بررسي مداخله اي تأثير تمرينات آمادگي همراه با رژيم غذايي پرچرب بر بيماري کاهش فشار در غواصان