‌هاي کار روش مورداستفاده از طريق مشاهده اعمال اپراتورهاي اتاق کنترل؛ مصاحبه با اپراتورها، مدير توليد و مهندس شيفت و بررسي مستندات شرکت تکميل گرديد. سپس با استفاده از روش اوليه و گسترده واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي، کنترل‌هاي محتمل کاربر و خطاهاي احتمالي شناختي براي وظايف مختلف تعيين گرديد.
يافته‌ها: در اين مطالعه تعداد 7 وظيفه شغلي اپراتورهاي اتاق کنترل با استفاده از روش آناليز سلسله مراتبي وظايف شغلي مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت. نتايج روش اوليه واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي نشان داد که نوع سبک کنترل براي وظايف اقدام، نوبت‌کار اتاق کنترل و مهندس شيفت بهره‌برداري، کنترل لحظه‌اي و براي وظيفه مدير توليد، نوع سبک کنترل تاکتيکي است. بر اساس نتايج روش گسترده واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي، از تعداد کل خطاهاي شناسايي‌شده، خطاي اجرا (74/42%)، خطاي تفسير (23%)، خطاي برنامه‌ريزي (61/20%) و خطاي مشاهده (74/13%) به دست آمد.
نتيجه‌گيري: با توجه به ويژگي‌هاي مثبت تکنيک واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي شامل به حداکثر رساندن احتمال عملکرد انساني، به حداقل رساندن احتمال خطاي انساني و به حداکثر رساندن احتمال بهبود و بازيابي خطاهاي انساني مي‌توان از آن به‌منظور بررسي و تعيين سبک‌هاي کنترلي و احتمال کلي خطاي شناختي در اتاق کنترل صنايع مختلف استفاده نمود.


How to cite this article: Ghahramani A, Adibhesami A, Mohebbi I. An Application of Cognitive Reliability Error Analysis Method for Identification and Evaluation of Human Errors of Control Room Operators in Cement Manufacturing Company. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(4):183-91.

آموزش ارتقا ايمني کارگران و کاهش حوادث کاري در کارگاه‌هاي ساختماني

سيما رضائي آشتياني, جمال‌الدين مهدي‌نژاد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 198 - 192
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30701

سابقه و هدف: مطالعات نشان مي‌دهد كه حدود نود درصد حوادث ناشي از كار در کارگاه‌هاي ساختماني به علت رفتارهاي غير ايمن، روي مي‌دهد. مهم‌ترين راه براي دستيابي به ايمني کامل در فعاليت‌هاي مختلف ساختماني و ارتقاء فرهنگ ايمني، آموزش كارگران درزمينه ايمني و بهداشت‌کار مي‌باشد. لذا بررسي و ارائه آموزش اثرگذار، به‌عنوان مهم‌ترين وسيله كاهش هزينه‌هاي مادي و انساني حوادث و بيماري‌هاي شغلي، داراي اهميت فوق‌العاده مي‌باشد. هدف اصلي تحقيق حاضر، ارائه آموزش اثرگذار ايمني در کارگاه‌هاي ساختماني است.

روش بررسي: به‌منظور انجام اين تحقيق از رويکرد مطالعات کيفي با استفاده از مصاحبه‌هاي نيمه ساختاريافته استفاده شد. نمونه‌گيري هدفمند با 20 مشارکت‌کننده صورت گرفت که به‌منظور تحليل داده‌هاي به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از روش تحليل محتواي گرانيهيم استفاده شد.

يافته‌ها: شش مرحله جهت آموزش اثرگذار براي ارتقاي ايمني کارگران در کارگاه‌هاي ساختماني مشتمل بر نياز‌سنجي آموزشي، جلب حمايت، تعيين اهداف و محتواي مطالب آموزشي، انتخاب روش‌هاي آموزشي، اجراي يک جلسه آموزشي و مرحله ارزشيابي و پيگيري به دست آمد.

