راهنمای نويسندگان مقالات مجله سلامت اجتماعی بر اساس معاهده‌ تهران

 از اينكه مجله سلامت اجتماعی را براي چاپ مقاله خود انتخاب نموده ايد، متشکریم. در زير اطلاعات مورد نياز براي تنظیم و ارسال مقاله به اين مجله اعلام مي گردد.

 حيطه مقالات و هدف مجله

دو ماهنامه علمي پژوهشي، سلامت اجتماعی، نشريه فارسی زبان مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي می باشد كه مقالات حاصل از پژوهش هاي بنيادي، تحقيقات اپيدميولوژيك و بهداشتي، و مطالعات باليني در زمينه پزشکی اجتماعی، تعیین کننده های اجتماعی سلامت، پیشگیری از عوامل خطر و بیماری ها، سلامت و بهداشت عمومی، اپیدمیولوژی و نظام سلامت را با هدف گسترش مرزهاي دانش و انتشار يافته هاي پژوهشي در ميان پژوهشگران، اعضاي هيأت علمي، دستیاران و دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي، منتشرمي نمايد. نام ابتدایی مصوب مجله در مرکز تحقیقات، دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع، پزشکی اجتماعی بود، ولی به علت وجود درخواست یک مجله غیر پژوهشی به این نام، مورد موافقت وزارت ارشاد اسلامی قرار نگرفت و ناگزیر واژه سلامت با پزشکی جایگزین شد.

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دارای یک نشریه علمی پژوهشی دیگر به زبان انگلیسی به نام Social Determinants of Health نیز می باشد.

زبان مقالات

زبان اين فصلنامه فارسی و به همراه چكيده انگليسي می باشد.

 

انواع مقالات مورد پذيرش

انواع مقالات مورد پذيرش اين مجله، عبارتند از:

 • سرمقاله يا سخن ويژه (Editorial): اين نوع مقاله، در مورد يك مقاله تحقيقاتي اصيل چاپ شده در مجله، يا يك مطلب يا موضوع خاص مرتبط با حیطه سلامت، اعلام سیاست ها یا برنامه ها، توسط سردبير، شورای سردبیری، هيأت تحريريه يا افراد مجرب و دست اندركار يك رشته خاص به سفارش سردبیر تهيه مي شود.
 • مقاله پژوهشي اصيل:(Original Research Article) چنين مقالاتي، بيشترين تعداد مقالات اين مجله را تشكيل
  مي دهند و نحوه نوشتن آنها، در ادامه اين متن ذكر شده است.
 • مقاله مروري سيستماتيك و متاآناليز (Systematic Review and Meta-Analysis): پذیرش اين مقالات، فقط از افراد صاحب نظر برجسته امكان پذير مي باشد.
 • موردنگاری (Case Report): در چنين مقالاتي، نيازي به مدون بودن(Structured) چكيده مقاله نيست. تعداد كلمات تشكيل دهنده چكيده مقاله، حداكثر 75 كلمه و شامل اطلاعاتي در مورد معرفي مراجعه کننده (يا روش جديد)، يافته ها و نتيجه گيري مي باشد. تعداد كلمات تشكيل دهنده متن، حداكثر 800 كلمه است. مقاله بايد داراي 3 الي 5 واژه كليدي و حداكثر 10 رفرانس باشد. متن مقاله، حاوي مقدمه، معرفي بيمار و بحث است.
 • نامه به سردبير (Letter to Editor): اين نوع مقاله، اظهارنظر و نقد علمي در مورد يكي از مقالات آخرين شماره مجله است كه حداكثر در 400 كلمه تهيه شده و حداكثر 3 الي 5 رفرانس دارد. در صورتي كه نويسنده اول، تمايل به ارائه پاسخ به نقد علمي را داشته باشد، پاسخ ايشان، همزمان با چاپ نقد مقاله به چاپ خواهد رسيد.
 • گزارش كوتاه (Brief Communication): شبيه نامه به سردبير است كه در مورد گزارش مقدماتي يك پروژه، روش يا وسيله جديد، معرفي يك مطالعه بهداشتي يا طبي به صورت مختصر و يا مروري كوتاه نوشته شده است. حداكثر در سه صفحه A4تهيه شده و 3 رفرانس دارد. تعداد نويسندگان، حداكثر 3 نفر است.
 • نكته باليني (Clinical Note): در دو صفحه، به معرفي نكاتي مي پردازد كه به صورت معمول اتفاق نمي افتند و در آن، عقيده و نظر، تجربه يا مشاهدات فرد ذكر مي شود.

