پژوهشی/ اصیل پژوهشی


سابقه و هدف: فوتبال یکی از پربرخوردترین رشته‌های ورزشی است و استفاده از تمرینات پیشگیرنده در این رشته ورزشی امری ضروری است. هدف  پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویا، جهت پیشگیری از آسیب رباط صلیبی قدامی در مردان فوتبالیست سالم بود.

روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را مردان فوتبالیست سالم 27-18 سال و دارای سابقه بازی در تیم‌های لیگ استانی که شرایط ورود به تحقیق را دارا بودند تشکیل دادند. تعداد 30 فوتبالیست (سن: 2.98 ± 22 ، قد: 6.5 ± 185.93 و وزن: 6.27 ± 83.06) به عنوان نمونه انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه مساوی تجربی و کنترل تقسیم شدند. جهت ارزیابی قدرت عضلات ران و تعادل پویا، به ترتیب از داینامومتر ایزوکنتیک کینکام و دستگاه تعادلی بایودکس استفاده شد. برنامه تمرینی به عنوان گرم کردن، به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و در هر جلسه بین 25-20  دقیقه در گروه تجربی اجرا شد. گروه کنترل به فعالیت های خود ادامه دادند. جهت رعایت ملاحظات اخلاقی، موافقت آگاهانه و رضایت داوطلبانه از تمامی آزمودنی‌ها اخذ شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها آزمون تی تست همبسته و  آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری در سطح معناداری P≤0.05 استفاده شد.

یافته‌ها: تفاوت معنی داری در قدرت عضلات بازکننده، چرخش دهنده خارجی و دورکننده ران در هر دو پا (P<0.05) و نیز شاخص کلی تعادل، انحراف قدامی-خلفی و شاخص انحراف میانی- جانبی (P<0.05) در بین گروه کنترل و تجربی مشاهده شد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، برنامه تمرینی حاصل از نتایج آزمون غربالگری حرکتی عملکردی بر قدرت عضلات ران و پایداری قامتی پویای مردان فوتبالیست سالم تاثیر معناداری دارد و احتمالا می‌تواند از بروز آسیب رباط صليبي قدامي پیشگیری نمایند.

How to cite this article: Barat-Shorak MA, Khoshraftar-Yazdi N, Shahtahmassebi B. The Effect of Exercise Program Obtained from Functional Movement Screening Test on Hip Muscle Strength and Dynamic Postural Stability to Prevent Anterior Cruciate Ligament Injury in Healthy Male Soccer Players. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2):87-96.

رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک، وضعیت ارگونومی و نمره عوامل خطر با اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران در منتخب صنایع لوازم خانگی اصفهان

فرزانه اسماعیلی, رحمان شیخ حسینی, هاشم پیری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 130- 121
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.36454

سابقه و هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار مهم‌ترین بیماری شغلی است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین ابعاد آنتروپومتریک، وضعیت ارگونومی و نمره عوامل خطر با اختلالات اسکلتی- عضلانی کارگران در منتخب صنایع لوازم خانگی اصفهان بود.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 82 کارگر مرد و زن داوطلب شرکت نمودند. اختلالات اسکلتی- عضلانی، وضعیت ارگونومی و ابعاد آنتروپومتریک به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌های نوردیک و اختلالات اسکلتی-عضلانی هلندی و متر نواری ارزیابی شد. مطالعه ملاحظات اخلاقی را رعایت کرد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به کمک نرم‌افزار spss26 و با استفاده از آزمون‌های آماری اسپیرمن و کی دو در سطح معناداری 0/05 انجام شد.

