پژوهشی/ اصیل پژوهشی


ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه

افضل اکبري بلوطبنگان, سياوش طالع‌پسند, علي‌ محمد رضايي, اسحق رحيميان بوگر

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 207-216
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16728

 

سابقه و هدف: قرباني شدن يکي از خشونت‌هاي رايج در جوامع عنوان شده که با خودکشي دانش‌آموزان رابطه داشته و باعث آسيب‌هاي جدي در فرايند تحصيل مي‌شود. هدف از پژوهش حاضر بررسي ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه بود.

روش بررسي: پژوهش توصيفي و از نوع مطالعات همبستگي بود. 400 دانش‌آموز از بين کليه دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه شهر قم در سال تحصيلي 95-1394 در مطالعه شرکت داشتند که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. همه آن‌ها مقياس قرباني هارتر و پرسشنامه بهزيستي ذهني را تکميل کردند. تحليل عاملي اکتشافي، تحليل عاملي تأييدي و تحليل اعتبار به روش آلفاي کرونباخ اجرا شد. همچنين، از مدل سامي‌جيما براي برازندگي داده‌ها و تحليل استفاده شد.

يافتهها: يافته‌ها نشان داد مدل تک عاملي از برازش مناسبي برخوردار است. آلفاي کرونباخ براي کل مقياس 78/0، براي دختران 66/0 و براي پسران 85/0 به دست آمد. همچنين، شواهد روايي نشان داد که قرباني شدن با بهزيستي ذهني 16/0-، نمره انضباط 18/0- و پيشرفت تحصيلي 30/0- رابطه معني‌داري دارد (01/0p). بين دختران و پسران تفاوت معني‌داري در ميزان قرباني شدن وجود نداشت. يافته‌هاي مدل سيم‌جيما برازندگي مناسبي داشت و تابع آگاهي آزمون در دامنه 7/0- تا 2/2+ قرار داشت.

نتيجهگيري: نسخه فارسي پرسشنامه قرباني هارتر در جامعه دانش‌آموزان از خصوصيات روان‌سنجي قابل قبولي برخوردار است و مي‌توان از آن به‌عنوان ابزاري معتبر در پژوهش‌هاي روان‌شناختي استفاده کرد.

 

How to cite this article:

Akbari Balootbangan A, Talepasand S, Mohammad Rezaei A, Rahimian Boogar. Psychometric Properties of Harter’s Victimization Scale in Middle Schools Students. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4):207-16.

اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي

زهرا خرمي, سيد سعيد هاشمي نظري, محمدرضا قدير زاده

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 217-224
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16729

سابقه و هدف: مرگ‌ومير ناشي از سوانح ترافيکي يک مشکل بزرگ بهداشت عمومي در تمام جوامع و به‌خصوص کشورهاي با درآمد پايين و متوسط است. مطالعه باهدف بررسي اپيدميولوژي سوانح ترافيکي منجر به مرگ در استان فارس انجام گرفت.

روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي- تحليلي، ميزان بروز مرگ‌ومير در هرماه و ساعات شبانه‌روز بر اساس تردد در محورهاي برون‌شهري که از آمار تردد موجود در سايت سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و داده‌هاي موجود پزشکي قانوني در جمعيت تحت پوشش استان فارس که در سال 91 دچار سانحه شده بودند، استفاده و محاسبه شد. داده‌ها با نرم‌افزار stata نسخه 12 تجزيه‌وتحليل شد.

يافتهها: در سال 1391 تعداد 1379 مورد مرگ به علت تصادفات جاده‌اي در استان فارس گزارش شد. ميزان بروز استانداردشده سني مرگ‌ومير 02/30 در 100 هزار و ميانگين سني متوفيان 45/20 ± 66/36 سال بود. ميزان مرگ‌ومير در مردان (بيش از77 درصد) و داراي شغل آزاد، گروه سني 34-25 سال، بي‌سواد و مجرد بيشتر بود. اکثر قربانيان در حين حادثه و به علت ضربه‌مغزي جان باختند. بيشترين فراواني مرگ‌ومير مربوط به راننده (65/43 درصد) و بعدازآن سرنشينان بود. بيشترين ميزان بروز تصادفات برحسب تعداد تردد در جاده‌هاي برون‌شهري، در ماه شهريور و ساعت 4 صبح مشاهده شد. بيشتر تصادفات منجر به مرگ در محورهاي آباده- شهرضا و شيراز مرودشت- سعادت شهر در استان به وقوع پيوسته بود.