مقررات مربوط به منع انتشار دوبارة يک مطلب

مقالة ارسالي به دفتر نشريه نبايد قبلاً در نشريه فارسي زبان ديگري چاپ شده باشد. همچنين به طور همزمان، نبايد تحت بررسي توسط مجله ديگري بوده و پس از ارائه مقاله به دفتر مجله "سلامت اجتماعی"، مقاله براي بررسي و چاپ، به نشريه ديگري ارسال نشود، مگـر آنكه از سوي دفتر نشريه جوابيه اي مبني بر رد چاپ مقاله، دريافت نموده يا طي سه ماه، هيچ پاسخي از سوي دفتر مجله دريافت نگردد.

چنانچه مقاله قبلاً در مجله علمي غيرفارسي زبان ديگري در داخل يا خارج از كشور به چاپ رسيده است (به جز به شكل چكيده يا به عنوان بخشي از سخنراني منتشر شده يا ارائه شده در همايش ها و سمينارهاي علمي، مقاله مروري، يا پايان نامه)، لازم است نويسندة مسئول مكاتبات، موضوع را كتباً به سردبير اطلاع داده و نسخه اي از مقاله چاپ شده را به همراه موافقت نامه چاپ مجدد مقاله كه از ناشر اول اخذ نموده، ضميمه نمايد. در صورت پذيرفته شدن مقاله براي چاپ، اين موضوع در قسمت زيرنويس صفحه عنوان مقاله، به اطلاع خوانندگان "سلامت اجتماعی" خواهد رسيد و محل انتشار اول آن نيز اعلام مي شود.

در صورتي كه خلاصه مقاله، در مجموعه مقالات يك همايش يا سمينار به چاپ رسيده باشد، مقاله كاملي كه براي چاپ مجدد ارسال مي شود، لازم است حداقل دو برابر خلاصه مقاله و با تعداد بيشتري از خلاصه مقاله، داراي جدول و نمودار باشد.

اعلام اوليه اطلاعات علمي (معمولاً در رسانه هاي عمومي) مقاله اي كه پذيرفته شده، ولي هنوز به چاپ نرسيده است، مخالف
سياست هاي اين نشريه مي باشد. در موارد محدود و تنها با هماهنگي سردبير ممكن است آشكارسازي اوليه اطلاعات، قابل قبول باشد؛ مثلاً اگر فوريت در بهداشت عمومي مطرح باشد و مسئولين مربوطه، اين كار را تأييد كرده باشند.

 

شرايط نويسندگان مقاله

تمام افرادي كه نويسنده ناميده مي شوند، بايد صلاحيت آن را داشته باشند و هر كس كه معيارهاي لازم را داشته باشد، بايد از او به عنوان مؤلف مقاله نام برده شود. هر مؤلف بايد به اندازه كافي در انجام پژوهش و توليد مقاله كار كرده باشد و مسئوليت بخشي از مقاله را كه نوشته است، به عهده بگيرد. اعتبار مؤلف بودن بايد بر اساس مسئوليت هاي زير باشد:

1) فكر اوليه و طراحي، يا اجراي كامل يا تحليل و تفسير داده ها؛

2) تهيه پيشنويس مقاله يا مرور محتواي آن از نظر ايده هاي ارائه شده؛

3) تأييد نسخه نهايي براي انتشار؛

براي هر مؤلف، بايد هر سه شرط فوق، برقرار باشند. تنها شركت فرد در كسب بودجه، يا جمع آوري داده ها، مؤلف بودن وي را توجيه نمي كند. نظارت عموميبر روي گروه تحقيق نيز كافي نيست.

برای پیشگیری از شائبه تعارض منافع و مخدوش شدن محرمانگی، نام هیچکدام از دست اندرکاران مجله نمی تواند در لیست نویسندگان مقاله وجود داشته باشد ( موارد طرح مصوب مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت یا برگرفته از پایان نامه ذینفع استثناست).

