صاحب امتیاز: مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر مسئول: دکتر احمد رضا فرسار

سردبیر: دکتر علی اصغر کلاهی

شورای سردبیری: دکتر محمدرضا سهرابی، دکتر نوید محمدی، دکتر مرضیه مولوی نجومی

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

 • دکتر علیرضا ابدی: استاد آمار حیاتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر رضا خدیوی: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر سهیلا دبیران: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر نسیم زمانی: استادیار سم شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر محمد رضا سهرابی: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر علی صادقی حسن آبادی: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر مرتضی عبداللهی: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر شهنام عرشی: دانشیار بیماری های عفونی گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر مهرداد عسکریان: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر مهستی علیزاده: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دکتر زیبا فرج زادگان: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • دکتر احمد رضا فرسار: دانشیار کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دکتر مژگان کاربخش: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر زهرا محتشم امیری: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان
 • دکتر نوید محمدی: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر مازیار مرادی لاکه: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر علیرضا مروّجی: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • دکتر نیلوفر معتمد: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 • دکتر مرضیه مولوی نجومی:  استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتر علی پاشا میثمی: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • دکتر بهروز نبئی: دانشیار پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 •  دکتر نوذر نخعی: استاد پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • Saeid Amini-Nik, MD, PhD. Assistant professor, Department of Laboratory Medicine and Pathobiology, University of Toronto, Canada
 • Mohsen Bazargan, PhD, Professor of Medical Sociology, Dep. of Family Medicine, UCLA School of Medicine, Charles R. Drew University of Medicine and Science, United States
 • Shahrzad Bazargan-Hejazi, PhD, Professor of Medical Sociology, Department of Psychiatry, Charles Drew University of Medicine and Science, United States
 • Amir Erfani, PhD, Professor of Sociology, Dep. of Sociology & Anthropology, Nipissing University, Canada
 • Hussain Habil, MD, Professor of Addiction Psychiatry, Centre of Addiction Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
 • Michael E Loevinsohn, PhD, Applied Ecology Research Wageningen, Netherlands
 • Mehran Mahvash, MD, PhD, Associate Professor, Department of Neurosurgery and Spine Surgery, University of Witten/Herdecke, Germany
 • Fatemeh Malekpour, MD, Department of Vascular Surgery, UT Southwestern Medical Center, United States
 • Ali Rastegarpour, MD; Department of Radiology, Medical School, Wayne State University, United States
 • Hossain A Ronaghy, Professor, Department of Community and Family Medicine, School of Medicine, University of California, United States
 • Tahereh Seghatoleslam, Assistant Professor of clinical Psychology, Centre of Addiction Sciences (UMCAS), University Malaya, Malaysia