نتيجهگيري: به‌منظور ارتقا ايمني کارگران ضروري است که در اولين گام، نيازهاي آموزشي آن‌ها سنجيده شده و آموزش آن‌ها به‌صورت مرحله‌اي انجام شود. علاوه بر اين در فرآيندهاي آموزشي کارگران، تبادل و تعامل بين آموزش‌گيرندگان و آموزش‌دهنده حياتي است.

 

How to cite this article: Rezaei Ashtiani S, Mahdinejad J. Training to Improve Workers' Safety and Reduce Work Accidents in Construction Sites. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):192-98.

 

 

 

 

 

 

بررسي غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در شبکه توزيع آب بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397

اميرمحمد فرهودي, گیتی کاشی, آرش حداوندخاني

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 207 - 199
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30690

سابقه و هدف: شهرنشيني، توسعه صنعتي، معدن، کشاورزي و پساب‌هاي صنعتي به آلودگي محيط زيست به فلزات سنگين ازقبيل آرسنيک و مس منجر مي شوند. اختلات پوستي، کبدي، ريوي و خوني ازجمله نشانه‌هاي تماس با غلظت زياد آرسنيک محسوب مي شوند. افزايش مس در آب آشاميدني به افزايش طعم و بو منجرمي‌شود. هدف اين تحقيق بررسي غلظت فلزات سنگين يون‌هاي آرسنيک و مس شبکه توزيع آب آشاميدني بيمارستان‌هاي منتخب کلانشهر تهران در سال 1397مي­باشد.

روش بررسي: اين پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي بر روي 22 نمونه آب از 22 شبکه توزيع آب بيمارستان کلانشهر تهران در سال 1397 براساس استاندارد ملي انجام گرفت. تعيين غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس طبق روش هاي  3500-As B در طول موج 520 نانومتر و 3500-Cu B در طول موج 457 نانومتر براساس رهنمود استاندارد متد انجام و پس از مقايسه نتايج با استانداردهاي ملي و بين المللي، با استفاده از نرم افزارهاي SPSS نسخه 18 و سامانه اطلاغات جغرافيايي Arcview GIS9.3 تحليل گرديد.

يافته ها: غلظت يون آرسنيک در 100 درصد نمونه‌هاي بررسي شده کم تر از حداکثر مجاز استاندارد ملي (10ميکروگرم برليتر) و حداکثر غلظت سازمان محيط محيط زيست آمريکا (10 ميکروگرم بر ليتر) بدست آمد. غلظت يون مس در 100 درصد نمونه‌هاي بررسي شده کم‌تر از حداکثر مجاز استاندارد ملي (2 ميلي‌گرم بر ليتر) و حداکثر غلظت سازمان محيط زيست آمريکا (3/1 ميلي‌گرم بر ليتر) بدست آمد. بيش‌ترين غلظت يون آرسنيک در ايستگاه 20 مشاهده گرديد.

نتيجه گيري: نتايج نشان داد که غلظت يون‌هاي آرسنيک و مس در 100 درصد نمونه‌هاي بررسي‌شده کم‌تر از حداکثر مجاز استاندارد ملي (به‌ترتيب 10 ميکروگرم برليتر و 2 ميلي‌گرم بر ليتر) بدست آمد. مهم ترين دليل تغييرات غلظت يون آرسنيک مربوط به کاربرد حشره کش ها و آفت کش هاي آرسنيک دار در کاربري کشاورزي مي­باشد.

 

How to cite this article: Farhoodi AM, Kashi G, Hadavand Khani A. Survey of Arsenic and Copper Ions Concentration in Water Distribution System of Selected Hospitals in Tehran, 2018. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):199-207. 

 

بررسي مداخله اي تأثير تمرينات آمادگي همراه با رژيم غذايي پرچرب بر بيماري کاهش فشار در غواصان

رضا حسيني, حسن متين همائي, عبدالعلي بنائي فر

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 216 - 208
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30731

سابقه و هدف: هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير تمرينات آمادگي ويژه غواصي همراه با رژيم غذايي پرچرب بر پاسخ برخي شاخص‌هاي ريوي مربوط به بيماري کاهش فشار در غواصان حرفه‌اي بود.

