نویسندگان مقالات منتشر شده در ژورنال حق چاپ مقاله خود را حفظ می کنند، به جز تصاویر شخص ثالث و سایر مواد اضافه شده توسط ژورنال ، که مشمول حق چاپ توسط صاحبان مربوطه می شوند. بنابراین ، نویسندگان در انتشار و انتشار مجدد مقالات خود آزادند ، مشروط بر این که نشریه اصلی کاملاً ذکر شود و هرگونه نیاز مالکان حق چاپ شخص ثالث و. همچنین خوانندگان در بارگیری و ارسال مقالات با رعایت شرایط نقل قول آزاد هستند.