سنجش و مقایسه سطح آگاهی و نگرش پزشکان عمومی زن و مرد شهر شیراز درباره آندروپوز در سال 1395