پژوهشی/ اصیل


بررسي حذف باكتري پسودوموناس آئروژينوزا از آب آشاميدني به روش فوتوالکتروشيميايي

گيتي كاشي, نيلوفر حجازي مهر, سعید یاورپور

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 1-8
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.6001

زمینه و هدف: میکروب زدائی آب به روش الکترولیز در سال های اخیر رو به گسترش است. هدف در این تحقیق بررسی تعیین درصد حذف باکتری پسودوموناس آئروژینوزا از آب آشامیدنی توسط راکتور ناپیوسته فوتوالکتروشیمیایی مرکب از الکترودهای روی-مس و لامپ فرابنفش A از نوع نشری دیودی می باشد.

مواد و روش ها: نمونه آب آشامیدنی دارای باکتری پسودوموناس آئروژینوزا تهیه گردید.کارایی حذفph زمان تابش، شت لامپ، فاصله لامپ با الکترود، تعداد باکتری و چگالی جریان مورد بررسی قرار گرفت.

یافت ها: میزان حذف 103 عدد باکتری پسودوموناس آئروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 1/5 سانتی متر، چگالی جریان 6عدد باکتری پسودوموناس آئروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 1/5 سانتی متر، چگالی جریان 6mA/cm2 و زمان الکترولیز 7/5 دقیقه در phهای 6، 7 و 8 به ترتیب 95%، 5/96 درصد و 9/95 درصد در سیستم الکتروشیمیایی به دست آمد. مقدار حذف 102 عدد باکتری پسودوموناس آئروژینوزا در میلی لیتر در فاصله 5/1 سانتی متر، پگالی جریان6mA/cm2 و زمان الکترولیز 5/7 دقیقه در ph های 6،7و8 به ترتیب 2/95 درصد و 100 درصد و 100 درصد در سیستم الکتروشیمیایی به دست آمد.

نتیجه گیری: یافته ها نشان دادند که میزان حذف باکتری با افزایش چگالی جریان، افزایش مدت زمان تابش، افزایش شدت لامپ و افزایشph افزایش می یابد.

بررسي كيفيت و تعيين انديس هاي پايداري منابع آب شرب روستاهاي استان قم

روشنک رضايي کلانتري, علی آذری, احسان احمدي, محمد احمدي جبلي

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 9-16
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.4968

زمينه و هدف: فرآيند رسوب گذاري و خوردگي از جمله مشکلاتي است که عليرغم پيشرفت علم تاسيسات آبي هنوز با آن مواجه
هستند. فرآيند خوردگي منجر به خساراتهاي مالي و بهداشتي فراواني براي مصرف کنندگان و سيستم آبرساني مي شود، رسوبگذاري
نيز سبب مشکلاتي همچون گرفتگي و افت فشار در شبکه آبرساني خواهد شد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين پتانسيل خورندگي و
رسوبگذاري منابع آب تامين کننده روستاهاي قم و بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي اين منابع مي باشد.
مواد و روش ها: در مطالعه توصيفي- مقطعي انجام شده تعداد ۱۰۰ نمونه در مدت ۱۲ ماه طي سال هاي ۹۰ تا ۹۱ به منظور بررسي
خصوصيات کيفي آب برداشت و بر اساس استاندارد ۱۰۵۳ موسسه استاندارد و تحقيقات آب ايران مورد آناليز قرار گرفت. سپس با
استفاده از شاخصهاي لانژليه، رايزنر، تهاجمي و پوکوريوس خوردگي و رسوبگذاري آب روستاهاي قم مطالعه شد.

نتیجه گیری: میزان رنگ، TDS، کدورت، PH، کلسیم، منیزیوم، فلوراید و آمونیاک در مناطق مورد مطالعه از وضعیت مطلوب و قابل قبولي نسبت به استاندارد هاي داخلي برخوردار مي باشد ولي ميزان فسفات ، سختي و کلرور در اين مناطق بيش از حد مجاز مي باشد.مقايسه ۴ انديس پايداري نيز نشان داد وضعيت آب در بخش هاي مورد مطالعه در محدوده خورنده مي باشد.

 

دانش و ادراکات دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمينه

سكينه رخشنده رو, ذبيح اله قارلي پور گرگاني, الهه توسلي, محتشم غفاري, محسن روشني, ناهيد حميدزاده

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 17-23
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.6003

زمینه و هدف: بدیهی است که درخصوص قشر آسیب پذیر پرسنل مراقبت های بهداشت درمانی در برابرHIV/AIDS مداخلات آموزشي بايد قبل از ورود اين افراد به محيط هاي کاري طرح ريزي گردند، و دانشگاه هاي علوم پزشکي بهترين مکان و دوران تحصيل اين افراد بهترين زمان براي طرح ريزي چنين مداخلاتي است. نظر به اينکه بررسي وضعيت موجود از اولين مراحل براي طراحي برنامه هاي بهداشتي مي باشد، هدف اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي و اعتقادات بهداشتي دانشجويان دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در مورد ايدز مي باشد.