یافتهها: ارتباط معناداری بین وضعیت ارگونومی کارخانه با اختلالات اسکلتی-عضلانی کارگران در گردن (P=0.001)، شانه (P<0.001)، آرنج (P=0.004)، مچ دست (P=0.004)، فوقانی پشت (P<0.001)، کمر (P<0.001)، باسن و ران (P=0.028)، زانو (P<0.001)، مچ پا (P=0.036) مشاهده شد. به‌علاوه بین نسبت ارتفاع صندلی به ارتفاع رکبی با اختلالات اسکلتی-عضلانی در ناحیه کمر (P=0.026)، باسن و ران (P=0.015)، زانو (P<0.001) و مچ پا (P=0.038)، همچنین بین نسبت عمق صندلی و طول کفل-رکبی با ناحیه شانه (P=0.043)، فوقانی پشت (P<0.001)، کمر (P<0.001)، باسن و ران (P=0.001) و زانو (P=0.004)، و بین نسبت ارتفاع پشتی صندلی به ارتفاع شانه با ناحیه شانه (P=0.002) ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

نتیجهگیری: به نظر می‌رسد وضعیت ارگونومی کارخانه و همچنین تناسب ابعاد آنتروپومتریک با ابعاد میز و صندلی با شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی کارگران ارتباط دارد.

How to cite this article: Esmaili F, Sheikhhoseini R, Piri H. Association between Ergonomic situation and Risk factor Score with Worker’s Musculoskeletal Disorders with Sitting Work Position in Selected Home Appliance Industries in Isfahan. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2):108-15.

 

خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399

محمدامین اقتداری, مریم مظاهری, امین گرامی, علی شوش

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 140- 131
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37240

سابقه و هدف: اگرچه آمار دقیقی از تعداد موتورسیکلت در سطح کشور وجود ندارد، اما ظاهراً به علت ماهیت غیر ایمن و افزایش روزافزون استفاده از آن، بروز سوانح ترافیکی مرتبط با موتورسیکلت در کشور به‌سرعت رو به افزایش باشد، لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک حوادث ترافیکی منجر به مرگ در موتورسواران شهر دزفول انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود که در سال ۱۳۹۹ انجام شد. جامعه آماری شامل فوت‌شدگان ناشی از حوادث ترافیکی با موتورسیکلت بودند که گواهی دفن آن‌ها توسط پزشکی قانونی شهرستان دزفول صادرشده بود. نمونه‌های موردبررسی به‌صورت سرشماری از آمار پزشکی قانونی و طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۹۴ انتخاب شدند. داده‌ها به‌صورت محرمانه در چک‌لیستی محقق ساخته بدون ذکر نام متوفی وارد شد و سپس با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۲۴ تجزیه‌وتحلیل شدند.

نتایج: بیشترین قربانیان را افراد زیر ۳۰ سال و کمترین افراد را ۵۰-۴۰ ساله‌ها تشکیل می‌دادند. علت مرگ در 63.8 درصد موارد ضربه به سر، 26.2 درصد مولتیپل تروما، 5.7 درصد خونریزی و 4.3 درصد سایر علل بود. بیشتر فوتی‌ها مربوط به مردان و ناشی از سوانح ترافیکی مربوط به شهریور، مهر و آبان بود. همچنین 50.4 درصد حوادث در شهر و 49.6 درصد حوادث در جاده‌های برون‌شهری اتفاق افتاده بود.

نتیجهگیری: اکثر حوادث ترافیکی در موتورسواران مربوط به گروه سنی جوانان می‌باشد، بنابراین توجه به این گروه در جهت کاهش تلفات اهمیت زیادی دارد. لذا بایستی فرهنگ‌سازی مناسب صورت پذیرد و با وضع و اجرای سخت‌گیرانه قوانین، اقداماتی جهت کاهش رخداد سوانح انجام شود.

How to cite this article: Eghtedari MA, Mazaheri M, Grami A, Shoush A. Epidemiologic characteristics of traffic injury mortality among motorcycle users in Dezful in 2020.  Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2): 116-23.