رعايت اصول اخلاقي پژوهش

محافظت از حق بيماران  و مشارکت کنندگان در تحفیق

- بيماران، حق محرميت اسرار را دارند و اين حق نبايد بدون رضايت نامه آگاهانه آنان، مخدوش شود. اطلاعات هويتي نبايد در
نوشته ها، عكس ها و شجره نامه ها، منعكس شوند؛ مگرآنكه اين اطلاعات، براي مقاصد علمي، ضروري باشند و بيمار (يا والدين يا قيم او)، رضايت نامه اي براي انتشار به صورت كتبي بدهند. رضايت نامه براي اين منظور، مستلزم آن است كه بيمار، مقاله مورد انتشار را ببيند. جزئيات هويتي، اگر ضروري نباشد بايد حذف شود؛ اما نبايد اطلاعات مربوط به بيمار را تغيير داد يا به شكل كاذب نمايش داد تا شناسايي نشود. بي نامي مطلق، به سختي قابل ايجاد است و اگر در اين رابطه، شكي وجود داشت، بايد رضايت نامه گرفت.

- در مقالاتي كه حاصل مطالعات از نوع كارآزمايي باليني هستند، مشخصات بيماران (از جمله اسامي بيماران، شمارة تخت بيمارستان و غيره) در متن مقاله و همچنين در عكس هاي ارسالي، ذكر نشود.

- در صورتي كه مطالعه بر روي انسان انجام شده است، در بخش "روش و مواد"، موضوع اخذ رضايت آگاهانه از آزمودني ها ذكر شود.

- در مورد مقالاتي كه حاصل مطالعه اپيدميولوژيك يا كارآزمايي باليني هستند،کد كميته اخلاق الزامی است. مقالات مروری، سردبیری و نامه به مجله می تواند فاقد کد اخلاق باشد.

چنانچه طرح دارای کد IRCT می باشد بعد از کد اخلاق ذکر شود

تعارض در منافع

براي جلوگيري از تعارض در منافع (Conflict of Interest)، در مطالعات چند مركزي، توافق نامه محققين مراكز، ضميمه مقاله ارسال شود. در مطالعاتي كه از طرف شركت هاي خصوصي حمايت مي شوند، مفاد توافق نامه، اعلام شوند.

 بخش هاي تشكيل دهنده مقالات پژوهشيهر مقاله، بايد داراي بخش هاي زير باشد:

 صفحه عنوان

در صفحه اول مقاله (صفحه عنوان)، موارد زير، به طور كامل و دقيق درج شوند:

عنوان كامل مقاله، نام نويسنده يا نويسندگان (شامل نام و نام خانوادگي)، درجة علمي و محل كار و پست الکترونیکی دانشگاهی همه نويسندگان. این مجله اسامی نویسندگان را بدون عنوان منتشر می کند. مجله، دریافت مقاله و مکاتبات بعدی را به اطلاع همه نویسندگان خواهد رساند. ایمیل دانشگاهی برای نویسنده مسئول الزامی و سایر نویسندگان ترجیحی است.

بطور مثال: علی رسول زاده، استادیار پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، rasolzadeh@iums.ac.ir

لازم است نويسندة مسئول مكاتبات، مشخص شده و آدرس وي به شرح زير اعلام گردد: آدرس كامل پستي، تلفن تماس (با ذكر كد شهر) و يا تلفن همراه، آدرس پست الكترونيكی.

لازم است نام نويسنده يا نويسندگان مقاله و ترتيب آنها، در هنگام ارسال مقاله به نشريه، با دقت درج شود.

 چكيده مقاله

چكيدة فارسي، حداكثر 300 كلمه  و داراي بخش هاي زیر:

 زمینه و هدف، روش و مواد، يافته ها، نتيجه گيری و واژگان کلیدی

چكيدة انگليسي مقاله، حداكثر 300 كلمه و داراي بخش هاي زیر:

Background and Objectives, Material and Methods, Results, Conclusion, and Keywords

. متن چكيده هاي فارسي و انگليسي بايد با هم تطابق كامل داشته باشند. در چكيده مقاله، در بخش " زمینه و هدف"، بايد علاوه بر ذكر مختصري از سابقه موضوع، هدف يا اهداف مطالعه ذكر شود. بخش "روش و مواد"، حاوي روش هاي اصلي مطالعه (انتخاب افراد مورد بررسي، روش های اندازه گیری و تحليل) باشد. بخش "يافته ها"، حاوي يافته هاي اصلي مطالعه (داده هاي خاص و اهميت آماري آنها) باشد. در بخش "نتيجه گيري"، نتيجه گيري هاي مطالعه قيد شوند. همچنين بر جنبه هاي جديد و مهم تحقيق يا مشاهدات، تأكيد شود.