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي - تحليلي و از نوع مقطعي است که روي دانشجويان سال اول دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال ۱۳۸۸ انجام گرفته است. تعداد ۱۷۵ نفر با روش نمونه گيري آسان (در دسترس) انتخاب شدند. روش جمع آوري داده ها با استفاده از پرسشنامه حاوي سوالات جمعيت شناختي و سوالات مربوط به آگاهي، حساسيت درک شده و شدت درک شده بود. روايي پرسشنامه از طريق اعتبار صوري و محتوي مورد تأييد قرار گرفت، پايايي آن نيز با استفاده از روش هاي آزمون – آزمون مجدد و همساني دروني (آلفاي کرونباخ) محاسبه گرديد.

یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد در جمعیت مورد مطالعه 4/99 درصد دانشجویان دارای آگاهی سطح بالا، 6/50درصد آنها آسیب پذیری درک شده در سطح بالا و 6/64درصد نیز دارای شدت درک شده بالایی بودند. همچنین بین متغیرهای جمعیت شناختی و زمینه ای از قبیل: سن، جنس، وضعيت شغلي، وضعيت تأهل، وضعيت شغلي والدين و محل سکونت با متغيرهاي آگاهي، آسيب پذيري درک شده و شدت درک شده ارتباط معني داري مشاهده نگرديد.

تيجه گيري: اگر چه سطح آگاهي دانشجويان در خصوص ايدز در اين مطالعه بالا بود، اما به منزله عدم نياز اين جمعيت به ارائه آموزشHIV/AIDS نمی باشد. وضعيت حساسيت درك شده و شدت درک شده دانشجويان مطلوب و قابل قبول نيست بنابراين لزوم و ضرورت جدي آموزش هاي صحيح دانشجويان گروه هاي پزشكي درباره ايدز براي بالا بردن ادراكات آنها در زمينه آسيب پذيري نسبت به بيماري و جديت آن كاملاً محسوس است.

ارزیابی کیفیت میکروبی پساب و لجن دفعی از چهار تصفیه خانه فاضلاب موضعي شهر تهران

مهدي فرزادكيا, رويا ميرزايي, مينا غفارخاني, فاطمه باقري

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 24-30
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.6004

زمينه و هدف: فقدان نظارت کافي برکيفيت پساب و لجن هاي دفعي از تصفيه خانه هاي کشور موجب راهيابي آلاينده هاي زيادي به
محيط زيست شده است. اين تحقيق با هدف بررسي کيفيت ميکروبي پساب و لجن هاي دفعي از تصفيه خانه هاي موضعي شهر تهران
و مقايسه آن با استانداردهاي موجود انجام شده است.

مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي مقطعي به مدت ۱۲ ماه بر روي پساب و لجن هاي دفعي از ۴ تصفيه خانه فاضلاب موضعي شهر
تهران انجام گرفت. نمونه برداري به صورت لحظه اي با پريد ماهيانه انجام شد. جهت ارزيابي کيفيت ميکروبي پساب خروجي از اين
تصفيه خانه ها از استانداردهاي محيط زيست ايران و براي پايش کيفيت ميکروبي لجن هاي خروجي آنها از استانداردهاي محيط زيست
آمريکا استفاده شد.

يافته ها: پساب و لجن هاي خروجي ازاين تصفيه خانه ها معمولا براي مصارف فضاي سبز و کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند.

هيچ يک از نمونه هاي پساب، استانداردهاي محيط زيست ايران را تامين نمي کردند. کيفيت ميکروبي لجن هاي دفعي تصفيه خانه هاي شهرک غرب و اکباتان بالاتر و تصفیه خانه های قیطریه و شوش پایین تر از استاندارد کلاسB محیط زیست آمریکا بود.

نتيجه گيري: در حال حاضر استفاده مجدد از پساب و لجن هاي دفعي تصفيه خانه هاي موضعي فاضلاب شهر تهران بدون رعايت
معيارهاي بهداشتي لازم انجام مي شود. اين امر تهديدي جدي براي بهداشت عمومي بوده از اينرو سازمان هاي اجرايي و نظارتي بايستي
هرچه زودتر اقدامات اصلاحي و کنترل هاي لازم را در اين زمينه به عمل آورند.

سنتز نانو ذرات آهن صفر و ارزیابی عملکرد این نانوذرات در حذف فنل و 2-کلروفنل از محلولهای آبی

هستی دارائی, حسين كمالي

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 31-40
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.5101

زمينه و هدف: فنل وکلروفنل از جمله آلاينده هاي سمي و خطرناک در پساب و فاضلاب هاي صنعتي مي باشند. اين آلاينده ها قادرند
در آب آشاميدني يک طعم دارويي ايجاد کرده که کاملاً مشخص و اعتراض آميز است. حذف فنل و مشتقات آن از فاضلاب صنعتي
و آب زيرزميني يک مشکل جدي مي باشد. هدف از اين کار بررسي امکانسنجي پتانسيل نانوذرات آهن در حذف فنل و ۲-کلروفنل
از محلولهاي آبي بود.

