دوره 8 (1397)

مجله علمی - پژوهشی اخلاق زیستی، ویژه نامه حقوق شهروندی، 1397

Issue XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

جنبش‌های اجتماعی و تأثیر آن در شکل‌گیری حقوق شهروندی PDF XML
فاطمه عرب‌احمدی, احمدرضا خزائی 7-16
حقوق فردی شهروندی در جمهوری اسلامی ایران با رویکرد فقهی امام خمینی (ره) PDF XML
ایرج افشار احمدی, محمد روحانی مقدم, مریم آقایی بجستانی 17-28
تأثیر حاکمیت قانون در تأمین حقوق شهروندی PDF XML
امیر جوادی 29-41
بررسی تحقق عدالت اقتصادی در اقتصاد مقاومتی و رابطه آن با حقوق شهروندی PDF XML
مهری توتونچیان, سیدمحمدرضا امام 43-53
جایگاه آموزش شهروندی و حقوق شهروندی در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی PDF XML
پروین احمدی, سما کشاورز دیزجینی 55-68
نقش مبانی سیاست اسلامی در تبیین حقوق شهروندی PDF XML
حسام‌الدین خلعتبری لیماکی, سیدحسین جعفری‌نسب 69-82
نقش ارائه خدمات شهری در ایجاد محله‌های حاشیه‌نشین شهر یزد با تکیه بر حقوق شهروندی PDF XML
محمدحسین جعفری, مهری حیدری نوشهر, الهه پارسا 83-94
خدمت سربازی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندی PDF XML
محمد شریف‌شاهی, قدرت‌الله نوروزی, محسن محمدی فارسانی, آمنه دهشیری 95-107
بررسی نظام اقتصاد رقابتی درحقوق شهروندی از دیدگاه فقهی PDF XML
الهام سیفی, سیدمحمدرضا امام 109-121