نتيجهگيري: با توجه به بالا بودن ميزان بروز و فراواني بالاي مرگ‌ها در مردان با شغل آزاد و رانندگان مسيرهاي برون‌شهري، اقدامات پيشگيرانه و کنترلي با نظارت دقيق بر اجراي قوانين رانندگي در محورهاي مهم و پرتردد استان جهت کاهش سوانح ترافيکي ضروري به نظر مي‌رسد.

 

How to cite this article:

Khorrami Z, Hashemi Nazari SS, Ghadirzadeh MR. An Epidemiology study of deaths from road traffic accidents. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4): 217-24 .

الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان

علي احمدآبادي, سيد حسن طاوسي, عليرضا صداقت, مجيد خادم رضاييان, زهره يعقوبي مقدم, زهرا لالوي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 225-230
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16733

سابقه و هدف: سوختگي يکي از شايع‌ترين انواع آسيب در جهان است. مصدومين ناشي از سوختگي نسبت به ساير انواع تروما مدت بيشتري در بيمارستان بستري مي‌شوند. سوختگي منجر به معلوليت، ظاهر نابهنجار، مشکلات رواني و اختلال در رشد و تکامل کودکان مي‌گردد. افزايش آگاهي درباره چرايي و چگونگي وقوع سوختگي اولين گام درراه پيشگيري از سوختگي در کودکان است. هدف از اين تحقيق بررسي الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان بود.

روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي، اطلاعات مربوط به کودکان پيش از سن مدرسه که در طول يک سال از ابتداي مهر 1393، در بخش سوختگي بيمارستان امام رضا (ع) (مشهد، ايران) بستري‌شده بودند، با استفاده از سامانه اطلاعات بيمارستاني و با در نظر گرفتن معيارهاي اخلاقي بيانيه هلسينکي استخراج شد. اطلاعات مربوط به بيماراني که بيش از يک‌بار بستري‌شده بودند به‌عنوان يک بيمار جمع‌بندي شد. تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 انجام گرديد.

يافتهها: در مدت يک سال انجام مطالعه، از 701 بيمار سوختگي بستري‌شده، 182 نفر (26%) کودکان زير 6 سال بودند. سوختگي در کودکان پسر شايع‌تر از دختربچه‌ها بود (%3/59 در برابر %7/40). بيش از 90%سوختگي‌ها در منزل اتفاق افتاده بود و آشپزخانه با 112 مورد سوختگي (5/61%)، از اين نظر نسبت بالاتري را داشت. همه سوختگي‌ها از نوع حرارتي بودند و هيچ کودکي در اين گروه سني با سوختگي شيميايي يا الکتريکي بستري نگرديده بود. شايع‌ترين ماده سوزاننده آب داغ (100 مورد، 9/54%) بود. کتري (49 مورد، 6/38%)، قابلمه (46 مورد، 2/36%) و شايع‌ترين ظروف حاوي مايعات داغ بودند. در بيش از دوسوم اين حوادث (112 مورد، 67%) غفلت والدين يا عدم مراقبت کافي منجر به سوختگي شده بود و 24 مورد (2/13%) در حين پختن يا صرف غذا يا مايعات داغ توسط مادر، کودک دچار سوختگي شده بود. مرگ‌ومير در اين گروه سني در طول مدت بستري در بيمارستان، 85/3% و انفجار گاز شايع‌ترين عامل مرگ بود.

نتيجهگيري: وقوع اکثريت وارد سوختگي در منزل و به‌خصوص در آشپزخانه، لزوم آموزش والدين به‌ويژه مادران را در اين خصوص روشن مي‌نمايد. کتابچه‌هاي آموزشي درباره نکات ايمني و نحوه صحيح استفاده از وسايل آشپزخانه که با آب جوش سروکار دارند، مي‌توانند کمک‌کننده باشند.

 

 How to cite this article:

Ahmadabadi A, Tavousi SH, Sedaghat A, Khadem Rezaeyan M, Yaghoubi Moghaddam Z, Lalavi Z. Pattern of burns injury in preschool children. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4): 225-30.

بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي

طيبه رحيمي پردنجاني, علي محمدزاده ابراهيمي

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 231-238
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16734

سابقه و هدف: طبق گزارش هاي سازمان بين‌المللي کار، حوادث منجر به آسيب در محيط‌هاي کاري، داراي پيامد‌هاي ناگوار و نامطلوب انساني، اجتماعي و اقتصادي مي‌باشد. شناسايي عوامل مؤثر در نرخ رويداد‌هاي شغلي، مي‌تواند در پيشگيري از آن‌ها مفيد باشد. يکي از اين عوامل، متغير‌هاي سازماني مي‌باشد؛ بنابراين هدف پژوهش حاضر بررسي متغير‌هاي سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار به‌عنوان پيش‌بين‌هاي نرخ گزارش دهي رويداد‌هاي شغلي کارکنان يک شرکت صنعتي بود.

روش بررسي: در اين پژوهش مقطعي- تحليلي، جامعه آماري کليه کارکنان صف شاغل در يک شرکت صنعتي بودند. تعداد 265 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي طبقه‌اي به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان با استفاده از مقياس‌هاي سبک رهبري تحولي، فشار کاري ادراک‌شده و نرخ گزارش دهي رويدادها موردسنجش قرار گرفتند. براي تحليل داده‌ها از ضريب همبستگي پيرسون و روش رگرسيون چندگانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 19 و در بخش اعتبار يابي از تحليل عاملي تائيدي با استفاده از نرم‌افزار AMOS نسخه 21 استفاده شد.

يافتهها: يافته‌ها نشان داد، ضريب همبستگي بين رهبري تحولي با نرخ گزارش دهي رويداد‌هاي شغلي منفي و معني‌دار بود ( 0001/0>P). همچنين ضريب همبستگي بين فشار ايمني-کار با نرخ گزارش دهي رويداد‌هاي شغلي مثبت و معني‌دار بود ( 0001/0>P). تحليل رگرسيون با روش مرحله‌اي نشان داد که به ترتيب متغير‌هاي فشار ايمني-کار و رهبري تحولي مي‌توانند نرخ گزارش دهي رويداد‌هاي شغلي کارکنان را پيش‌بيني کنند (283/0= R2، 0001/0>P).

نتيجهگيري: نتايج پژوهش حاضر اهميت سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار را به‌عنوان پيش‌بين‌هاي نرخ گزارش دهي رويداد‌هاي شغلي نشان مي‌دهد؛ بنابراين توصيه مي‌شود به‌منظور گزينش افراد براي محيط‌هاي پرخطر مثل صنايع پتروشيمي و همچنين در دوره‌هاي آموزشي، بر اين متغير‌ها تأکيد شود.

 How to cite this article:

Rahimi Pordanjani T, Mohamadzade Ebrahimi A. The role of Transformational Leadership Style and Work-Safety Tension in Prediction of Incident Reporting Rate. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4): 231-8.

 

 


 

رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها

محمد فهيمي‌نيا, حسين جعفري منصوريان, غريب مجيدي, اکبر اسکندري, سمیه بهاری, عنایت افسر

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 239-244
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16737

سابقه و هدف: کوره‌هاي آجر و گچ پزي‌ به‌عنوان يکي از منابع مهم توليد گازهاي گلخانه‌اي مطرح مي‌شوند. اين تحقيق باهدف بررسي رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها در شهر قم انجام شد.

روش بررسي: اين مطالعه به روش توصيفي از سال 1394-1391 انجام شد. پس از اخذ مجوزهاي لازم جهت بازديد از کوره وگچ‌پزان، بازديدهاي ميداني از 10 کارگاه کوره‌پزي و 10 کارگاه گچ پزي به‌صورت تصادفي صورت پذيرفت. مطابق کد اشتراک کارگاه‌ها ميانگين برق و گاز مصرفي به دست آمد. محاسبه ميزان آلاينده‌هاي توليدي ناشي از مصارف انرژي با استفاده از نرم‌افزار موجود در سايت‌ اينترنتي به آدرس www.abraxasenergy.com/emissions// httpبه‌صورت آنلاين انجام شد.

يافتهها: نتايج نشان داد که ميزان انتشارات دي‌اکسيد کربن1001000، ترکيبات نيتروژن‌دار82/1296، مونوکسيد کربن 7/185، ترکيبات‌ آلي ‌فرار68/41، نيتروز اکسايد69/16، سرب19/ 15، ذرات42/14، دي‌اکسيد گوگرد84/4، کادميوم 4/2 و جيوه 316/0 کيلوگرم در ماه بود.

نتيجهگيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، به‌منظور کنترل آلودگي هوا ناشي از کارگاه‌هاي کوره‌پزي و گچ پزي مي‌توان راهکارهايي از قبيل سهميه‌بندي سوخت مصرفي، تشکيل کارگروه پايش زيست‌محيطي و کنترل احتراق و بازبيني مشعلها، به‌کارگيري تکنيک‌هاي تصفيه هوا در خروجي دودکش‌ها و استفاده از دودکش مناسب و نهايتاً افزايش بهاي سوخت مصرفي را اتخاذ نمود.

How to cite this article:

Fahiminia M, Jafari Mansoorian H, Majidi G, Escandari A, Bahari S, Afsar E. Investigate the Relationship between Energy Consumption for chalk and brick plants and environmental pollutants emitted by their furnace’s’ stack . J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4): 239-44.


 

اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني

محمدجواد جعفري, سارا صابري بهداد, مصطفي پوياكيان

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 245-252
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16738

سابقه و هدف:پروپان در رده هيدروکربن‌هاي گازي طبقه‌بندي مي‌شود و به‌صورت مايع درمخازن ذخيره و به‌عنوان سوخت براي ماشين‌آلات و تجهيزات گرمايش مورداستفاده قرار مي‌گيرد. با توجه به اينکه عمده خطر مرتبط با ماده پروپان خطر اشتعال‌پذيري بسيار بالاي اين ماده است، لذا اين مطالعه به‌منظور بررسي اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش فوراني و آتش ناگهاني با استفاده از نرم‌افزار PHAST در مجتمع مس سرچشمه کرمان شکل گرفت.

روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي در سال 1395 بر روي يک مخزن حاوي ماده تک فازي پروپان در مجتمع مس سرچشمه کرمان انجام گرفت. اطلاعات مربوط به مجتمع موردمطالعه از طريق بررسي ميداني گردآوري شد. خطرات مربوط به مخزن شناسايي، سپس بر اساس خطرات شناسايي‌شده سناريوهاي محتمل انتخاب شد. در خاتمه نتايج به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار PHAST مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفت.

يافتهها: بيشترين ميزان مرگ ناشي از آتش ناگهاني مربوط به نشتي از شکاف 150 ميلي‌متر در سناريو اول با شعاع تحت تأثير254 متر و کمترين ميزان مرگ مربوط به سناريو سي‌ام با شعاع تحت تأثير 109 متر بود. بيشترين شدت تشعشع (5/37 کيلووات بر مترمربع) اين نوع حريق که باعث مرگ‌ومير آني افرادوتخريب ساختمان‌هاي اطراف مي‌گردد مربوط به سناريوي سوم و چهارم با شعاع تحت تأثير 105 مترو کمترين ميزان شعاع تحت تاثيرمربوط به سناريوي سيزدهم با شعاع تحت تأثير39 متر بود.

نتيجهگيري: نتايج مدل‌سازي انواع حريق در حالت‌هاي مختلف نشان داد که با نصف شدن حجم و فشار مخزن اثرات پيامدها به ميزان قابل‌توجهي کاهش مييابد.

How to cite this article:

Jafarei MJ, Saberi-behdad S, Pouyakian M. The Effect of Reducing the Volume and Working Pressure Propane Tank on the Consequences of the Effects of Flash Fire and Jet Fire. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4): 245-52 .

 

 

 

  

Background and Objectives: Propane is classified in gas hydrocarbons and storage as a liquid in tanks is used as fuel for machines and heating equipment. Given that, the main risk associated with propane is the risk of high flammability. The aim of this study was to investigate the effect of reducing the volume and working pressure propane tank on the consequences of the effects of flash fire and jet fire.

Materials and Methods: This cross-sectional study was done on a tank containing propane single-phase material in Kerman Sarcheshmeh copper complex in 1395. Information about this study was collected through a field survey. Risks related to the tank were identified and possible scenarios were selected based on identifying risks. The data obtained were analyzed by PHAST software.

Results: Most sudden fire death rate was related to leakage from a 150 mm gap in the first scenario with a radius of 254 meters and the lowest affected death was due to thirtieth scenario with a radius of 109 meters. Most radiation (37.5 kW/m2) of fire that caused deaths and destroyed the surround building was the third and fourth scenario with a radius of 105 meters. The least death consequence with a radius of 39 meters was due to thirteenth scenario.

Conclusions:The modeling results in different types of fire modes, showed that effect of consequences could be reduced significantly with half the volume and pressure.

How to cite this article:

Jafarei MJ, Saberi-behdad S, Pouyakian M. The Effect of Reducing the Volume and Working Pressure Propane Tank on the Consequences of the Effects of Flash Fire and Jet Fire. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4): 245-52 .


 

برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي

کاظم حسين زاده, راحله صادق, سلمان دليري

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 253-260
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16759

سابقه و هدف: سوانح ترافيكي يكي از مهم‌ترين مشکلات بهداشتي است كه سلامت انسان‌ها را به خطر انداخته است و به‌عنوان علت اصلي سال‌هاي عمر ازدست‌رفته و سال‌هاي تطبيق شده با ناتواني در جهان مطرح مي‌باشد. اين مطالعه باهدف برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي در استان قزوين انجام شد.

روش بررسي: مطالعه حاضر يک مطالعه برآورد بار بيماري بود. جامعه موردمطالعه جمعيت تحت پوشش استان قزوين در سال 1390 بود. آمار مرگ‌ومير ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي جهت محاسبه سال‌هاي ازدست‌رفته عمر به علت مرگ زودرس از داده‌هاي نظام ثبت مرگ‌ومير به دست آمد. تجزيه‌وتحليل داده‌ها با استفاده از روش‌شناسي سازمان جهاني بهداشت براي برآورد تعداد سال‌هاي ازدست‌رفته ناشي از مرگ زودرس، تعداد سال‌هاي ازدست‌رفته به علت ناتواني و تعداد سال‌هاي تطبيق شده با ناتواني توسط نرم‌افزار Excel و spss نسخه 16 ا نجام شد. در اين مطالعه اصول اخلاقي رعايت و از کميته اخلاق مجوز کسب گرديد.

يافتهها: طي سال 1390 در استان قزوين تعداد سال‌هاي تطبيق شده با ناتواني ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي 8.5 در هزار بود که 6.1 در هزار به علت مرگ زودرس و 2.4 در هزار به علت ناتواني ازدست‌رفته بود. ميزان کل سال‌هاي عمر ازدست‌رفته در مردان 13.9 در هزار و در زنان 3.4 در هزار بود. بيشترين ميزان کل سال‌هاي عمر ازدست‌رفته در گروه سني 15-29 (12.4 در هزار) متمرکز بود.

