استفاده از روش واکاوي خطاي قابليت اطمينان شناختي براي شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني اپراتورهاي اتاق کنترل در يک شرکت توليد سيمان