واژگان كليدي

لازم است متناسب با محتواي متن، بين 3 الي 5 واژه كليدي، انتخاب و در انتهاي چكيده هاي فارسي و انگليسي اعلام شوند تا به تهيه كنندگان ايندكس ها كمك شود مقاله را ايندكس كنند. همچنين معرفي كليدواژه هاي مناسب موجب مي شود مقاله، توسط موتورهاي جستجوي اينترنتي و بانك هاي اطلاعاتي مقالات، به سهولت بازيابي شود. به اين منظور، واژگان كليدي بايد از فهرست Medical Subject Headings (MeSH)  انتخاب شده باشند. در صورتي كه براي واژه خاصي، واژه كليدي مناسبي وجود ندارد،
مي توان از واژه هاي جديد استفاده نمود. براي دسترسي به لغات  MeSH به آدرس اينترنتي زير مراجعه كنيد:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh

برای انتخاب مناسب واژه های فارسی توصیه می شود  از ناب (نگاشت آینده بهتر)   http://meterm.ir/index.php  استفاده شود.
  

متن مقاله

متن مقاله، از بخش هاي زير تشكيل مي شود:

مقدمه، روش و مواد، يافته ها، بحث، نتیجه گیری، تشكر و قدردانی و فهرست منابع

مقدمه: در بخش مقدمه، پس از ذكر مختصر سابقه علمي، هدف مقاله بيان شود و منطق تحقيق يا مشاهده، به طور خلاصه اعلام گردد. در اين قسمت، تنها مراجع كاملاً مرتبط با مطالعه ذكر شوند و داده ها يا نتيجه گيري هاي كار، گزارش نشوند.

روش و مواد :

جامعه مورد بررسي تعداد و روش نمونه گيري به وضوح بيان گردد.

روش هاي به كار گرفته شده و وسايل مورد استفاده، اعلام شوند. اقدامات انجام شده، با توضيحات كافي بيان شوند؛ در حدي كه ساير پژوهشگران بتوانند نتايج را بررسي و بازيابي كنند و يـا در صـورت تمايل، پژوهش را به طور كامل تكرار نمايند. در صورت لزوم، به روش هاي مشخص و تعريف شده ارجاع داده شـود (از جملـه روش هـاي آماري). روش هاي جديد يا تعديل يافته، توضيح داده شوند؛ دلايل استفاده از آنها بيان گردد و محدوديت هاي آنها ارزيابي شود.

ملاحظات اخلاقی

كليه داروها و مواد شيميايي مورد استفاده، مشخص شده و مواردي همچون نام ژنريك، دوز و طريقه مصرف، بيان گردند. شواهدي ارائه شود كه حساسيت و اختصاصيت روش هاي آزمايشگاهي را تأييد نمايند.

گزارش كارآزمايي هاي باليني تصادفي شده، بايد اطلاعاتي راجع به همه عناصر مهم تحقيق، ارائه كند؛ از جمله پروتكل تحقيق (جمعيت تحقيق، اقدامات، نتايج، منطق آماري)، تعيين نوع مداخلات (روش هاي تصادفي سازي، مخفي كردن گروه هاي درمـاني مختلـف)، و روش كور (blind) كردن تحقيق. مؤلفيني كه مقالات مروري ارائه مي نمايند، بايد در بخشي از مقاله، روش هاي يـافتن، انتخـاب، اسـتخراج و ساخت داده ها را توضيح دهند. اين موارد بايد در خلاصه مقاله نيز به شكل مختصر بيان شوند. واحدهاي اندازه گيري: تمام اندازه گيري ها، در سيستم متريك (سيستم بين المللي واحدها، SI) گزارش شوند.