مراسم اربعین و تأثیر آن بر تصادف های جاده ای برون شهری غرب ایران

علی محمدی; روح اله محمدی; سوده شهسواری, نصراله شعبانی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 148- 141
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37358

سابقه و هدف: مراسم اربعین حجم ترافیک جاده‌های استان کرمانشاه را افزایش داده‌است بنابراین تحلیل تصادف‌ها می‌تواند سیاست‌گذاری و برنامه‌های پیشگیری حوادث ترافیکی را ارتقاء دهد. هدف این مطالعه تحلیل حوادث ترافیکی جاده‌های برون شهری استان کرمانشاه با استفاده از GIS در سفرهای اربعین بود.

روش بررسی: مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی در سال 1398 و در محیط نرم‌افزار ArcGIS10.6 انجام گردید. مطالعه در سه فاز جمع‌آوری داده‌ها، آماده‌سازی پایگاه داده و تحلیل داده‌ها انجام شد. در فاز اول لایه‌های وکتوری مطالعه ایجاد و داده‌های تصادف‌های سال 1397 از پلیس راهور جمع‌آوری شدند، سپس داده‌های تصادف‌های مربوط به ایام اربعین (27/07/1397 الی 11/8/1397) از این مجموعه استخراج شدند. در فاز دوم نقشه محیط مطالعه به ArcGIS 10.6 وارد و لایه‌های وکتوری و جداول توصیفی آنها ایجاد شدند. فاز سوم، تحلیل داده‌ها جهت شناسایی علت، نوع و حالت تصادف‌ها، نقاط حادثه خیز و توزیع تصادف انجام شد.

نتایج: در ایام اربعین سال 1397 تعداد 149 تصادف اتفاق افتاده بوده که در نتیجه آن 20 فوتی و 129 جرحی داشت.  تصادف خودروهای شخصی با 110، برخورد چند وسیله با 65 و تجاوز از سرعت مطمئنه با 54 مورد بیشترین نوع وسیله، حالت و علت تصادف‌ها بودند.

نتیجهگیری: تردد زیاد وسایل نقلیه در ایام اربعین نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد. بنابراین بهبود زیرساخت‌ها باعث بهبود وضعیت تردد و کاهش حوادث ترافیکی می‌گردد. همچنین توزيع مناسب منابع و تسهيلات، امدادرسانی و پاسخگويي‌ سريع در مسیرهای تردد اربعین بسيار ضروري است.

How to cite this article: Mohammadi A, Mohammadi R, Shahsavari S, Shabani N. Arbaeen Ceremony and its Impact on Suburban Road Accidents in Western of Iran. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2): 124-30.

سابقه و هدف: برنامه ملی پاسخ به حوادث به‌منظور جهت‌دهی مناسب به فرایند عملیات و پاسخ به انواع بلایا در نظام سلامت تدوین شده تا با بهره‌گیری از این چارچوب دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت خطر حوادث و بلایا یکسان‌سازی و باتوجه‌به ساختارهای فعلی، قوانین و مقررات مرتبط اجرایی گردد. پژوهش باهدف بررسی اثربخشی اجرای برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها بر اساس دیدگاه‌های ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1400 انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی - تحلیلی در سال 1400 انجام شد. محیط پژوهش، مراکز بهداشتی تحت پوشش معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و جمعیت مطالعه، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی شاغل در این مراکز بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه محقق ساخته دارای دو حیطه آمادگی و پاسخ بود که باتوجه‌به حیطه‌های برنامه ملی پاسخ نظام سلامت طراحی و تدوین شد. برای آنالیز داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 و برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. در انجام این مطالعه به اصول بیانیه هلسینکی توجه شد.

نتایج: تعداد شرکت‌کنندگان در این مطالعه 453 نفر بود که 146 نفر (32.2 درصد) مرد و بقیه زن بودند. 65.6 درصد از شرکت‌کنندگان در این مطالعه وضعیت اثربخشی برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت‌ها را مطلوب دانستند و میزان مطلوبیت اثربخشی در حیطه آمادگی برابر با 66.7 درصد و در حیطه پاسخ 55.6 درصد تعیین شد. باتوجه‌به نتیجه آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه بین سابقه حضور در بحران، داشتن مسئولیت در زمان بحران، شهرستان محل خدمت و محل اشتغال و وضعیت نمره اثربخشی، و زیر حیطه‌های آمادگی و پاسخ رابطه معنی‌دار وجود داشت.

