پژوهشی/ اصیل پژوهشی


مقايسه امتيازات آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاريهاي زانوي ضربدري و پرانتزي

سیدمجتبی سلطاندوست ناری, علیرضا شمس الدینی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 8 شماره 3 (1399), 16 November 2020, صفحه 138 - 130
https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.29808

سابقه و هدف: ناهنجاري‌هاي وضعيتي اندام تحتاني به‌عنوان عاملي که در راستاي بدن تغييراتي ايجاد مي‌کند، مورد توجه مي‌باشد. آزمون‌هاي غربالگري حرکت عملکردي که نقش مهمي را در پيش‌بيني آسيب‌هاي ورزشي ايفا مي‌کند، مي‌تواند از اين تغييرات که راستاي طبيعي بدن را برهم مي‌زند، متأثر گردد. هدف از اين پژوهش مقايسه امتيازات آزمون‌هاي غربالگري حرکت عملکردي در پسران فوتباليست نوجوان با و بدون ناهنجاري‌هاي زانوي ضربدري و پرانتزي بود.

روش بررسي: براي انجام اين تحقيق، 60 فوتباليست نوجوان با ميانگين سن 57/0 ± 39/15 سال، قد 33/7 ± 14/167 سانتي‌متر و وزن 59/8 ± 25/55 کيلوگرم و فاقد هرگونه آسيب، به‌صورت هدفمند به‌عنوان نمونه آماري انتخاب و به سه گروه زانوي ضربدري (20 نفر)، زانوي پرانتزي (20 نفر) و بدون ناهنجاري (20 نفر) تقسيم شدند. براي ارزيابي ناهنجاري‌هاي زانوي ضربدري و پرانتزي از کوليس استفاده شد. غربالگري حرکت عملکردي نيز به‌وسيله مجموعه آزمون‌هاي غربالگري حرکت عملکردي شامل (اسکوات کامل، گام برداشتن از روي مانع، لانج، تحرک‌پذيري شانه، بالا آوردن مستقيم فعال پا، شناي پايداري تنه و ثبات چرخشي) انجام شد. براي تحليل داده‌ها از آزمون تحليل واريانس يک‌طرفه و آزمون تعقيبي توکي در سطح معني‌داري 05/0  P< استفاده شد.

يافتهها: در مقايسه امتياز آزمون هاي غربالگري حرکت عملکردي بين گروه‌هاي با ناهنجاري زانوي ضربدري (98/1 ± 50/13)، زانوي پرانتزي (51/2 ± 15/14) و بدون ناهنجاري (08/2 ± 60/15) اختلاف معني‌داري مشاهده شد (013/0=P). اين امتياز در بين افراد با و بدون ناهنجاري زانوي ضربدري تفاوت معني‌داري مشاهده شد (011/0=P). همچنين بين افراد با و بدون ناهنجاري زانوي پرانتزي و بين افراد با زانوي پرانتزي و ضربدري نيز تفاوت معني‌داري مشاهده نشد (05/0<P).

نتيجه‌گيري: نتايج تحقيق حاضر نشان داد که فوتباليست‌هاي داراي ناهنجاري زانوي ضربدري در مقايسه با فوتباليست‌هاي با ناهنجاري زانوي پرانتزي و بدون ناهنجاري، عملکرد ضعيف‌تري در آزمون‌هاي‌ غربالگري حرکت عملکردي داشتند.

How to cite this article: Soltandoost-Nari SM, Shamsoddini A. Comparison of Functional Movement Screen Scores in Teenage Male Soccer Players with and without Genu Valgum and Genu Varum Deformities. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):130-8.