روش هاي آماري: اين روش ها، با جزئيات كافي بيان شوند تا خواننده بتواند نتايج مقاله را آزمون كند. اشاره به نرم افـزار مـورد اسـتفاده براي تحليل آماري، ضروري است؛ ولي كافي نيست. براي هر يك از متغيرهاي تحقيق، آزمون آماري به كار گرفته شده قيد شود. سـعي شود از ميانگين، ميانه، انحراف معيار و فواصل اطمينان براي نشان دادن نتايج پژوهش استفاده شود.

 یافته ها

یافته های مطالعه، با ترتيب منطقي در متن، جداول و نمودارها، تصاوير و اشكال، ارائه گردند. در مطالعات تحليلي و كارآزمايي باليني، ابتـدا به مقايسه خصوصيات دو گروه شاهد و مورد (تجربي) پرداخته شود و سپس، داده هاي پژوهش آورده شوند. داده هاي جدول، نمودارها و تصاوير، مجدداً در متن تكرار نشوند. از استفاده از لغات مبهم و غيرقابل اندازه گيري مانند طبيعي، قابل ملاحظه، چـشمگير و ...، پرهيـز شود. همچنين لغات داراي مفاهيم ويژه آماري از قبيل "تصادفي"، "معني دار"، "نمونه"، "همبستگي"و غيره در غير از معناي تكنيكي و به صورتي كه در محاوره معمول است، آورده نشوند. روش هاي بررسي، بحث و نتيجه گيري، در اين بخش آورده نشوند.

جدول و نمودار: تعداد جداول و نمودارها بايد متناسب با حجم مقاله باشد. از ارائه جداول و نمودارهايي كه به اطلاعات و
داده هاي آنها در متن مقاله به طور كامل اشاره شده است، اجتناب گردد. هر نمودار، بايد به تنهايي، گويا بوده و براي درك مقصود، نيـاز بـه مطالعـه متن نداشته باشد. جداول و نمودارها بايد داراي عنوان كامل باشند. جداول، با نرم افزار Word و با اعداد فارسي تايپ شوند. براي رسـم نمودارها از نرم افزارهايي چون Excel استفاده شود. در نمودارها، عنوان محورهاي افقي و عمودي و همچنين مقياس آنها درج شود.

عكس: فايل عكس هاي مقاله بايد با كيفيت تصوير(resolution)  حداقل dpi 300 تهيه شوند. فايل عكس بايد حاوي مشخصات عنـوان مقاله، نام نويسنده اول مقاله و شماره عكس باشد. در صورت لزوم، با استفاده از علامت فلش، جهت قرارگيري صحيح عكـس مـشخص گردد. در مورد عكس هايي كه از بيماران تهيه شده است، پوشاندن بخش هايي از عكس كه مشخص كننـده هويـت بيمـار اسـت، الزامـي مي باشد.

- در صورتي كه جدول، نمودار يا عكس، قبلاً منتشر شده است، به جز در مورد اسناد عمومي، لازم است اجـازه كتبـي مؤلـف يـا ناشـر مربوط نيز ارائه گردد.

 

بحث

در پاراگراف اول اين بخش، يافته هاي مهمي كه سؤالات تحقيق را پاسخ داده است، آورده شوند. بـر جنبـه هـاي مهـم و تـازه تحقيـق و نتيجه گيري حاصل از آن، تأكيد گردد. داده ها يا مطالب ديگر متعلق به بخش مقدمه يا نتايج، تكـرار نـشوند. در قـسمت بحـث، تعـابير يافته ها و محدوديت آنها بيان گردند. مشاهدات، به تحقيق هاي مرتبط ديگر، ارتباط داده شده و علل تفاوت با يافته هاي ديگران، تحليل شوند.

نتيجه گيري، با اهداف تحقيق مرتبط شود؛ اما از اظهارات نامـشخص و نتيجـه گيـري هـايي كـه داده هـا كـاملاً آنهـا را پـشتيباني نمي كنند، اجتناب شود. فرضيه هاي جديد، در صورت لزوم، بيان گشته و توصيه ها در انتهاي بحث آورده شوند.