روش بررسي: 22 غواص حرفه‌اي به‌طور تصادفي در 2 گروه شامل گروه تجربي (12) و گروه کنترل (12) تقسيم شدند. غواصان گروه تجربي به مدت 12 هفته، تمرينات آمادگي به همراه رژيم غذايي پرچرب را دنبال کردند و آزمودني‌هاي گروه کنترل به مدت 12 هفته فقط به تمرينات آمادگي پرداختند. حجم‌ها و ظرفيت‌هاي ريوي پيش از شروع تمرينات، بعد از هفته ششم و دوازدهم موردسنجش قرار گرفتند. با مجوزهاي لازم و کسب رضايت آگاهانه از شرکت‌کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصله، زير نظر کميته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم تحقيقات مطالعه انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آناليز واريانس مکرر در سطح معناداري 05/0>P مورد ارزيابي قرار گرفت.

يافتهها: نتايج آزمون آماري آناليز واريانس با اندازه‌گيري مکرر نشان داد که اثر اصلي هفته‌ها (گذر زمان) در ميزان حجم جاري معني‌دار بود (000/0=P، 132/32 =F) ولي اثر اصلي هفته‌ها بر ميزان حجم ذخيره دمي معني‌دار نبود (371/0 = P، 015/1 =F). اثر اصلي هفته‌ها براي ميزان حجم ذخيره بازدمي معني‌دار بود (000/0=P، 612/37=F). اثر اصلي هفته‌ها براي ميزان ظرفيت حياتي معني‌دار نبود (265/0= P، 375/1=F). اثر اصلي هفته‌ها براي ميزان حجم باقيمانده معني‌دار نبود (219/0 = P،580/1 =F). اثر اصلي هفته‌ها براي ظرفيت باقيمانده عملکردي معني‌دار بود (000/0 = P، 138/36 =F). اثر اصلي هفته‌ها براي ميزان ظرفيت کل ريه معني‌دار نبود (270/0 = P، 354/1 =F).

نتيجهگيري: با توجه به ارتباط بين افزايش چربي‌هاي خون و بيماري کاهش فشار در غواصان، بنابراين مي‌توان گفت که از مصرف رژيم غذايي پرچرب هم‌زمان و قبل از فعاليت غواصي خودداري کنند.

 

How to cite this article: Hosseini R, Matin Homaee H, Banaeifar A. Effect of High Fat Diet on Pulmonary Performance of Divers: An Interventional Study. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):208-16.

ارائه مدل پارادايمي پيشگيري از آسيب‌هاي ورزشي دانشجويان تربيت‌بدني بر مبناي عوامل مديريتي

فهيمه کيوانلو, اسماعيل شريفيان, کوروش قهرمان تبريزي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 225 - 217
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30892

سابقه و اهداف: ميزان شيوع آسيب‌هاي ورزشي در دانشجويان تربيت‌بدني بسيار زياد و قابل‌توجه است. هرچند آسيب‌ديدگي در ورزش امري اجتناب‌ناپذير است ولي اين‌گونه نيست که نتوانيم هيچ کاري در راستاي مديريت آسيب‌ها انجام دهيم. عوامل مختلفي ازجمله عواملي که ريشه در مسائل مديريتي دارند، بر آسيب‌پذيري دانشجويان تربيت‌بدني تأثيرگذار است، به‌منظور اتخاذ تصميمات لازم جهت پيش‌گيري از بروز آسيب ورزشي محقق در پژوهش حاضر به شناسايي عوامل مديريتي و ارائه مدل پارادايمي پيشگيري از آسيب‌هاي ورزشي دانشجويان تربيت‌بدني پرداخت.

روش بررسي: ﺗﺤﻘﯿﻖ حاضر از ﻧﻮع ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ هدف کاربردي بوده و با استفاده از طرح نظام‌مند نظريه داده بنياد انجام گرفت. نمونه‌ي پژوهش شامل 12 استاد (5 استاد گرايش آسيب و 7 استاد گرايش مديريت) که از بين همه اساتيد گرايش آسيب‌شناسي و مديريت ورزشي کشور بر اساس منطق نمونه‌گيري پژوهش‌هاي پديدار شناختي به شکل هدفمند و طبق قاعده اشباع تعيين و انتخاب شدند. براي گردآوري داده‌ها از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد. داده‌هاي جمع‌آوري‌شده در طول فرآيند مصاحبه به‌وسيله فرآيند کدگذاري باز، محوري و گزينشي مورد تجزيه‌وتحليل قرار گرفت.

