ارتباط پاسخ‌های روان‌شناختی به آسیب ورزشی با برخی از فاکتورهای مرتبط با شخصیت در کاراته-کاران‌