تاثير تقويت ايزوله عضلات دورکننده و چرخاننده خارجي ران بر قدرت کانسنتريک و اکسنتريک و مکانيک پرش- فرود با استفاده از سيستم امتيازدهي خطاي فرود

مهدی صفری بک, خلیل خیام باشی, حامد اسماعیلی, شهرام لنجان نژادیان

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 8 شماره 3 (1399), 16 November 2020, صفحه 148 - 139
https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.30675

سابقه و هدف: فرود يکي از مهم‌ترين مکانيسم‌هاي آسيب غيربرخوردي رباط متقاطع قدامي است. بين ضعف عضلات دورکننده و چرخاننده خارجي ران و مکانيک فرود ارتباط معني‌داري وجود دارد؛ اما تاکنون تحقيقات محدودي در خصوص تأثير تقويت اين عضلات بر الگوي فرود انجام شده است. لذا هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير تقويت ايزوله عضلات دورکننده و چرخاننده خارجي ران بر قدرت درونگرا و برونگرا و مکانيک پرش- فرود با استفاده از سيستم امتيازدهي خطاي فرود بود.

روش بررسي: سي دو مرد داراي ولگوس زانو بيش از 8 درجه به‌صورت تصادفي در دو گروه تجربي (16 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه تجربي سه جلسه در هفته و به مدت هشت هفته تمرينات تقويتي عضلات دورکننده و چرخاننده خارجي ران را به‌صورت دوطرفه انجام دادند. در مرحله پيش و پس‌آزمون، قدرت عضلات مفصل ران با استفاده از دينامومتر ايزوکنتيک (کين کام) و مکانيک فرود با استفاده از پرسشنامه امتيازدهي خطاي فرود ارزيابي شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تي همبسته و تحليل کوواريانس در سطح معناداري (05/P<0) توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

يافتهها: درخصوص قدرت عضلات مفصل ران و آزمون امتيازدهي خطاي فرود، نتايج تحليل بين گروهي تفاوت معني‌داري را نشان داد. آزمودني‌هاي گروه تجربي پس از 8 هفته افزايش معني‌داري به ترتيب در گشتاور درونگرا و برونگرا دور شدن (001/P<0)، (004/P=0) و چرخش خارجي ران (700/0=P)، (001/P=0) و نيز کاهش معني‌داري را در امتياز خطاي فرود (004/P=0) نشان دادند. در گروه کنترل هيچ‌کدام از متغيرها تغيير معني‌داري نداشت (05/0<P).

نتيجهگيري: هشت هفته تمرينات تقويتي ايزوله عضلات دورکننده و چرخاننده خارجي ران در بهبود قدرت درونگرا و برونگرا اين عضلات و مکانيک فرود مؤثر بوده است. اين تمرينات احتمالاً با بهبود راستاي لگن و کاهش حرکات جبراني تنه و ولگوس زانو موجب کاهش نمرات خطاي فرود شده است.

How to cite this article: Safari Bak M, Khayam Bashi KH, Esmaeili H, Lenjannejadian SH. The Effects of Isolated Hip Abductor and External Rotator Muscle Strengthening on Concentric and Eccentric Strength and Jump-Landing Mechanics using Landing Error Scoring System. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):139-48.

 

نقش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی در پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر

نسرین رضائی, محمد قمری, سعیده بزازیان, وحیده باباخانی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 8 شماره 3 (1399), 16 November 2020, صفحه 157 - 149
https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31129

سابقه و هدف: رفتارهاي رانندگي پرخطر، يكي از عوامل مهم و مؤثر در تصادفات رانندگي اسـت و در موارد متعددي در ايجـاد و بـروز حوادث ترافيكـي، عامـل انسـاني، بـه عنـوان شايع­ ترين عامل گزارش شده است. از این ­رو، هدف این پژوهش پیش ­بینی رفتار رانندگی پرخطر از طریق انعطاف پذیری شناختی و ویژگی­ های شخصیتی بود.

روش بررسی: روش پژوهش توصیفی تحلیلی مقطعی و جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه رانندگان مرد اتوبوس­ های بین شهری پایانه­ های شهر تهران بود. از جامعه مورد نظر نمونه ­ای به حجم 210 نفر با روش نمونه­ گیری تصادفی خوشه­ ای چند مرحله­ ای انتخاب شدند و به سه پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی ، ویژگی­های شخصیتی نئو و رفتار رانندگی منچستر پاسخ دادند. تحلیل داده­ ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری انجام شد.