نتیجه گیری: به نظر می‌رسد برنامه ملی پاسخ باتوجه‌به حیطه‌های مورد بررسی تا دستیابی به نتایج مطلوب فاصله دارد و باید به اقداماتی نظیر آموزش پرسنل، برگزاری دوره‌های توجیهی ضمن خدمت، پرداخت تا آمادگی کارکنان برای مقابله با بحران بیشتر شود.

How to cite this article: Jahangiri K, Shoraka HR, Neyestani H. The Effectiveness of the National Response Framework  Implementation in Disasters and Emergencies Based on Healthcare Providers’ Views of North Khorasan University of Medical Sciences in 2021. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2):142-54.

 

 

 

اولویت بندی اقدامات کنترلی سروصدا و شناسایی گروه های شغلی در معرض آسیب های شنوایی جهت پیاده سازی برنامه حفاظت شنوایی در میدان نفتی آذر

علی عسکری, آرش سپه وند, مسعود داودی, فرهاد مختاری, علی صالحی سهل آبادی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 187 - 176
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37886

سابقه و هدف: سروصدا شایع‌ترین عوامل زیان‌آور شغلی در صنعت است. مطالعه حاضر باهدف اولویت بندی اقدامات کنترلی سروصدا و شناسایی گروه های شغلی در معرض آسیب های شنوایی جهت پیاده سازی برنامه حفاظت شنوایی در میدان نفتی آذر صورت پذیرفت.

روش کار: پژوهش مقطعی حاضر در زمستان 1400 با بررسی شرح وظایف کارکنان و انجام دوزیمتری با استفاده از دستگاه CEL-360 آغاز گردید، با استفاده از دستگاه Casella CEL و بر اساس ISO 9612-2009 (E) توزیع تراز فشار صوت اندازه‌گیری شد. با استفاده از نرم‌افزارهای Surfer 21 و AutoCAD 2020 نقشه خطوط هم‌تراز تهیه و گروه‌های شغلی دارای اولویت و منابع اصلی سروصدا با استفاده از شاخص اولویت‌بندی اقدامات کنترلی صدا (NCPI: Noise Control Priority Index) مشخص شدند. در ایستگاه‌های دارای تراز فشار صوت بیش از 85 دسی‌بل، آنالیز فرکانس صوت انجام و نهایتاً اقدام اصلاحی مناسب، با توجه به فرآیند تولید ارائه گردید

یافتهها: یافته‌های این مطالعه نشان داد که 16 درصد از ناحیه دارای اولویت اول برای اقدامات کنترلی در ناحیه خطر بود و 23.56 درصد در ناحیه احتیاط واقع‌شد. گروه شغلی ایمنی با بیشترین مدت مواجهه و کمترین تعداد کارکنان در محدوده عملیاتی، دارای بالاترین نمره شاخص اولویت‌بندی اقدامات کنترلی صدا (1.5) بود و برای اجرای برنامه حفاظت شنوایی در الویت قرار گرفتند.

نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که استفاده ترکیبی از تراز فشار صوت، مدت‌زمان و تعداد افراد در معرض می‌توان برای الویت بندی کنترل صدا و شناسایی گروه‌های شغلی نیازمند مراقبت در برنامه حفاظت شنوایی الگوی مناسبی ارائه داد.

