• به علت مهاجرت به سایت جدید مجله چنانچه به مشکلی برخورد کردید  به chjsbmu@gmail.com ایمیل بزنید تا راهنمایی شود. متشکریم
  • الزامات بررسی مقالات ، مطالعه و رعایت این بخش الزامی است. برای تسریع بررسی و پیشگیری از داوری های غیر ضروری حتما به مفاد آن عنایت کامل شود. 
  • =================================================================================================================================
  • هشدار و سلب مسئولیت: اخیر مواردی از صدور جعلی پذیرش مقاله و اخذ وجوه توسط جاعلین مشاهده شده است. به اطلاع می رساند که همه فرایند های ثبت و مکاتبه فقط از طریق سایت مجله http://journals.sbmu.ac.ir/ch   .صورت می گیرد و هزینه ها  فقط به حساب اعلام شده به نام دانشگاه  یا مدیر مسئول واریز شود
  •   ایمیل های مجله: chj@sbmu.ac.ir  and  chjsbmu@gmail.com