یافته­ ها: نتایج نشان داد بین ویژگی­ شخصیتی روان ­رنجورخویی و رفتار رانندگی پرخطر رابطه مثبت و معنی دار وجود داشت (05/0>p). بین ویژگی­­ شخصیتی برونگرایی، سازگاری و وظیفه شناسی، انعطاف­ پذیری شناختی و رفتار رانندگی پرخطر رابطه منفی و معنی دار وجود داشت (05/0>p). همچنین، ویژگی­ های شخصیتی و انعطاف­ پذیری شناختی قادر به پیش بینی رفتار رانندگی پرخطر بودند.

نتیجه­ گیری:بین ویژگی ­های شخصیتی، انعطاف­ پذیری شناختی و رفتار رانندگی پرخطر رابطه وجود داشت. از این ­رو، سنجش انعطاف پذیری شناختی و ویژگی های شخصیتی رانندگان جهت پیشگیری از رفتار پر خطر رانندگی آنها از اهمیت برخوردار است.

How to cite this article: Rezaeei N, Ghamari M, Bazazian S, Babakhani V. The Role of Personality Traits and Cognitive Flexibility in the Prediction of Risky Driving Behavior. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):149-57.

تحليل مکاني خشک سالي و پديده مهاجرت در جوامع روستايي ايران در سال هاي 1390 و 1395

ساناز سهرابی زاده, امیرحسین بهرام‌زاده

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 8 شماره 3 (1399), 16 November 2020, صفحه 190 - 184
https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31309

سابقه و هدف: خشک‌سالي به‌عنوان يک مخاطره طبيعي در هر منطقه‌اي با ميزاني متفاوت رخ مي‌دهد و به همان نسبت بر منابع انساني و مادي جامعه تاثيرگذار است. در کشورهاي در حال توسعه پيامدهاي منفي خشک‌سالي، خصوصا خسارات اقتصادي، بيشترين تاثير را بر جمعيت روستايي دارد. از اين‌رو برخي از خانوارهاي روستايي ابزار مهاجرت را به‌عنوان يک راهبرد مهم براي مقابله و سازگاري با اثرات ناشي از خشک‌سالي انتخاب مي‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تحليل خشکسالي در ارتباط با ابعاد اجتماعي همانند بي‌کاري و مهاجرت در جمعيت روستايي در ساله‌هاي 1390 و 1395 انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه مقطعي در دو مرحله‌ي تهيه بانک اطلاعاتي و تحليل مکاني انجام شد. داده‌هاي مربوط به خشک‌سالي براساس نمايه SPI از سازمان هواشناسي ايران و همچنين مركز ملي تحقيقات خشكسالي و داده‌هاي مربوط به شاخص‌هاي اجتماعي-اقتصادي از مرکز آمار ايران به عنوان منبع اصلي و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به عنوان منبع تکميلي جمع‌آوري شد. بانک داده‌ها در نرم‌افزار اکسل ايجاد شد و در مرحله بعد نقشه‌ها بر اساس تقسيمات استاني و معيارهايي از قبيل خشک‌سالي، مهاجرت، اشتغال و کشاورزي با تمرکز بر روستاها در سال‌هاي 1390 و 1395 و با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS براساس روش طبقه‌بندي فواصل مساوي مورد تجزيه و تحليل قرار‌گرفتند.