Please cite this article as:

Askari A, Sepahvand A, Davoodi M, Mokhtari F, Salehi-Sahlabadi A. Noise Control Measures Prioritization and Job Groups Identification Exposed to Hearing Impairments to Implement a Hearing Conservation Program in the Azar Oil Field. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2): 176-87. doi: 10.22037/iipm.v10i2.37886

ارتباط پاسخ‌های روان‌شناختی به آسیب ورزشی با برخی از فاکتورهای مرتبط با شخصیت در کاراته-کاران‌

حسین صمدی, بهنام ملکی, محمد سیداحمدی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 197 - 188
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.38658

سابقه و هدف: نحوه برخورد با پاسخ‌های روان‌شناختی به آسیب در میزان آسیب‌پذیری و بازتوانی پس از آسیب ورزشکاران اثرگذار است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط پاسخ‌های روان‌شناختی به آسیب ورزشی با برخی از فاکتورهای مرتبط با شخصیت در ورزشکاران کاراته‌‌ بود.

روش کار: تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه کاراته­ کاران با کمربند مشکی استان آذربایجان شرقی که حداقل یک مقام اول تا سوم استانی داشتند، تشکیل ‌دادند. آزمودنی‌های تحقیق 140 ورزشکار کاراته­­ کار بودند که از طریق نمونه­ گیری در دسترس از میان باشگاه ­های مختلف استان انتخاب شد و پرسش‌نامه‌های اشتیاق به فعالیت، هویت ورزشی و سیاهه ورزشی درد را تکمیل کردند. تمام افراد فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق را تکمیل کردند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ های تحقیق، از آزمون تی مستقل و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافتهها: نتایج نشان داد ارتباط بین هویت ورزشی با پاسخ‌های روان‌شناختی به آسیب در کاراته‌کارهای سازگار و وسواسی معنادار بود، ولی این رابطه در کاراته‌کارهای وسواسی قوی­تر بود. همچنین نتایج نشان داد هویت ورزشی با هر دو اشتیاق سازگار و وسواسی رابطه معناداری داشت ولی کاراته‌کارهای وسواسی هویت ورزشی بیشتری نسبت به کاراته‌کارهای سازگار داشتند. نتایج آزمون تی نشان داد کاراته‌کارهای وسواسی بیشتر از پاسخ‌های روان‌شناختی شامل مقابله مستقیم، راهبردهای شناختی و فاجعه و کاراته‌کارهای سازگار بیشتر از پاسخ‌های روان‌شناختی شامل اجتناب و آگاهی بدنی استفاده کردند.

نتیجهگیری: نتایج نشان داد کاراته‌کارهای وسواس از پاسخ‌های روان‌شناختی استفاده می­ کنند که ممکن است منجر به خطر افتادن سلامتی آن­ها شود. بنابراین اشتیاق سازگار، اساس انگیزشی بهینه‌تری برای کاراته­ کاران می‌باشد. لذا جهت جلوگیری از آسیب‌های احتمالی کاراته‌کارها پیشنهاد می‌شود مربیان شرایط درگیری در فعالیت کاراته را با اشتیاق سازگار فراهم کنند.

Please cite this article as:

Samadi H, Maleki B, Seyedahmadi M. The Relationship between Psychological Responses to Sports Injury and Some Personality-Related Factors in Karate Athletes. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2): 188-97. doi: 10.22037/iipm.v10i2.38658

کیفی


تجربیات مدیران پرستاری در اپیدمی کووید-19 در یکی از بیمارستان های تهران: یک مطالعه کیفی

بهشته جبلی, سولماز زرینه, محمد ورهرام, شیرین اسماعیلی, الهام قازانچایی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 120- 108
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.36077

سابقه و هدف:  با شیوع کووید-19 و درگیری بسیاری از کشورها، پرستاران به عنوان قشر بزرگی از کادر درمان در خط مقدم مقابله با این بیماری، بیشترین ارتباط را با بیماران داشته و منابع غنی از تجربیات، در زمان مراقبت از بیماران از ساعات حضور در بیمارستان تا ترخیص و یا مرگ وی می باشند. هدف از این مطالعه بررسی تجربیات مدیران پرستاری در زمان شروع اپیدمی کووید-19 در یکی از بیمارستان های پیشگام در پذیرش و درمان بیماران کووید-19 بود.

