اآنالیز مرگ ناشي از سرطان كليه در بين کارگران توليد كننده و در تماس مزمن با تركيبات کلروفنل