يافتهها: بررسي ميزان جمعيت روستاها در دو دوره 1390 و 1395، کاهش 67/2 درصدي از سهم جمعيت روستايي در کشور را نشان داد. هر چند مجموع خشک‌سالي کل کشور در سال 1395 نسبت به سال 1390 به ميزان 21/19 درصد کاهش يافته بود اما سهم کشاورزي در سال 1395 نسبت به دوره قبل کاهش 1/2 درصدي را تجربه کرده بود. با در نظر گرفتن کاهش 67/2 درصدي از سهم جمعيت روستايي در سال 1395، در اين سال نسبت به سال 1390 جمعيت بي‌کار روستاها شاهد افزايش 97/2درصدي بوده‌است. در سال 1395 نسبت به سال 1390 سهم شهرها در مقابل سهم روستاها از ميزان مهاجرت وارده افزايشي برابر با 77/3 درصدي داشته بود که نشان از افزايش مهاجرت از روستاها به شهرها بوده‌است.

نتيجهگيري: در مجموع، همزمان با استمرار خشک‌سالي‌هاي گسترده در روستاها، کسب و کارهاي کشاورزي روستائيان از بين رفته و بي‌کاري آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. بي‌کار شدن بخش قابل توجهي از روستائيان، مهاجرت‌هاي گسترده به شهرها را در پي داشته و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي، سلامتي، سياسي و محيطي را در کوتاه مدت و بلند مدت بر پيکره مناطق شهري و روستايي وارد مي‌نمايد. در اين راستا تخصيص بودجه‌هاي اقتصادي مناسب توسط مديران و سياستگزاران در راستاي برنامه‌ريزي و تدوين سياست‌هاي سازگاري و تطابق جمعيت روستايي با پديده خشک‌سالي، کمک قابل توجهي به کاهش پيامدهاي ناشي از خشک‌سالي، از بين رفتن کشاورزي و بي‌کاري در روستاهاي کشور خواهد داشت.

How to cite this article: Sohrabizadeh S, Bahramzadeh A. The Analysis of Drought and Migration in Rural Communities in Iran in 2011 and 2016. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):184-90.

 

شناسايي مخاطرات فرآيندي در برج عريان سازي گرم پروژه هاي رايج شيرين سازي نفت خام به روش مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات

حمید سرخیل, فاطمه دهداری, یوسف عظیمی, محمد طلائیان عراقی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 8 شماره 3 (1399), 16 November 2020, صفحه 183 - 172
https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31126

سابقه و هدف: نفت و گاز از مهم‌ترين منابع جهت تأمين انرژي و مواد اوليه در دنياي امروز مي‌باشند، به‌طوري‌که رخداد هرگونه اختلال در فعاليت پالايشگاه‌ها خسارات جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت. ازاين‌رو فعاليت مداوم، ايمن و دقيق پالايشگاه‌ها بسيار حائز اهميت است. علاوه بر آن حضور ناخالصي‌هاي موجود در نفت و گاز مي‌تواند بر روي تجهيزات و کاهش کيفيت محصول نهايي اثر منفي داشته باشد. اين مطالعه بر روي بخش جداسازي گاز هيدروژن سولفيد از نفت خام به روش بهره‌گيري از برج عريان سازي گرم متمرکزبود و به شناسايي انحرافات موجود در اين واحد شيرين سازي که موجب آسيب به انسان، تجهيزات و محيط خواهند گرديد، ‌انجاميد.

روش بررسي: در اين تحقيق به‌منظور جلوگيري از صدمات انساني، اقتصادي و محيط‌زيستي، از مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات که يک روش سامانمند براي مطالعه خطرات و آناليز ريسک است، استفاده‌شد. در ابتدا گروه مطالعه مخاطرات و راهبري عمليات، واحد را به 11 گره تجزيه و سپس تعداد 94 انحراف محتمل موجود در هر گره را مورد ارزيابي قراردادند.

يافتهها: بر اساس انحرافات عملياتي، عوامل خطر، پيامدها و لايه‌هاي حفاظتي مورد بازبيني قرار گرفت و نقاط ضعف موجود در لايه‌هاي حفاظتي مشخص گرديد. نتايج جلسات مخاطرات و راهبري عمليات، انحراف‌ها، علل، پيامدها، محافظ‌ها و راه‌حل‌هاي احتمالي مشخص‌شد. به‌طوري‌که مهم‌ترين انحراف‌هاي موجود در اين واحد شيرين سازي، بيش‌ازحد پر شدن سطح مخزن، فشار بالا، عملکرد ناصحيح فلر که به ترتيب در گره‌هاي 6، 7 و 9 به دلايل مختلف اتفاق افتاده‌ بودند.