مواد و روش ها: نانو ذرات آهن با روش احياء کلريد آهن توسط بوروهيدريد سديم ساخته شد. در نهايت مشخصات فيزيکي نانوذرات غلظت فنل و کلروفنل، مقدار جاذب و زمان ،pH تعيين شد. سپس آزمايشات بسته به منظور ارزيابي اثر SEM با استفاده از آناليز به منظور ارزيابي اثر Central Composite Design (CCD) تماس محاسبه گرديد. براي آزمايشات از روش پاسخ سطحي بر مبناي متقابل اين متغيرها استفاده شد.

يافته ها: نتايج مربوط به حذف فنل با نانوذرات آهن نشان داد که ماکزيمم راندمان ۱۰۰ ٪ در ۲  زمان ،pH ، ۱ گرم بدست آمد. نتايج مربوط به حذف کلروفنل با نانوذرات آهن نشان داد که غلظت / ۵۴ دقيقه و مقدار نانوذرات ۴۰ . ۷۵ ۱ گرم بدست آمد. / ۷۰ دقيقه و ۳۳ ،۴ ،۵ mg/l بهينه براي اين آزمايشات به تريب در nZVI تماس و مقدار

نتيجه گيري: با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه و مقاومت بالا در تجزيه زيستي، ميتوان از نانوذرات آهن در مقادير کم براي نشان داد که پارامترهاي اصلي تاثير گذار بر اين آزمايش CCD حذف فنل و مشتقات آن استفاده کرد. همچنين نتايج مربوط به آناليز و غلظت اوليه مي باشد.

مطالعه معادلات تعادلی و سینتیکی حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از خاکستر پوست گردو

حسین جعفری منصوریان, امیر حسین محوی, فردوس مصطفی پور, مصطفی علیزاده

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 48-55
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.5412

زمينه و هدف: تصفيه فاضلاب و حذف رنگ همواره از اقدامات مهم براي کنترل آلودگي هاي حاصل از پسابهاي صنعتي بخصوص صنايع نساجي و رنگرزي بشمار مي رود. اين صنايع يکي از بزرگترين توليد کنندگان ترکيبات آلي و رنگي را تشکيل مي دهند و به همين دليل شرايط تصفيه آنها پيچيده و مشکل است. هدف از اين تحقيق، کارايي خاکستر تهيه شده از پوست گردو به عنوان يک جاذب از محلولهاي آبي در شرايط آزمايشگاهي مي باشد. (MB)

نتيجه گيري: کارايي بيش از ۹۰ درصدي جاذب تهيه شده در حذف رنگ متيلن بلو از محيط آبي نشان داد که مي توان از آن بعنوان
يک جاذب طبيعي موثر و ارزان قيمت در فرايندهاي تصفيه استفاده نمود. لذا استفاده از اين تکنيک جهت حذف آلاينده هاي رنگي از
محيطهاي آبي پيشنهاد مي گردد.

مرور سیستماتیک و متاآنالیز


اآنالیز مرگ ناشي از سرطان كليه در بين کارگران توليد كننده و در تماس مزمن با تركيبات کلروفنل

رضوان زنده دل, رعنا طايفه رحيميان, علي كبير

فصلنامه علمی پژوهشی بهداشت در عرصه, دوره 1 شماره 3, 22 شهریور 2013, صفحه 41-47
https://doi.org/10.22037/jhf.v1i3.5277

زمينه و هدف: ترکيبات کلروفنل گروهي از آفت کش ها مي باشند که در مراحل توليد به ترکيبات دي اکسيني آلوده مي شوند. ريسک سرطانزايي دي اکسين ها در سرطان بافت نرم و ريه و لنفوماي غيرهوچکيني توسط آژانس بين المللي تحقيقات سرطان تاکيد مي شود ولي احتمال ايجاد سرطان کليه در افراد مواجهه يافته با دي اکسين قطعي نمي باشد. در اين مطالعه با متاآناليز مروري بر مطالعات منتشر شده در زمينه سرطانزايي براي کارگران صنايع توليد کلروفنل ريسک مرگ بر اثر سرطان کليه در تماس مزمن با اين ترکيبات ارزيابي شده است

يافته ها: با بررسي مطالعات مشاهده شد که ۲۷ مطالعه ميزان مرگ ناشي از سرطان را در کارگران صنايع توليد کلروفنل را بررسي
کرده اند. از اين ميان ۷ مطالعه بدون بر هم پوشاني با مطالعات ديگر ميزان مرگ ناشي از سرطان کليه را به شکل ميزان مرگ ومير استاندارد ارائه نمود.

نتيجه گيري: اين مطالعه توانايي ترکيبات کلروفنل و آلوده به دي اکسين را براي ايجاد سرطان تقويت مي کند. علاوه بر اين بررسي ها
نشان مي دهد که اين ترکيبات احتمال مرگ ناشي از سرطان کليه را در افراد مواجهه يافته بالا مي برند بطوريکه ريسك مرگ ناشي از
سرطان کليه به انواع ترکيبات کلروفنل وابسته است و همچنين به آلودگي اين آفت کش ها با ترکيبات دي اکسين بستگي دارد.