مشکلات و محدودیت ها:

توصیه و پیشنهادات:

تشكر و قدرداني در اين بخش، موارد زير مورد سپاسگزاري و قدرداني قرار مي گيرند:

كمك هايي كه شايسته ذكر هستند؛ ولي اين كمك آنها در حد تـأليف نيـست؛ مـثلاً حمايـت كلـي از سـوي رئـيس بخـش، دانشكده، دانشگاه يا مؤسسه مربوطه

كمكهاي فني

كمك مالي، مواد و ابزار با ذكر ماهيت كمك

افرادي كه در تهيه مقاله، كمك ذهني كرده اند ولي كمك آنها در حد تأليف نيست. لازم است از اين افراد، نام برده و فعاليـت و كمك آنها توضيح داده شود؛ به عنوان مثال: "مشاور علمي"، "ويراستار"، "نقدكننـده پـيش نـويس تحقيـق"، "گردآورنـده داده ها"، "شركت كنندگان در آزمون بالينی".

روابط بين مؤلفين، شركت ها و مؤسسات، ذكر شوند؛ زيرا عدم ذكر آنها ممكن است باعث ايجاد تعارض در منافع شود. در صورتي كه مقاله، حاصل اجراي يك طرح تحقيقاتي مصوب بوده و بودجة آن توسط سازمان يا مركز خاصي تأمين شـده باشـد، لازم است شماره طرح تحقيقاتي و نام مركز تأمين كننده بودجه طرح، کد کمیته اخلاق و نام موسس صادر کننده قيد گردد.

 

فهرست منابع (همه منابع به زبان انگلیسی ذکر شود)

منابع، به نظم و ترتيب متوالي به ترتيب اشاره در متن، شماره گذاري شوند (شيوه ونكوور همانند PubMed). توجه خاص به نقطه گـذاري و فاصـله گـذاري بين كلمات و حروف در هنگام تهيه فهرست منابع، ضروري است. در صورتي كه از خلاصه مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، كلمه [abstract] در انتهاي منبع درج شود. لازم است فهرست منابع، با دقت و مطابق با الگوي مثال هاي زير تهيه شود:

مقاله

مقاله انگليسی:

 1. Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP, Ivanov E, et al. Childhood Leukemia in    Europe after  Chernobyl: 5 Year Follow-up. Br J Cancer 1996;73(8):1006-12.  

توضيح: اگر تعداد نويسندگان مقاله، كمتر از 6 نفر باشد، نام كلية نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنهـا بـيش از 6 نفـر باشـد، مـشابه روش فوق، پس از درج نام نويسنده ششم، از عبارت et al(به معني "و سايرين") استفاده شود.

برای مقالات نمایه شده در PubMed شماره مقاله (PMID)  در انتهای رفرنس نوشته شود.

مقاله فارسي:

لازم است با مراجعه به چكيدة انگليسي مقاله فارسي، مشخصات مقاله، مشابه مثال فوق، با حروف انگليسي درج شـود. در انتهـاي مشخـصات مقاله، در داخل پرانتز، عبارت  (Full Text in Persian)درج گردد. از ترجمه منابع به زبان اگلیسی و فینگلیش خودداری شود، بلکه عیناً همانگونه که نویسندگان خودشان در Abstract نوشته اند و در مجله مربوطه چاپ شده است، ذکر شود.

سازمان به عنوان مؤلف:

 1. The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical Exercise Stress Testing. Safety and Performance Guidelines. Med J Aust 1996;164(5):282-4.

در صورتي كه هيچ مؤلفي ذكر نشده باشد:                                     1. Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:

ضميمه مجله:

 1. Shen HM, Zhang QF. Risk Assessment of Nickel Carcinogenicity and Occupational Lung Cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 Suppl 1:275-82.

مقاله چاپ شده در كتابچه خلاصه مقالات كنفرانس:

 1. Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent Advances in Clinical Neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, JapanAmsterdam: Elsevier; 1996

كتاب ( در یک مقاله رفرنس دادن به کتاب معمول نیست. با این حال در موارد ضروری به صورت زیر)

كتاب انگليسي:                                                                                                                                                                                                                               

 1. Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al., editors. Harrisons Principles of    Internal Medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill, Health Professions Division; 1998.

توضيح: اگر تعداد نويسندگان كتاب، كمتر از 6 نفر باشد، نام كليه نويسندگان اعلام گردد. اگر تعداد آنها بـيش از 6 نفـر باشـد، مـشابه روش فوق، پس از درج نام نويسنده ششم، از عبارت et al (به معني "و سايرين") استفاده شود.