نتيجهگيري: پس از جمع‌بندي يافته‌ها، به‌منظور جلوگيري از رخداد پيامد و حوادث ناگوار تعداد 55 اقدام اصلاحي مؤثر پيشنهاد گرديد. بديهي است به‌کارگيري نتايج اين تحقيق به ايجاد محيطي ايمن‌تر باقابليت اطمينان بالاتر و محصولات دوستار محيط‌زيست کمک خواهد نمود.

How to cite this article: Sarkheil H, Dehdari F, Azimi Y, Talaeian Araghi M. Identification of Process Hazards in the Hot Stripping Tower of Common Crude Oil Sweetening Projects Using HAZOP Study. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):172- 83.

خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث و بلايا در بيمارستان دکتر مسيح دانشوري شهر تهران، سال 1398

مریم تاج بخش, حبیب امامی, محمد ورهرام, فاطمه بهرام بیگی, الهام قازانچایی

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 8 شماره 3 (1399), 16 November 2020, صفحه 198 - 191
https://doi.org/10.22037/meipm.v8i3.31538

سابقه و هدف: دنياي ما هرروز تحت تاثير حوادثي است که عموما به بلايا تبديل مي شوند. بيمارستان ها و کارکنان مراکز بهداشتي درماني مستقيما تحت تاثير اين بحران ها قرار مي گيرند. از آنجا که پرستاران بيشترين خدمات بهداشتي و درماني را در بيمارستان ها در مواقع حوادث و بلايا ارائه مي دهند، اين پژوهش با هدف تعيين خودکارآمدي پرستاران در مقابله با حوادث غيرمترقبه در بيمارستان مسيح دانشوري انجام گرديد.

روش بررسي: اين بررسي يک مطالعه توصيفي و از نظر زماني، مقطعي بود. ابزار جمع آوري پرسشنامه استاندارد بر اساس الگوي شناختي اجتماعي بندورا جهت بررسي خودکارآمدي پرستاران در مواجهه با حوادث غيرمترقبه بود. پرسشنامه داراي 46 سوال با مقياس ليکرت 1 تا 5 (اصلا، کمي، تاحدودي، خوب و کاملا خوب) بود. که در 6 حيطه احياي قلبي ريوي، مهارت هاي ارتباطي در بحران، مديريت و توزيع منابع و نيروي انساني، مديريت مجروحان و اجساد، مهارت هاي مراقبت هاي باليني در بحران و مهارت هاي عمومي تقسيم بندي گرديد. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا تعيين شده و ضريب آن 92% بود و پايايي پرسشنامه نيز با روش آزمون مجدد در يک گروه ده نفر پرستاران محاسبه شده و آلفاي کرونباخ ( ضريب همبستگي دروني) معادل 82 % بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام گرفت.

نتايج: از 252 نفر شرکت کننده در مطالعه 70 درصد زن بودند. بيشترين رده سني 20 تا 29 سال بود. 25.6 درصد افراد سابقه حضور در حوادث و بلايا را داشتند و 56.4 درصد آموزش قبلي در زمينه حوادث و بلايا گذرانده بودند. بيشترين نمره به دست آمده از خودکارآمدي پرستاران در زمينه مهارت هاي عمومي 68.5 درصد بود و کمترين نمره مربوط به مهارت هاي مراقبت باليني در بحران 54.4 درصد بود.

نتيجه گيري: از آنجا که ارتقاي آگاهي پرستاران در مراکز بهداشتي درماني جهت مديريت حوادث و بلايايي که به صورت غيرمترقبه اتفاق مي افتد بسيار مهم است، گسترش دانش و عملکرد اين گروه ضروري به نظر مي رسد. لذا براي مقابله با حوادث احتمالي آينده، نياز به توان افزايي پرستاران مي باشد. اين بررسي مي تواند سرفصل هاي مورد نياز در توان افزايي پرستاران را در حوادث غيرمترقبه مشخص نمايد.

