بررسی اثربخشی اجرای برنامه ملی پاسخ نظام سلامت در بلایا و فوریت ها بر اساس دیدگاه های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1400