جزئیات نویسندگان

فلاحت پیشه, مریم, دانشجوی کارشناسی¬ارشد خانواده درمانی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران