:سیاست ذخیره مقالات

مقالاتی که در این مجله منتشر می‌گردند، در سامانه های زیر نیز آرشیو می‌شوند

- PKP Preservation Network (PN)

- LOCKSS : Open Journal Systems supports the LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe)

- CLOCKSS (Controlled Lots of Copies Keep Stuff Safe)