يافتهها: نتايج تحليل داده‌هاي کيفي حاصل از مصاحبه، منجر به ارائه مدل پيشگيري از آسيب‌هاي ورزشي دانشجويان تربيت‌بدني بر مبناي عوامل مديريتي با 13 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه شامل موجبات علي (3 مقوله)، پديده اصلي (پيشگيري از آسيب ورزشي دانشجويان تربيت‌بدني)، راهبرد (5 مقوله)، ويژگي‌هاي زمينه‌اي (1 مقوله)، شرايط مداخله‌گر (1 مقوله) و پيامد (3 مقوله) شد.

نتيجهگيري: بر اساس مدل پارادايمي مي‌توان نتيجه گرفت با اصلاح رويکرد در بخش پذيرش دانشجو، برنامه‌ريزي آموزشي و ايمن‌سازي اماکن در کنار آموزش و آگاهي بخشي به اساتيد و دانشجويان امکان کاهش قابل‌توجه در بروز آسيب ورزشي در دانشجويان تربيت‌بدني خواهيم داشت؛ بنابراين ضرورت دارد جهت کاهش آسيب‌پذيري دانشجويان تربيت‌بدني، خط‌مشي‌هاي وزارت علوم در بخش تربيت‌بدني دانشگاه‌ها مبتني بر مدل طراحي‌شده باشد.

 

How to cite this article: Keavanloo F, sharifian E, Ghahraman Tabrizi K. Presenting a Paradigmatic Model of Preventing Sports Injuries in Physical Education Students Based on Management Factors. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):217-25.

 

تاثير مداخله آموزشي در ارتقاء دانش و خود کار آمدي سالمندان درپيشگيري از زمين خوردن

مرادعلي زارعي پور, سيد سعيد مظلومي محمود آباد

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 233 - 226
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.30833

سابقه و هدف: زمين خوردن يکي از شايع ترين و جدي ترين مشکلات سلامتي در سالمندان مي باشد که باعث ناتواني و افزايش مرگ و مير و تحمل هزينه به فرد و جامعه مي شود اين پژوهش با هدف تعيين تاثير مداخله آموزشي در ارتقاء دانش و خود کار آمدي سالمندان درپيشگيري از زمين خوردن انجام شد.

روش بررسي: در اين مطالعه تجربي 200 سالمند، 100 نفر گروه مداخله  و 100 نفر گروه کنترل  وارد مطالعه شدند نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي اخذ گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود. مداخله آموزشي طي سه جلسه 45 دقيقه اي انجام شد. اطلاعات از طريق پرسشنامه هاي استاندارد طي مصاحبه مستقيم قبل از مداخله آموزشي و شش ماه بعد از آن، جمع آوري گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي  مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

نتايج: نتايج نشان داد درگروه مداخله ميانگين نمره دانش، خودکار آمدي قبل مداخله به ترتيب14/3±54/12، 11/4±34/13 و بعد از مداخله 60/2±94/16، 53/3±18/19 بود که در مقايسه با گروه کنترل بعد از مداخله ميانگين نمره افزايش داشت. و اختلاف معني دار بود ولي در گروه کنترل اختلاف معني داري مشاهده نگرديد. همچنين يافته‌هاي پژوهش حاکي از کاهش معني‌دار درصد زمين خوردن افراد گروه مداخله در مقايسه با گروه کنترل در بعد از مداخلات بود (05/0>P).

نتيجه گيري: از آن جايي‌که وجود دانش و خودکارآمدي بيشتر مي‌تواند به توانمندي سالمندان در پيشگيري از زمين خوردن منجرگردد، لذا پيشنهاد مي‌گردد مداخلات آموزشي چند وجهي پيشگيري از زمين خوردن در سالمندان برگزار گردد.

