دوره5, شماره3 (1396)

ISSUE XML

فهرست مطالب

پژوهشی/ اصیل

بررسی ارتباط بین میزان آزردگی صوتی ناشی از حمل و نقل جادهای با عوامل دموگرافیک ساکنین در جوار بزرگراه بسیج، شمال به جنوب منطقه 15 تهران PDF XML
الهام صیدی گله دار, ایرج علیمحمدی, سیده نفیسه آل محمد, پروین نصیری 1-7
بررسی موانع گزارش دهی خطاهای پزشکی از دیدگاه کارکنان بالینی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران 1395 PDF XML
عباس دانش کهن, سعاد محفوظ پور, محمد پالش, فراست فضلی اوچ حصار 8-16
تعارض تصمیم گیری در انتخاب روش زایمان در مادران نخست زا PDF XML
طیبه مرعشی, طاهره حقیقی کناری, علی رمضانخانی, مولود آقاجانی دلاور, سهیلا خداکریم 17-23
بهینه سازی فرآیند انعقاد جهت حذف COD و رنگ از فاضلاب واحد رنگرزی یک کارخانه فرش ماشینی و ارزیابی تجزیه پذیری بیولوژیکی پساب حاصل PDF XML
مریم امینی, احمدرضا یزدانبخش, اکبر اسلامی, احسان آقایانی 24-33
سنجش و مقایسه سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی زن و مرد شهر شیراز درباره آندروپوز در سال 1395 PDF XML
ملیحه ابوطالبی, مرضیه کارگر, مریم پران 34-40
رابطه تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 95-1394 PDF XML
مریم اکبری لاکه, طیبه افتخارزاده, سهیلا خداکریم 41-48