روش بررسی: مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوای قراردادی بود. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش از مدیران پرستاری شامل سرپرستاران و سوپروایزران بود که در ارتباط با بیماران کووید-19 مشغول به فعالیت در بخش کووید بودند.

نتایج: از طریق جمع آوری و آنالیز داده ها از 15 شرکت کننده شامل 12 زن و 3 مرد انجام گرفت. نتایج نشان داد چالش هایی که مدیران پرستاری شامل سرپرستاران و سوپروایزران به عنوان تجربیات زمان کووید-19 مطرح نمودند شامل سه طبقه اصلی مسایل جسمی روانی، سواد سلامت و موانع ارائه خدمت به بیماران می باشد.

نتیجه گیری: با اجرای صحیح اقدامات بهداشتی از طریق دسترسی به منابع کافی شامل تجهیزات پزشکی و دارویی، نیروی انسانی کارآمد و تعاملات مالی می توان بر چالش های مطرح شده در تجریبات مدیران پرستاری فائق آمد.

How to cite this article: Jebelli B, Zarineh S, Varahram M, Esmaili SH, Ghazanchaei E. Experiences of Nursing Managers in the Covid-19 Epidemic in a Tehran Hospital: A Qualitative Study. Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2):97-107.

موردنگاری


شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اصلاح رفتارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست (مطالعه موردی: شهرداری تهران)

زهره قربعلی, هانیه نیکومرام, ایرج محمد فام, فرهاد غفاری

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 10 شماره 2 (2022), 5 September 2022, صفحه 161- 149
https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37513

سابقه و هدف: تئوری‌ها و چارچوب‌های بی‌شماری برای درک و مداخله در تعیین‌کننده‌های رفتاری مورداستفاده قرارگرفته است اما اين متغيرها در رفتار ايمني افراد در همه جوامع صنعتي و صنايع متنوع با ویژگی‌های مختلف فرهنگي تأييد نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر اصلاح رفتارهای ایمنی کارکنان اجرایی شهرداری تهران بود.

مواد و روشها: مطالعه این پژوهش از نوع موردی و جامعه آماري، متخصصان، خبرگان و کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست شهرداری تهران بودند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و تکنیک دلفی برای شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اصلاح رفتارهای کارکنان بود. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزارEXPERT CHOICE صورت گرفت.

یافتهها: با توجه به نتایج حاصل در رابطه با شناسایی عوامل سازمانی می‌توان ابراز داشت که از میان عوامل سازمانی مؤثر بر اصلاح رفتارهای ایمنی کارکنان اجرایی شهرداری، فرهنگ ایمنی با وزن نسبی 109/ 0 به‌عنوان مهم‌ترین عامل سازمانی شناخته‌شد. به‌طورکلی می‌توان گفت از بین مؤلفه‌های فردی و سازمانی؛ مؤلفه‌های فردی رتبه بالاتری را نسبت به مؤلفه‌های سازمانی به خود اختصاص دادند از طرفی یافته‌های حاصل از رتبه‌بندی عوامل فردی نیز ابراز داشت مؤلفه درک ریسک با ميانگين رتبه 0.179 داراي بالاترين رتبه بود.

نتیجه گیری: در شهرداری تهران برای حصول نتیجه‌ زودتر در پیشبرد سیستم و اصلاح رفتار کارکنان در حوزه ایمنی می توان به ترتیب بر روی 1- درک ریسک 2- نگرش 3- آگاهی و دانش 4- فرهنگ ایمنی 5- تعهد مدیریت 6- جو ایمنی سازمانی 7- ارتباطات مؤثر هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی کرد.

How to cite this article: Ghorbali Z, Nikoomram H, Mohammadfam I, Ghaffari F. Identification and Prioritization of the Factors Affecting the Improvement of Health، Safety Environment Behaviors (Case study: Tehran Municipality). Irtiqa Imini Pishgiri Masdumiyat. 2022;10(2):131-41.