 

 

How to cite this article: Zareipour M, Mazloomy Mahmoodabad S.S. The Effect of Educational Intervention on Promoting Knowledge and Self -efficacy of Elderly in Preventing Falling. J Saf  Promot Inj Prev. 2020; 7(4):226-33.

 

 

 

 

 

ارزيابي کارايي شش ماهه طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري در يک مرکز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال 96-97

نادر حقي, سعيده ناطقي نيا, محمدرضا حاجي اسماعيلي, احمد علي بابايي, سيدعلي ابراهيمي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 7 شماره 4 (2020), 27 May 2020, صفحه 240 - 234
https://doi.org/10.22037/meipm.v7i4.31032

سابقه و هدف:  تمرکز بر بهبود کيفيت در بيمارستان‌ها به عنوان يک مزيت کليدي ويژه و رقابتي منجر به ارتقاء سطح سلامت در جامعه مي‌شود. در اين ميان ارزيابي کارايي بيمارستان نقش مهمي در بهبود کيفيت خدمات ارائه شده دارد. يکي از اقدامات صورت گرفته براي افزايش کارايي در بيمارستان‌هاي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي طراحي و اجراي طرح مديريت آماده سازي باليني و جسماني بيماران الکتيو قبل از بستري (طرح پيش پذيرش) براي کاهش بستري‌هاي غير ضروري مي‌باشد که شش ماه از اجراي آزمايشي آن مي‌گذرد. هدف ايـن مطالعـه، تحليل کارايي بيمارستان قبل و بعد از اجراي اين طرح با استفاده از مدل پابن لاسو بود.

روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي بود که داده‌هاي آن با استفاده از فرم فعاليت ماهيانه بيمارستان منتخب، طي سال 96 تا 97 جمع آوري گرديد. براي تحليل وضعيت قبل و بعد از اجراي طرح پيش پذيرش از مدل پابن لاسو استفاده شد که اين مدل عملكرد نسبي بيمارستان‌ها را با استفاده از سه شاخص درصد اشغال تخت، گردش تخت و متوسط طول اقامت تعيين مي‌کند که با ترسيم نمودار پابن لاسو و آزمون t زوجي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج: قبل از اجراي طرح مذکور طول مدت اقامت بيماران 4.7 روز، درصد اشغال تخت 80.6% و گردش تخت 5.9 روز و از مجموع 20 گروه تخصصي، 30% در ناحيه اول (کارايي نامطلوب) 25% در ناحيه سوم )کارايي مطلوب( قرار داشتند و بعد از اجراي طرح، طول مدت اقامت بيماران به 4.2 روز، درصد اشغال تخت 75.2 % و گردش تخت 6.1 روز تغيير پيدا کرد و 20% گروه‌هاي تخصصي در ناحيه اول و 20% در ناحيه سوم قرار گرفتند. بر طبق نتايج آزمون آماري  tزوجي تنها بين درصد اشغال تخت قبل و بعد از اجراي اين طرح اختلاف آماري معناداري مشاهده شد .

نتيجه گيري: در اين پژوهش در مجموع، روال بهبود شاخص‌هاي عملکردي اين مرکز آموزشي درماني بعد از اجراي طرح پيش پذيرش به وضوح ديده مي‌شود بدين صورت که 10% از گروه‌هاي تخصصي بيمارستان از ناحيه 1 مدل (کارايي نامطلوب) خارج شده‌اند همچنين 0.5 روز از طول مدت اقامت بيماران کاسته شده و به ميزان 0.2 گردش تخت افزايش يافته و اين در صورتي مي‌باشد که درصد اشغال تخت 5.4% کاهش يافته است.

 

How to cite this article: Haghi N, Nateghinia S, Hajiesmaeili MR, Alibabaei A, Ebrahimi SA. Evaluating the six-month Performance of Clinical and Physical Preparation Management Plan for Elective Patients before Hospitalization at one of the Therapeutic Training Centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2018-19. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):234-40.