يك فصل از كتاب انگليسي:

 1. Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and Stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension: Pathophysiology, Ddiagnosis, and Mmanagement. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p.465-78.

كتاب فارسي:

مشخصات كتب فارسي نيز مشابه مثال فوق، به انگليسي درج گردد (بطور معمول، مشخصات انگليـسي كتـب فارسـي، در پـشت جلـد كتاب درج مي شود). در انتهاي مشخصات كتاب، در داخل پرانتز، عبارت(Text in Persian) درج گردد.

پايان نامه ( در یک مقاله رفرنس دادن به پایان نامه معمول نیست. با این حال در موارد ضروری به صورت زیر)

پايان نامه انگليسي:

 1. Kaplan Sj. Post-hospital Home Health Care: the Elderly Access and Utilization (Dissertation). St Louis (MO): Washington University;1995.

پايان نامه فارسي: لازم است مشخصات پايان نامه فارسي، مشابه مثال فوق، به انگليسي درج گردد. در انتهاي مشخصات پايان نامه، در داخل پرانتز، عبـارت (Text in Persian)درج گردد.

منابع الكترونيك

World Health Organization. Water and sanitation related diseases fact sheets.  Available from: http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/diseasefact/en/. (Accessed 16 Feb. 2016).

برنامه يا نرم افزار كامپيوتري

 1. Hemodynamics III: the Ups and Downs of Hemodynamics [computer program]. Version 2.2. Orlando (FL): Computerized Educational Systems; 1993.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه استناد به ساير انواع منابع، به آدرس اينترنتي زير مراجعه نماييد:

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html

نكات مهم

- چنانچه مقاله ارسالي، از ساختار مندرج در اين دستورالعمل به طور كامل تبعيـت ننمايـد، قبـل از داوري، بـه نويـسنده عـودت داده خواهد شد تا پس از مطابقت متن مقاله با اين ساختار، مجدداً ارسال و مورد بررسي قرار داده شود.

- هيأت تحريريه در پذيرش، رد، ويرايش و خلاصه كردن مقالات، آزاد است.

- مقاله را با استفاده از نرم افزار Word Microsoft، تايپ نموده و فايل آن را به همراه فرم تكميل شده "موافقت نامه واگذاري حق چاپ و نشر مقاله"، به مجله ارسال فرماييد. اين فرم را مي توانيد از وب سايت نشريه دريافت نماييد.                         

- مجله، به محض دريافت مقاله، وصول آن را اعلام خواهد نمود. پس از ارزيابي هاي اوليه، مقاله، به داوران مجله ارسال خواهد شد. پس از اتخاذ رأي نهايي و تأييد، مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و موضوع، كتباً به اطلاع نويسنده مسئول مكاتبات خواهد رسيد. نويسندگان و داوران، از هويت يكديگر مطلع نخواهند شد.

- پس از ويرايش نهايي مقاله، نسخه آماده شده براي چاپ، به نويسنده مسئول مكاتبات مقاله ارائه خواهد شد تا پس از مطالعه و تأييد وي، مراحل چاپ مقاله طي شوند. نويسنده مسئول مكاتبات موظف است هرگونه اشتباه موجود در نسخه نهايي مقاله را سريعاً به دفتر مجله اعلام نمايد تا نسبت به رفع اشكال در نسخه نهايي مقاله اقدام گردد.

 روش ارسال مقاله به دفتر نشريه                                         

مجله سلامت اجتماعی مقالات را فقط از طریق وب سایت مجله می پذیرد.  خواهشمند است با مراجعه به وب سايت مجله و ملاحظه فرایند پذیرش مقالات مقاله خود را ارسال فرمائید.       http://ch.sbmu.ac.ir

 

آدرس دفتر مجله، پست الكترونيك و وب سايت

آدرس: ایران، تهران، خیابان دکتر شریعتی، روبروی حسینیه ارشاد، کوچه شمشک، پلاک 9، طبقه چهارم، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دفتر مجله سلامت اجتماعی

Email: chj@sbmu.ac.ir

Website: http://journals.sbmu.ac.ir/ch

مطالب بیشتر در سایت راهنمای تحقیق و مقاله