How to cite this article:

Tajbakhsh M, Emami H, Varahram M, Bahrambigi F, Ghazanchaei E. Self-Efficacy of the Nurses in Encountering Disasters in the Masih Daneshvari Hospital, Tehran, 2019. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):191 -8. 

مروری ساده/ غیرسیستماتیک


سابقه و هدف: در صنايع فرآيندي با توجه به حوادث بوقوع پيوسته که غالباً منجر به فوت و خسارات شديد به تجهيزات و محيط‌زيست گرديده است به دنبال روشي هستند که با اجراء‌ آن  بتوانند به‌صورت يکپارچه و برنامه‌ريزي‌شده از وقوع اين حوادث به‌طور مؤثر پيشگيري و يا از شدت و احتمال آن‌ها بکاهند. هدف از اين مطالعه بررسي تکنيک بازرسي بر مبناي ريسک و سودمندي‌هاي اجراء آن در بهبود سيستم مديريت فرآيندي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي بود.

روش بررسي: در اين مطالعه مروري که از نوع توصيفي- گذشته‌نگر بود ابتدا کليدواژه‌هاي مرتبط با عنوان پژوهش که شامل بازرسي برمبناي ريسک، مديريت ريسک، احتمال وقوع ازکارافتادگي، پيامد وقوع ازکارافتادگي، آناليز ريسک، مديريت فرآيند، نگهداري و تعميرات بر مبناي ريسک، مديريت خوردگي، ايمني فرآيند و مديريت يکپارچگي دارائي بود انتخاب و سپس در پايگاه‌هاي اطلاعاتي داخلي و خارجي Science Direct, PubMed, Google Scholar, SID, Google Search, Magiran, Civilica و  Scopus بدون محدوديت زماني مورد جستجو قرار گرفتند. سپس يافته‌ها و نتايج پژوهش‌هاي تأييدشده استخراج و تجزيه‌وتحليل شدند. درنهايت نتيجه‌گيري و جمع‌بندي در خصوص تأثير مزاياي اين روش در بهبود سيستم مديريت فرآيندي موردبررسي قرار گرفت.

يافتهها: يافته‌ها نشان داد مزاياي به‌کارگيري بازرسي برمبناي ريسک در 11دسته: کسب‌وکار(اقتصادي)، عمليات اثربخش، مديريت ريسک،‌ مديريت بازرسي اثربخش، مديريت يکپارچه خوردگي و دارائي‌ها، صلاحيت و دانش کارشناسان، سلامت، ايمني و محيط‌زيست ، تطابق با استاندارهاي مبتني بر ريسک و ايمني ، ايمني فرآيند،‌ انتظارات اجتماعي و الزامات قانوني و قضايي طبقه‌بندي ‌شدند. با توجه به مزاياي ذکرشده،‌ بازرسي برمبناي ريسک، مي‌تواند زمينه را براي اجرائي کردن سيستم‌هاي مديريت فرآيندي در صنايع نفت،گاز و پتروشيمي ايجاد کند.

نتيجهگيري: مطابق يافته‌ها به‌کارگيري بازرسي برمبناي ريسک در صنايع نفت،‌ گاز و پتروشيمي مزاياي متعددي را به دنبال خواهد داشت. بنابراين پياده‌سازي و اجراء بازرسي بر مبناي ريسک در صنايع مذکور مي‌تواند باعث افزايش قابليت کارکرد تجهيزات و بهبود سيستم مديريت فرآيندي گردد. 

How to cite this article: Moradi B. Risk-Based Inspection Technique and the Benefits of its Implementation in Improving the Process Management System of Oil, Gas and Petrochemical Industries: A Review Study. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 8(3):157-71.