نتيجهگيري: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، ميزان بروز مرگ‌ومير، تعداد سال‌هاي تطبيق شده با ناتواني، تعداد سال‌هاي ازدست‌رفته ناشي از مرگ زودرس و تعداد سال‌هاي ازدست‌رفته به علت ناتواني ناشي از سوانح ترافيکي در استان قزوين نسبت به ميانگين جهاني بالاتر مي‌باشد. پيشنهاد مي‌گردد مسئولين ذي‌ربط با بهبود ايمني راه‌ها، ايمني وسايل نقليه و اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي با جديت هرچه بيشتر تلاش نمايند ميزان بروز مرگ‌ومير، تعداد سال‌هاي تطبيق شده با ناتواني، تعداد سال‌هاي ازدست‌رفته ناشي از مرگ زودرس و تعداد سال‌هاي ازدست‌رفته به علت ناتواني ناشي از سوانح ترافيکي در اين استان را کاهش دهند.

How to cite this article:

Hossein Zadeh K, Sadegh R, Daliri S. Estimation of Burden Caused by Traffic Accidents. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4):253-60.

ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني

سبا سوري, محمدحسن سبط, عبدالله اردشير

ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, دوره 4 شماره 4 (2016), 9 April 2017, صفحه 261-268
https://doi.org/10.22037/meipm.v4i4.16763

سابقه و هدف:رفتارهاي کارگران در کارگاه‌هاي ساختماني از عوامل بسيار بااهميت در ايمني محيط کار است. بسياري از حوادث به علت رفتارهاي خطرزاست که نتيجه درک آنان از خطر است. عمليات ساختماني از مخاطره‌آميزترين صنايع است که سالانه شاهد شمار زيادي از مصدوميت‌ها مي‌باشد. اين مطالعه باهدف ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني انجام‌شد.

روش بررسي: مطالعه به‌صورت مقطعي و با استفاده از ابزار سنجش درک خطر اعتبارسنجي شده بر روي 100 نفر از تکنسين‌ها، سرکارگران و کارگران ساختماني شاغل در صنعت ساخت‌وساز شهر تهران انجام‌شد. در اين پژوهش دو نوع پروژه‌هاي مسکوني و تجاري- اداري موردبررسي قرار گرفتند. اطلاعات از طريق مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوري شد. براي تحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتايج با استفاده از روش‌هاي آماري آنووا، تي تست، کاي اسکوئر و لجستيک خطي تجزيه‌وتحليل شد.

يافتهها: تنها 38 درصد افراد موردمطالعه سابقه آموزش ايمني داشتند. 72 درصد آزمودني‌ها نياز به آموزش نکات ايمني در محيط کار را لازم مي‌دانستند. بروز حادثه در يک سال و يک ماه گذشته قبل از جمع‌آوري اطلاعات به ترتيب 27 و 10 درصد بود. ميانگين امتياز درک خطر به‌دست‌آمده براي همه افراد موردمطالعه (2/126-4/121:95٪CI:) 8/123 از حداکثر امتياز ممکن 150 بود. بين چهار عامل تشکيل‌دهنده درک خطر يعني انگيزش کاري، تأثير متقابل خانواده و دوستان، تأثير محيط کار و آگاهي ايمني همبستگي معني‌داري وجود داشت (001/0>P).

نتيجهگيري: درک خطر و آگاهي ايمني افراد موردمطالعه در حد متوسط قرار داشت و ارتقاي درک آن‌ها با استفاده از روش‌هاي مناسب آموزشي همين‌طور سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت ساخت و پروژه به‌عنوان يک اولويت در پيشگيري از سوانح و مصدوميت‌هاي ناشي از حوادث محيط کار مي‌بايست موردتوجه قرار گيرد.

How to cite this article:

Soori S, Sebt M.H, Ardeshir A. Risk Perception Assessment and its Related Factors among Construction Site Workers. J Saf Promot Inj Prev. 2016; 4(4):261-8